Avdragsordning for utsette krav

Perioden for betalingsutsetjing etter den mellombelse ordninga som følgje av korona, er no over. Dei utsette krava skal betalast i månadlege avdrag innan utgangen av 2022.

Beløpet du skuldar er delt opp i like store månadlege avdrag fram til 30. desember, uavhengig av storleiken på beløpet du skuldar. Det er ikkje mogleg å endre betalingsfristane og storleiken på avdraga.

Dersom du skuldar både meirverdiavgift og skatt/arbeidsgivaravgift, har du fått to avdragsordningar som du skal nedbetale kvar for seg.

Avdragsordninga blir avslutta dersom du ikkje overheld dei fastsette betalingsfristane. Då må den attståande delen av kravet betalast med ein gong. Viss ikkje, er vi nøydd til å starte tvangsinnkrevjing.

Dersom avdragsordninga blir avslutta, kan du ikkje opprette den igjen sjølv om du betaler dei misleghaldne avdraga i ettertid.

Dersom du heilt eller delvis kan betale kravet tidlegare enn det som følgjer av avdragsordninga, bør du gjere det. Det kjem forseinkingsrente på krava i heile avdragsperioden. Forseinkingsrenta er for tida 8,5 prosent.

Vi oppfordrar deg til å bruke betalingsinformasjonen som du har fått. Dersom du ikkje har den tilgjengeleg, kan du finne kontonummer og lage KID-nummer.

Avdragsordninga er eit tilbod til deg som framleis har problem med å betale kravet når det er slutt på betalingsutsetjinga.

Krava vil ikkje bli tvangsinnkravde i avdragsperioden, men det kjem på forseinkingsrenter på krava fram til dei er betalte.

Avdragsordninga hindrar ikkje at vi kan gjennomføre motrekning i eventuelle utbetalingar du får frå det offentlege i perioden.

Eventuelle ubetalte krav vil til ei kvar tid gå fram av ein skatteattest.