Pendlerfradrag for merkostnader ved pendling til hjem i utlandet

Må du på grunn av arbeidet bo utenfor ditt hjem i utlandet og du besøker dette hjemmet regelmessig, kan du ha krav på fradrag for merutgifter til kost og losji i Norge samt reiseutgifter ved besøk i hjemmet i utlandet. Dette kalles «pendlerutgifter». Du kan kreve pendlerfradrag når du oppfyller vilkårene for å regnes som pendler. 

Du kan ikke kreve disse fradragene samtidig med standardfradrag for utenlandsk arbeidstaker

Om du ikke oppfyller kravene for å kreve pendlerfradrag, kan du ha krav på fradrag for arbeidsreiser mellom hjem og arbeidssted (post 3.2.8)

Hvilke fradrag kan du kreve som pendler?

Har du selv betalt kostnadene, og ikke krever standardfradrag for utenlandsk arbeidstaker, kan du kreve fradrag for: 
• Besøksreiser til hjemmet. Reglene om reisefradrag er forskjellige avhengig av om du reiser til et hjem innenfor eller utenfor EØS-området, se nedenfor
• Det du har betalt for losji (leiekostnader). Du må kunne legge fram kvitteringer for beløpene.
• Merutgifter til kost etter standardsatser som hvert år fastsettes av Skatteetaten. For 2016 er satsen kr 200 per døgn. Er det ikke mulig å koke mat der du bor, er satsen kr 307 per døgn.

Har din arbeidsgiver dekket deler av kostnadene, kan du bare kreve fradrag for de kostnadene du selv har dekket. Har du for eksempel fri bolig i Norge som er dekket av arbeidsgiver, kan du kreve fradrag for kost og besøksreiser som beskrevet ovenfor.

Har din arbeidsgiver dekket pendlerutgifter, er fordelen ved dette skattefri, forutsatt at du ville hatt krav på fradrag for utgiftene dersom du hadde dekket dem selv. Det samme gjelder mottatt godtgjørelse som ikke overstiger satsene for fradrag. Bare et eventuelt overskudd på godtgjørelse skal skattlegges som lønn.

Har din arbeidsgiver dekket alle kostnadene til kost, enten etter regning eller ved fri kost, og du mottar dette skattefritt, skal du skattlegges for «kostbesparelse i hjemmet». For 2016 er satsen for dette kr 87 per døgn. Det er tatt hensyn til kostbesparelse i fradragssatsene.

Fradraget for reise mellom hjem og arbeidssted og fradrag for besøksreiser til hjem innenfor EØS-området, beregnes etter en sats per km. Antall km fastsettes etter korteste reisestrekning av vei og distanse med rutegående transportmiddel bortsett fra fly,mellom bolig i Norge og boligen i hjemlandet. Du må kunne dokumentere/sannsynliggjøre antall turer. For 2016 er satsen kr 1,50 per km for inntil 50 000 km per år. For antall kilometer som overstiger 50 000 km er satsen kr 0,70 per km. Du kan i tillegg kreve fradrag for faktiske kostnader til bompenger og ferge for den delen av beløpet som overstiger kr 3 300 for hele året. For fergestrekningen kan du velge å kreve avstandsfradrag i stedet for faktiske kostnader.

Du får ikke avstandsfradrag for den delen av total årlig reisestrekning som til sammen overstiger 75 000 kilometer. Krever du avstandsfradrag etter kilometersats, kan du dermed ikke få høyere årlig fradrag enn kr 92 500 ((50 000 km x kr 1.50) + (25 000 km x kr 0,70)) - 22 000 (bunnfradrag). Maksimalt faktisk avstandsfradrag blir dermed kr 70 500. Faktiske kostnader til bom og ferge kan du kreve i tillegg.

Krever du i stedet fradrag for faktiske kostnader til flyreise og i tillegg krever avstandsfradrag for deler av reisen, er det bare den delen av reisen som det kreves avstandsfradrag for som inngår i begrensningen på 75 000 kilometer.

Reiser du til hjem utenfor EØS-området gjelder ikke reglene om avstandsfradrag. I stedet kan du få fradrag for dokumenterte kostnader hvis du bruker andre transportmidler enn privatbil. Kan du dokumentere bruk av privatbil til hjemreisene, kan du likevel kreve fradrag for utgiftene etter kilometersatsene som nevnt ovenfor. Begrensningen til 75 000 kilometer gjelder også her.

Familiependler 

Har du felles hjem med barn og/eller ektefelle som bor i hjemlandet, regnes du som skattemessig pendler når hjemmet ditt ligger i utlandet. Du må kunne legge fram vigsels- eller fødselsattest som bekrefter familieforholdet. I tillegg må du kunne legge fram dokumentasjon på felles bostedsadresse i hjemlandet. Det kreves normalt også at du har tre til fire hjemreiser med overnatting i året.

Enslig (ugift) pendler

Du regnes som enslig pendler når du ikke er familiependler. Er du samboer, regnes du som enslig i denne sammenhengen. Bor du i tillegg sammen med egne barn, regnes du derimot som familiependler.

Hva som kreves for at vi skal regne deg som enslig pendler  

Er du enslig stilles det andre krav for at du kan regnes som skattemessige pendler. Enslige regnes som bosatt der de har «selvstendig bolig». Har du selvstendig bolig i Norge, blir du regnet som bosatt i Norge og får ikke fradrag for utgifter ved besøk til hjemlandet.

