Hva er engangsavgiften?

Engangsavgiften beregnes ut fra kjøretøyets avgiftsgruppe, egenvekt, CO2-utslipp, NOx-utslipp og slagvolum. For noen kjøretøy inngår også motoreffekt.

Du må betale engangsavgift når du har fått kjøretøyet godkjent hos Statens vegvesen. Når du importerer et brukt kjøretøy kan du få reduksjon eller fritak for engangsavgiften.

Steg for steg: Slik importerer du kjøretøy

Helt avgiftsfrie kjøretøy, for eksempel traktorer, kan registreres direkte hos Statens vegvesen.

CO2-avgiften

CO2-avgiften er en miljøavgift. Som hovedregel bruker Skatteetaten kjøretøyets CO2-utslipp når vi beregner engangsavgiften.

Ved godkjenning av bruktimporterte kjøretøy vil Statens vegvesen registrere både sylindervolum og CO2-utslipp hvis informasjonen er tilgjengelig. Hvis Statens vegvesen har registrert CO2-utslipp, skal dette som hovedregel benyttes ved beregning av avgiftene.

Ved beregning av engangsavgift for motorsykler:

 • Motorsykler med registrert utslippsinformasjon beregnes på grunnlag av
  • CO2-utslipp
  • slagvolum
 • Motorsykler uten registrert utslippsinformasjon beregnes på grunnlag av
  • motoreffekt
  • slagvolum
  • stykkavgift

Når avgiften fastsettes forholder Skatteetaten seg til de dataene som er registrert i motorvognregisteret.

Fra og med 1. januar 2021 vil kjøretøy i avgiftsgruppe A (personbil) og J (buss) fastsettes etter målemetoden WLTP. Skatteetaten vil legge til grunn den verdien fra samsvarssertifikatet (CoC) som overføres fra Statens vegvesen.

Det vil fra og med 1. januar 2021 være kun en satstabell for Co2.

For bruktimporterte kjøretøy som er godkjent etter testsyklusen NEDC, vil bli mottatt Co2-verdi bli justert opp med en faktor på 1,24 før beregning og fastsettelse av engangsavgiften.

For de tilfeller Skatteetaten mottar målemetode ANNEN fra Statens vegvesen og kjøretøyet er registrert i utlandet før 1. september 2018, vil mottatt Co2-verdi bli justert med en faktor på 1,24 før beregning og fastsettelse av engangsavgiften.

Fra og med 1. januar 2021 vil kjøretøy i avgiftsgruppe B (varebil klasse 2) fastsettes etter målemetode WLTP. Skatteetaten vil legge til grunn den verdien fra samsvarssertifikatet (CoC) som overføres fra Statens vegvesen.

Det vil fra og med 1. januar 2021 være kun en satstabell for Co2.

For bruktimporterte kjøretøy som er godkjent etter testsyklusen NEDC, vil bli mottatt Co2-verdi bli justert opp med en faktor på 1,22 før beregning og fastsettelse av engangsavgiften.

For de tilfeller Skatteetaten mottar målemetode ANNEN fra Statens vegvesen og kjøretøyet er registrert i utlandet før 1. september 2018, vil mottatt Co2-verdi bli justert med en faktor på 1,22 før beregning og fastsettelse av engangsavgiften.

Det er bestemt at kjøretøy i avgiftsgruppe C (campingbil) ikke skal benytte Co2-utslipp i beregningen av engangsavgiften. Alle kjøretøy i avgiftsgruppe C skal dermed beregnes og fastsettes etter slagvolum fra og med 1. januar 2021. Avgiftsgruppe C vil fra denne dato ha en egen tabell for slagvolumsatser.

Innfasing av ny målemetode (WLTP) for utslipp fra biler startet allerede 1. september 2017. Fra og med 1. september 2018 var det krav til at alle nye personbiler skulle være typegodkjent etter ny metode, det samme gjaldt for varebiler den 1. september 2019. Frem til 1. januar 2020 benyttet Skatteetaten eksisterende satstabell for Co2 på NEDC-verdier og WLTP-verdier (tilbakeregnet med CO2MPAS til NEDC 2.0).

Fra og med 1. januar 2020 ble det innført egne satser for CO2-verdier målt etter WLTP. Dette ble i første omgang innfaset for avgiftsgruppene A og J. For avgiftsgruppe B og C var det bestemt at disse skulle avgiftsberegnes etter NEDC 2.0/NEDC ut 2020.

Fra og med 1. januar 2021 vil det igjen være kun en tabell for Co2-satser.

Ved mottak av kjøretøy med målemetode NEDC vil Skatteetaten oppjustere mottatt Co2-verdi med henholdsvis 24 prosent i avgiftsgruppe A og J (personbil og buss) og for avgiftsgruppe B vil Skatteetaten oppjustere mottatt Co2-verdi med 22 prosent.

For bruktimporterte kjøretøy vil det oppstå tilfeller hvor Skatteetaten mottar målemetode ANNEN fra Statens vegvesen. Dato for førstegangsregistrering i utlandet vil være et skille for om Skatteetaten oppjusterer mottatt Co2-verdi eller ikke. Er kjøretøyet registrert i utlandet før 1. september 2018 og Skatteetaten mottar målemetode lik ANNEN, vil Skatteetaten da faktorjustere Co2-verdien med 1,24 eller 1,22.

Er du usikker på hvilken målemetode ditt kjøretøy er godkjent etter? Kontakt Statens vegvesen.

Kjøretøy uten europeisk typegodkjenning har siden 15. april 2018 blitt godkjent av Statens vegvesen, hvor Co2-verdier målt etter EPA eller NRCan har blitt lagt til grunn. Dersom Skatteetaten mottar Co2-verdier med disse målemetodene benyttes disse i beregningen og fastsettelsen av engangsavgiften, unntaket er avgiftsgruppe C (campingbil) hvor det er bestemt at slik beregning alltid skal gjennomføres med en beregning etter slagvolum.

NOx-avgiften

NOx-avgiften er en miljøavgift for utslipp av nitrogenoksider (NOx). Utslippene bidrar til luftveissykdommer, dannelse av ozon nær bakken og sur nedbør.

Du finner opplysninger om NOx-utslipp i nybilvelgeren til Statens vegvesen.

Kjøretøyet må godkjennes hos Statens vegvesen. Da blir NOx-utslippet på kjøretøyet registrert i det sentrale motorvognregisteret. Det er disse NOx-dataene Skatteetaten bruker når vi beregner engangsavgiften. For kjøretøy som mangler NOx-data i Autosys, bruker vi stipulert NOx-utslipp som vist i tabellen under.

Førstegangsregistrering i utlandet Stipulert avgiftsgrunnlag (mg/km)
  Bensin Diesel
01.01.2016 eller senere (tilsv. Euro 6) 60 80
01.01.2011- 31.12.2015(tilsvarer Euro 5) 60 180
01.01.2006 – 31.12.2010 (tilsvarer Euro 4) 80 250
31.12.2005 eller tidligere (tilsvarer Euro 3 og eldre) 150 500