Skjema RF-1030

Skattemelding for personleg næringsdrivande (ENK)

Fristen for å levere skattemeldinga for næringsdrivande er 31. mai kvart år. Ektefellar til næringsdrivande har same frist. Det same gjeld deltakarar i selskap med deltakarfastsetjing.

Delvis utfylt skattemelding for personleg næringsdrivande for 2020 ligg tilgjengeleg i innboksen din.

Alle som har fått skattemelding for næringsdrivande og alle som har drive næringsverksemd skal levere skattemelding for personleg næringsdrivande o.a.

Har du fått tilsendt skattemelding for næringsdrivande utan å ha drive næringsverksemd i fjor? 

Du skal likevel levere skattemelding for næringsdrivande elektronisk med næringsoppgåve 1 (RF-1175) utan å fylle ut næringsoppgåva. Leveringsfritak gjeld ikkje næringsdrivande.

Næringsoppgåve

Næringsdrivande skal i tillegg til skattemeldinga si levere ei næringsoppgåve. Første gongen du opnar skattemeldinga blir du bedt om å velje næringsoppgåve.

Dersom du er usikker på kva for ei du skal velje, kan du lese meir om:

Usikker?

Frådrag

Hjelp til å fylle ut

Næringsdrivande som ikkje hadde nokon aktivitet i fjor må likevel levere skattemelding. Det er ikkje leveringsfritak for næringsdrivande.

Du skal levere skattemelding for næringsdrivande elektronisk med næringsoppgåve 1 (RF-1175), utan å fylle ut næringsoppgåva. 

Driv du næringsverksemd, skal du levere skattemelding for næringsdrivande. Ho må leverast elektronisk. Nokon får skattemelding for lønnstakarar og pensjonistar. Finn ut kva du då må gjere.

Dersom du oppdagar feil i skattemeldinga di kan du sjølv endre grunnlaget. Du kan endre også etter at du har fått skatteoppgjeret. Du kan endre fleire gonger, men meldinga om endring må ha kome fram til oss seinast 3 år etter fristen for å levere skattemeldinga.

Skattegrunnlaget som er fastsett av skattestyresmaktene kan berre endrast ved å sende ei skriftleg klage.

Dersom ein autorisert rekneskapsførar eller revisor har fylt ut skattemeldinga som no ligg i ”Til mi handsaming” i altinn.no må du framleis kontrollere og signere. 

Du loggar deg inn, opnar skattemeldinga og kontrollerer at opplysningane i skattemeldinga og vedlegga er korrekte og fullstendige. Er dei det, "signerer" du og sender inn oppgåvene elektronisk i altinn.

  • Næringsdrivande kan søkje om utsetjing innan fristen for levering av skattemeldinga.
  • Søkjer du utsetjing som næringsdrivande er ny utsatt frist 20. august. Det vil ikke bli gitt utsetjing utover 20. august.
  • Dersom skattemeldinga blir levert etter fristen, må du leggje ved en forklaring på kvifor den leverast etter fristen.
  • Ektefeller til næringsdrivande, som sjølv ikkje er næringsdrivande, treng ikkje å søke om utsatt frist. Ektefellen vil automatisk få samme utsette frist som den næringsdrivande har fått godkjend.

Hvis du ikke leverer innen fristen kan du få tvangsmulkt.