Boligen i Norge regnes som selvstendig når:

• du disponerer den for minst 12 måneder og har tilgang til den alle dager i uken
• bruksarealet av boligens primærdel (eller boarealet) er minst 30 kvm 
• bor det flere personer i boligen, er kravet ytterligere 20 kvm for hver beboer over 15 år 
• den har innlagt vann og avløp

Du kan kreve fradrag for pendlerutgifter når du pendler til ditt hjem i utlandet og følgende krav er oppfylt: 
• du har ikke selvstendig bolig i Norge
• du har selvstendig bolig i hjemlandet, eller er under 22 år ved utgangen av inntektsåret og pendler til dine foreldre.
• du reiser hjem hver tredje uke. Sjeldnere hjemreiser kan godtas når særlige grunner tilsier det, for eksempel ved sykdom eller dårlig økonomi
• Du må i tillegg dokumentere din bostedsadresse i utlandet

Er du under 22 år ved utgangen av inntektsåret og pendler til foreldrehjemmet, må du kunne dokumentere familietilknytningen med fødselsattest. I tillegg må du kunne legge fram dokumentasjon på felles bostedsadresse i utlandet og kunne sannsynliggjøre antall reiser mellom bosted i hjemlandet og bosted i Norge. Normalt vil det være tilstrekkelig at du reiser hjem hver sjette uke.

Du kan også regnes som pendler selv om boligen i Norge regnes som selvstendig. Kravene er da at: 
• du har vært registrert som bosatt på samme sted (kommune) i hjemlandet i tre år
• du ikke leier ut boligen i hjemlandet 
• boligen i Norge ikke er større enn halvparten av boligen i hjemlandet

 

Fradrag for pendlerutgifter fører du i post 3.2.7 og 3.2.9

Se også skatteetaten.no/pendler  og  Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag

Post 3.2.7 Fradrag for merkostnader til kost og losji ved opphold utenfor hjemmet

Pendler du mellom bolig i hjemlandet og bolig i Norge, kan du ha krav på fradrag. 

Merkostnader til kost er avhengig av hvordan du har bodd. Det gis vanligvis fradrag ut fra 240 fraværsdøgn per år. Utgifter til losji (boutgifter) må dokumenteres.

Krever du fradrag for merkostnader ved å pendle til ditt hjem i utlandet, kan du ikke kreve fradrag for merkostnader ved å pendle mellom boliger i Norge.

Post 3.2.9 Fradrag for reisekostnader ved besøk i hjemmet 

Pendler du mellom bolig i hjemlandet og bolig i Norge, kan du ha krav på fradrag. Fradrag for besøksreiser og arbeidsreiser ses under ett. Fradraget for besøksreiser er begrenset til den delen av beløpet som overstiger kr 22 000.

For reiser innenfor EØS-området gis fradraget etter de samme reglene og satsene som ved arbeidsreiser, se post 3.2.8, med ett unntak: Har du brukt fly ved besøksreisen, kan du i stedet for avstandsfradrag (kr 1,50/kr 0,70 per km) kreve fradrag for kostnader til flybillett. I tillegg kan du kreve avstandsfradrag for resten av reisen. Kostnadene må kunne dokumenteres. For reiser til hjem utenfor EØS-området gjelder i utgangspunktet ikke reglene om avstandsfradrag. I stedet gis det fradrag for dokumenterte kostnader. 

Du må legge ved en oppstilling over antall kilometer/reiser mellom hjem og arbeidssted i Norge.

Arbeidsgivers dekning av utgifter til kost, losji og besøksreiser ved pendling fra utlandet

Oppfyller du vilkårene for å regnes som pendler til et hjem i utlandet og samtidig har krav på standardfradrag, må du velge om du vil beskattes etter «nettometoden» eller «bruttometoden» når din arbeidsgiver har dekket pendlerutgifter. 

Du kan velge fritt mellom disse, uavhengig av hvilken metode din arbeidsgiver har brukt ved utbetaling av godtgjørelsene.

Er det gunstigere for deg å få standardfradrag for utenlandsk arbeidstaker enn fradrag for kostnadene, kan du velge å bli skattlagt for fordelen ved at arbeidsgiver har dekket kostnadene. Da må du forhøye inntekten du oppgir i skattemeldingen med denne fordelen.

Bruttometoden:
Alle ytelser fra arbeidsgiver til dekning av kost, losji og besøksreiser til hjemmet skal tas med i brutto skattepliktig inntekt. Du kan velge mellom 10 prosent standardfradrag og fradrag for dine faktiske kostnader, herunder merkostnader i post 3.2.7 og post 3.2.9.

Nettometoden:
Ytelser fra arbeidsgiver til dekning av kost, losji og besøksreiser til hjemmet skal ikke tas med i skattepliktig inntekt, bare et eventuelt overskudd. Du kan kreve fradrag for faktiske kostnader som du selv har dekket. Når du velger nettometoden, kan du ikke kreve 10 prosent standardfradrag.

Pendling mellom utlandet og norsk kontinentalsokkel
Er du bosatt i utlandet, kan du velge mellom brutto- og nettometoden.

 

Se skatteetaten.no/pendler for mer informasjon.