Særavgift

Særavgifter er en fellesbetegnelse på avgifter som betales ved innførsel, produksjon eller omsetning av noen typer varer. Også annen type virksomhet kan være særavgiftspliktig.

Det er særavgifter på blant annet alkohol, drikkevareemballasje, elektrisk kraft, fiskeproduksjon, utslipp av NOx, smøreolje, sukker, teknisk etanol, tobakk, drivstoff, med mer.