Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Skjema RF-1088

Aksjeoppgaven

Alle aksjonærer mottar Aksjeoppgaven samtidig med Skattemeldingen. Den gir en oversikt over dine aksjer i norske og utenlandske selskap registrert på Oslo Børs. Oppgaven inneholder også egenkapitalbevis i norske sparebanker.

Dette skjemaet er ein del av skattemeldinga. Det betyr at du loggar inn og fyllar det ut elektronisk.

Er du lønnsmottakar eller pensjonist, og ikkje leverer skattemeldinga elektronisk, men på papir, kan du nytte dette skjemaet. Men hugs, leverar du på papir får du ikkje skatteoppgjeret før tidlegast i august.

 

Aksjeoppgaven skal hjelpe deg med å komme frem til riktige skattepliktige beløp, og bidra til at du får de fradragene du har krav på i dine aksjeinntekter.

Husk!

  • Du må kontrollere oppgaven før du gjør deg ferdig med skattemeldingen.
  • Du skal bare levere oppgaven dersom du gjør endringer i den.
  • Dersom du har aksjer eller andeler som ikke er oppført i «Aksjeoppgaven», skal du levere oppgaven Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finasielle produkter (RF-1159). Dette gjelder både norske og utenlandske aksjer. Du finner RF-1159 som et eget vedlegg til skattemeldingen.
  • Husk at endringer i oppgaven kan føre til at du må gjøre endringer i skattemeldingen.

Vi anbefaler at du sjekker følgende opplysninger i oppgaven:

Salg og andre realisasjoner

Der Skatteetaten har fullstendige opplysninger om realisasjon av aksjer og utbytte, vil disse beløpene være forhåndsutfylt i skattemeldingen.

Dersom gevinst/tap ikke stemmer, eller mangler, må du endre og levere Aksjeoppgaven. Riktig gevinst/tap må du føre i skattemeldingens post 3.1.8/ post 3.3.8.

I Altinn finner du en korrigerbar versjon av aksjeoppgaven (RF-1088K). I denne kan du endre inngangsverdien på aksjer som er anskaffet i inntektsåret og vederlaget for realiserte aksjer i inntektsåret. Etter et par dager får du tilgang til en ny rekalkulert aksjeoppgave i Altinn (RF-1088R). I den rekalkulerte oppgaven finner du ny beregnet gevinst eller nytt beregnet tap, det vil si beløp du skal føre over til skattemeldingen.

Utbytte

Har du endringer eller tilføyelser tilknyttet utbytte, skal du endre direkte i skattemeldingens post 3.1.5. Du kan ikke gjøre endringer i aksjeoppgaven.

Formuesverdi

Formuesverdien er den skattemessige formuesverdien på aksjene du eier ved utgangen av året. Formuesverdier av aksjer er forhåndsutfylte i skattemeldingen i tre ulike poster:

  • Post 4.1.7 Formue av børsnoterte norsk aksjer (i VPS)
  • Post 4.1.8 Formue av norske aksjer som ikke er børsnotert 
  • Post 4.6.2 Formue av utenlandske aksjer 

Har du endringer eller tilføyelser tilknyttet formuesverdi, skal du endre direkte i skattemeldingen. Du trenger ikke gjøre endringer i oppgaven over aksjer og egenkapitalbevis.

Inngangsverdi

Inngangsverdien på aksjen er det du i utgangspunktet betalte for aksjen inklusive omkostninger. Hvis opplysningene om inngangsverdi i oppgaven over aksjer og egenkapitalbevis er feil eller mangelfulle, må du endre og levere oppgaven.

Skjema frå tidlegare år

footer/desktop/standard