Tjenesten er stengt

Denne tjenesten er nå stengt. Den åpner igjen 2. januar 2021.

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Skjema RF-1113

Søknad om utsatt frist for levering av skattemeldingen for klienter

Regnskapsfører og revisor kan søke om en måneds utsettelse på vegne av inntil 10 prosent av klientmassen.

Utsett frist

Leveringsfristen for skattemelding for 2019 for næringsdrivande og selskap blir utsett frå 31. mai til 31. august. Det er ikkje mogleg å søke om ytterleg utsetjing. Vi oppmodar likevel til å rapportere pliktige opplysningar så tidleg som mogleg.

Ektefellar til dei som har utsett frist har same frist. Det same gjeld deltakarar i selskap med deltakarfastsetjing.

 

Logg inn og lever RF-1113:

Søk om utsatt frist for levering

Søknader på vegne av næringsdrivende skal sendes elektronisk via RF-1113.

Søknaden må gjelde navngitte skattytere.

Skal du levere skattemelding på vegne av lønnstakere og pensjonister så er fristen for å søke om utsettelse for disse 30. april.

Skal du levere skattemelding på vegne av næringsdrivende så er fristen for å søke om utsettelse for disse 31. mai.

Det vil ikke bli innvilget utsettelser utover 30. juni. Leveres skattemeldingen etter fristens utløp, må det legges ved begrunnelse for den sene leveringen.

Hvis du ikke leverer kan du få tvangsmulkt.

Viktig informasjon

Elektroniske søknader blir fortløpande løyvd. Kvitteringsmelding finn du i din innboks i Altinn.