Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Sats for:

Kalkulasjonsfaktor - formuesverdsettelse av næringseiendom

Kalkulasjonsfaktoren kunngjøres i januar i året etter inntektsåret.


For inntektsåret 2018 settes kalkulasjonsfaktoren til 0,069.

Skattedirektoratet fastsetter kalkulasjonsfaktoren i medhold av FSFIN § 4-10-5 og faktoren benyttes til å beregne formuesverdi av næringseiendom.