Taxnorway.no

10% standardfradrag

Utskriftversjon

Standardfradrag for utenlandsk arbeidstaker er et fradrag som du kan velge istedenfor en del andre fradrag du har krav på.

Fradraget er 10 prosent av brutto arbeidsinntekt, og høyst kr 40 000.

Brutto arbeidsinntekt omfatter ordinær brutto lønn med tillegg av andre skattepliktige kontant- og naturalytelser og eventuelt overskudd på utgiftsgodtgjørelser.

I tillegg til standardfradraget får du:

 • minstefradrag – beregnes av brutto arbeidsinntekt mv.
 • personfradrag – bunnfradrag ved skatteberegningen


Du kan også kreve fradrag for:

 • fradragsberettiget tilskudd til norsk offentlig eller privat pensjonsordning i arbeidsforhold
 • fradragsberettiget del av fagforeningskontingent

Oppholder du deg/er du bosatt i Norge hele inntektsåret, får du fullt minstefradrag og personfradrag (12/12). Oppholder du deg/er du bosatt i Norge en del av inntektsåret, reduseres fradragene i forhold til hvor lenge du har oppholdt deg/vært bosatt i Norge. Har du for eksempel oppholdt deg i Norge mellom 3 og 4 måneder i inntektsåret, blir fradragene 4/12 av fulle fradrag.

Standardfradrag for utenlandsk arbeidstaker reduseres ikke i forhold til oppholdstiden.

Vær oppmerksom på at standardfradrag ikke gis automatisk, men at du må kreve det når du fyller ut selvangivelsen. Du skal føre fradraget i post 3.3.7 i selvangivelsen.

Har din ektefelle også krav på standardfradrag, må dere begge eller ingen av dere kreve standardfradrag.

Begrenset skattepliktig

Oppholder du deg i Norge i inntil 183 dager i løpet av en 12-månedersperiode, eller inntil 270 dager i løpet av en 36-månedersperiode, er du begrenset skattepliktig og kan kreve standardfradrag. Du har krav på standardfradrag hvert inntektsår så lenge du ikke oppholder deg i Norge mer enn 90 dager per år i gjennomsnitt og ikke over 183 dager i en 12-månedersperiode.

Noen eksempler på fradrag som faller bort når du krever standardfradrag:

 • fradrag for daglig reise mellom din bolig i Norge og fast arbeidssted (arbeidsreise)
 • gjeldsrenter
 • fradrag for pendlerkostnader ved pendling fra et hjem i et annet EU/EØS-land. Dekker arbeidsgiveren kostnadene til kost, losji og besøksreiser ved pendling til bolig i utlandet, enten direkte eller ved godtgjørelse, må du velge om du vil beskattes etter netto- eller bruttometoden. Nettometoden innebærer at ytelser fra arbeidsgiver til dekning av kost, losji og besøksreiser til hjemmet ikke skal tas med i skattepliktig inntekt, bare et eventuelt overskudd. Du kan da ikke kreve standardfradrag i tillegg. Bruttometoden innebærer at alle ytelser fra arbeidsgiver skal tas med i brutto skattepliktig inntekt. Da kan du kreve standardfradrag.


Er du bosatt i et annet EU/EØS-land og begrenset skattepliktig til Norge, kan du ha en utvidet fradragsrett når minst 90 prosent av din inntekt av arbeid, pensjon eller virksomhet beskattes i Norge. Er du gift, må minst 90 prosent av din og din ektefelles inntekt være skattepliktig i Norge. Er minst 90 prosent av alle dine inntekter skattepliktig i Norge, kan du også ha krav på gjeldsrentefradrag. 


Skattepliktig som bosatt i Norge


Oppholder du deg i Norge over 183 dager i en 12-månedersperiode eller over 270 dager til sammen i en 36-måndersperiode, blir du skattepliktig som bosatt. Du kan kreve standardfradrag de to første inntektsårene du skattlegges som bosatt i Norge. Dette gjelder selv om du for tidligere år har fått/hatt krav på standardfradrag fordi du var begrenset skattepliktig til Norge. Du må velge mellom standardfradrag og vanlige fradrag.

Her er noen eksempler på fradrag som faller bort når du krever standardfradrag:

 • fradrag for reise mellom din bolig i Norge og fast arbeidssted (arbeidsreise)
 • gjeldsrenter
 • foreldrefradrag (kostnader til barnehage mv.)
 • innbetaling til individuell pensjonsavtale (IPS) etter skatteloven
 • fradrag for gave til visse organisasjoner
 • særfradrag for visse kostnader ved sykdom
 • skattefradrag for sparebeløp i boligsparing for ungdom (BSU)
 • merkostnader ved opphold utenfor hjemmet, herunder kost, losji og besøksreiser. Dette gjelder også fradrag for pendlerkostnader ved pendling fra et hjem i et annet EU/EØS-land. Dekker arbeidsgiveren kostnadene til kost, losji og besøksreiser ved pendling til bolig i utlandet, enten direkte eller ved godtgjørelse, må du velge om du vil beskattes etter netto- eller bruttometoden. Nettometoden innebærer at ytelser fra arbeidsgiver til dekning av kost, losji og besøksreiser til hjemmet ikke skal tas med i skattepliktig inntekt, bare et eventuelt overskudd. Du kan da ikke kreve standardfradrag i tillegg. Bruttometoden innebærer at alle ytelser fra arbeidsgiver skal tas med i brutto skattepliktig inntekt. Da kan du kreve fradrag for faktiske kostnader eller standardfradrag.