Melding om flytting til adresse gradert fortrolig/strengt fortrolig

Barneverntjenestens eget skjema for melding om beskyttelsesbehov og flytting til fortrolig eller strengt fortrolig adresse. Dette er såkalte graderte adresser og er tidligere blitt omtalt som kode 7 og kode 6.

  • Strengt fortrolig adresse er den strengeste adressegraderingen. Det innebærer at adressen ikke kan utgis til annen offentlig myndighet, privat virksomhet eller privat person. Ved eventuell forespørsel om utlevering av gradert adresse rettes denne til vedkommende barneverntjeneste.
  • Fortrolig adresse er en mildere form for adressegradering som innebærer at adressen kan gis ut til annen offentlig myndighet som for eksempel NAV eller Lånekassen. Fortrolig adresse kan derimot ikke utgis til privat virksomhet eller til privatpersoner. Ved eventuell forespørsel om utlevering av gradert adresse rettes denne til vedkommende barneverntjeneste.

Ferdig utfylt skjema skal sendes som rekommandert post til:

Skattedirektoratet
Seksjon folkeregister
Postboks 9200 - Grønland
0134 OSLO

Barneverntjenesten skal alltid sende melding til Skattedirektoratet ved folkeregistertjenesten når Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker fatter vedtak om at et barn har beskyttelsesbehov og skal flyttes til fortrolig eller strengt fortrolig adresse. Barneverntjenesten skal i tillegg til adressen barnet flyttes til, også melde inn beskyttelsesbehovet. Beskyttelsesvedtaket har varighet på ett år, og må fornyes ved behov.

Sikkerhetstiltak ved innsending

For å ivareta barnets sikkerhet skal skjemaet sendes til Skattedirektoratet som rekommandert post slik at forsendelsen er mulig å spore. Dersom brevet ikke kommer frem til Skattedirektoratet, vil Barneverntjenesten kunne vurdere iverksettelse av ytterligere sikkerhetstiltak overfor barnet. Samme skjema skal benyttes for å melde om forlengelse av beskyttelsesbehovet, eller dersom barnet endrer gradert adresse under vedtaksperioden.

Skjemaet som skal benyttes heter RF-1404 - Melding om flytting til adresse gradert fortrolig/strengt fortrolig - og vil også være tilgjengelig på ks.no og bufdir.no. Den enkelte barneverntjeneste kan også legge skjemaet som mal inn i eget arkivsystem.

Spørsmål om utfylling av skjema, eller generelle spørsmål om innmelding av opplysninger til Folkeregisteret, kan rettes til Skatteopplysningen på telefon 800 80 000.

Generelt om hemmelig adresse

Hemmelig adresse er et tiltak som kan iverksettes for å beskytte trusselutsatte personer. At en person er trusselutsatt vil si at personen står i fare for å bli utsatt for alvorlig kriminalitet rettet mot liv, helse eller frihet.

Den som er trusselutsatt må ta kontakt med sitt lokale politidistrikt for å få hjelp.      

footer/desktop/standard