Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Skjema RF-1141

Gevinst og tap på aksjer og andeler ved utflytting

Oppgaven skal leveres av personlige skattytere, inkludert personlige næringsdrivende, for latente gevinster og tap på aksjer og parter e.l ved opphør av skattemessig bosted i Norge.

Dette skjemaet er ein del av skattemeldinga. Det betyr at du loggar inn og fyllar det ut elektronisk.

Er du lønnsmottakar eller pensjonist, og ikkje leverer skattemeldinga elektronisk, men på papir, kan du nytte dette skjemaet. Men hugs, leverar du på papir får du ikkje skatteoppgjeret før tidlegast i august.

 

Næringsdrivande og aksjeselskap må levere skattemeldinga og alle skjema elektronisk.

Om du skal levere på papir, kan du nytte dette skjemaet.

Du som er næringsdrivande må levere elektronisk, men du kan nytte dette skjemaet som ei støtte når du fyller ut.

Skjema frå tidlegare år