Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Sats for:

Kost og losji - sats for fradrag

Overnatter du et annet sted enn hjemme på grunn av jobb, kan du i en periode ha krav på fradrag for merkostnader til mat (kost) og overnatting (losji) etter satsene under.

Er du på yrkes-/tjenestereise uten overnatting, har du også i visse tilfeller rett til fradrag for merkostnader til kost på reisen.

Som pendlar har du no berre ein frådragsrett for meirkostnader til kost (mat og drikke) og losji (kostnader for pendlarbolig) når pendlarbustaden ikkje har kokemoglegheiter, og i maksimalt 24 månader rekna frå det tidspunktet du først vart gitt frådrag for meirkostnadene.

Reglane om maksimalt 24 månader med frådrag hadde verknad frå og med inntektsåret 2020. Tidsavgrensinga på 24 månader blir berekna frå 1. januar 2018, slik at bortfallet av frådragretten først skjedde frå 1. januar 2020.

Skifter du kommune for både arbeidsstad og pendlarbustad, kan du få frådrag i ei ny 24-månadersperiode

Fradragssatsen tilsvarer hva du kan motta som trekk- og skattefri utgiftsgodtgjørelse til dekning av kost og losji.

Kost (mat)

På yrkes-/tjenestereiser uten overnatting vil merkostnader til mat inngå i minstefradraget for lønnstakere. I den grad du krever fradrag for faktiske kostnader i stedet for minstefradraget, gis det fradrag for dokumenterte merkostnader til mat (dvs. ikke etter sats) på yrkes-/tjenestereisen.

På yrkes-/tjenestereiser med overnatting eller pendleropphold, gis fradrag for merkostnader til mat etter fastsatte satser som Skattedirektoratet gir årlig. Fradragsretten forutsetter at du selv har dekket kostnadene til mat. På reiser med overnatting er stedet der overnattingen skjer (type losji) avgjørende for hva du kan få i fradrag. I tillegg vil skillet mellom yrkesopphold og pendleropphold være av betydning dersom overnattingsstedet er privat eller på hybel/brakke med kokemuligheter.

Losji

Du får fradrag for dine reelle utgifter til å bo (leie, faste utgifter til pendlerbolig med mer).


Kost

Satsene for merutgifter til mat (kost) avhenger av hvordan du bor.

Type losji Sats per døgn
Hotell med frokost: 471 kroner
Hotell uten frokost: 589 kroner
Bolig med kokemuligheter (kun ved tjeneste-/yrkesreise): 91 kroner
Bolig uten kokemuligheter: 164 kroner


Satsene forutsetter at du dekker de reelle kostnader til kost selv, uten subsidiering mv. fra arbeidsgiver eller annen oppdragsgiver. Tillegg for kostbesparelse er inkludert i alle satsene ovenfor.

Losji

Type losji Sats per døgn
Overnatter i egen campingvogn 65 kroner per døgn