Skjema RF-1030

Skattemelding for personleg næringsdrivande (ENK)

Fristen for å levere skattemeldinga for næringsdrivande er 31. mai kvart år. 

Dersom du oppdagar feil eller har teke imot nye eller forseinka oppgåver, kan du framleis endre og levere for tidlegare leverte skattemeldingar. Det gjer du i Endringsmelding for formues- og inntektsskatt for personlege skattepliktige.

Alle som har fått skattemelding for næringsdrivande og alle som har drive næringsverksemd skal levere skattemelding for personleg næringsdrivande o.a.

Skattemeldinga lå delvis førehandsutfylt i innboksen din 31. mars.

Næringsoppgåve

Næringsdrivande skal i tillegg til skattemeldinga si levere ei næringsoppgåve. Første gongen du opnar skattemeldinga blir du bedt om å velje næringsoppgåve.

Dersom du er usikker på kva for ei du skal velje, kan du lese meir om:

Usikker?

Frådrag

Hjelp til å fylle ut

Leverer du elektronisk og driv næringsverksemd, skal du levere skattemelding for næringsdrivande. Somme får skattemelding for lønnstakarar og pensjonistar. Finn ut kva du må gjere då

Næringsdrivande som ikkje hadde nokon aktivitet i fjor må likevel levere skattemelding. Det er ikkje leveringsfritak for næringsdrivande.

Dersom ein autorisert rekneskapsførar eller revisor har fylt ut skattemeldinga som no ligg i ”Til mi handsaming” i altinn.no må du framleis kontrollere og signere. 

Du loggar deg inn, opnar skattemeldinga og kontrollerer at opplysningane i skattemeldinga og vedlegga er korrekte og fullstendige. Er dei det, "signerer" du og sender inn oppgåvene elektronisk i altinn.

  • Næringsdrivende kan søke om 30 dagers utsettelse. Hvis skattemeldingen blir levert etter fristen, må du legge ved en forklaring på hvorfor den leveres etter fristen.
  • Regnskapsfører og revisor kan søke om en måneds utsettelse på vegne av inntil 10 prosent av klientmassen. Søknaden må gjelde navngitte skattytere. Søk om utsettelse på vegne av klienter.
  • Ektefeller til næringsdrivende, som selv ikke er næringsdrivende, behøver ikke søke utsatt frist. Ektefellen vil automatisk få samme utsatte frist som den næringsdrivende har fått innvilget. 
Det vil ikke bli innvilget utsettelser utover 30. juni. Leveres skattemeldingen etter fristens utløp, må det legges ved begrunnelse for den sene leveringen.

Hvis du ikke leverer innen fristen kan du få tvangsmulkt.

Dersom du oppdagar feil i skattemeldinga di kan du sjølv endre grunnlaget. Du kan endre også etter at du har fått skatteoppgjeret. Du kan endre fleire gonger, men meldinga om endring må ha kome fram til oss seinast 3 år etter fristen for å levere skattemeldinga.

Skattegrunnlaget som er fastsett av skattestyresmaktene kan berre endrast ved å sende ei skriftleg klage.