Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Særfradrag for store sykdomstutgifter fases ut fra og med inntektsåret 2012

Særfradrag for store sykdomskostnader gis for inntektsårene 2012-2019 under forutsetning av at vilkårene for særfradrag er oppfylt.

Gradvis nedtrapping av fradragets størrelse fra og med 2013

Fra og med inntektsåret 2013 skal særfradrag for store sykdomskostnader gis med 67 prosent av de fradragsberettigede kostnadene. Denne reduksjonen foretas maskinelt gjennom systemet for fastsetting. Det betyr at du skal føre opp 100 prosent av de fradragsberettigede kostnadene i skattemeldingen din. 

Dette gjelder også inntektsåret 2019.

Eksempel

Ola krever særfradrag for sykdomsutgifter med 100 000 kroner i 2019. Skattekontoret godkjenner særfradrag for 100 000 kroner, men pga. regelen om gradvis nedtrapping av særfradragets størrelse fra og med inntektsåret 2013 får Ola bare særfradrag for 67 000 kroner.

Du må som tidligere oppfylle følgende hovedvilkår:

  • Du eller noen du forsørger må ha en varig sykdom eller svakhet,
  • utgiftene må skyldes sykdommen/svakheten, og
  • sykdomsutgiftene må utgjøre minst 9 180 kroner

Fradrag for tilsynskostnader som skyldes barns sykdom gis uavhengig av kostnadens størrelse.

Fradragsretten for utgifter til tannbehandling, transport og bolig er fjernet fra og med inntektsåret 2012.

Fra og med inntektsåret 2012 har du ikke krav på særfradrag for utgifter som knytter seg til tannbehandling, transport og bolig. Dette gjelder selv om du fikk særfradrag for slike utgifter ved fastsettingen for inntektsårene 2010 og 2011.

Med utgifter til tannbehandling, transport og bolig menes:

  • tannlege- og tannpleierhjelp
  • påbygging, ombygging og tilpasning av bolig og uteområde, herunder fritidsbolig, garasje mv.
  • transport, herunder anskaffelse av kjøretøy og spesialutstyr i kjøretøy, drift og merbruk av kjøretøy. Med "kjøretøy" menes blant annet bil, moped, motorsykkel, ATV (terrenggående motorkjøretøy utenom bil og traktor) og snøskuter, men ikke rullestol.
  • Drift av kjøretøy omfatter blant annet utgifter til dekkskift og bilvask.
  • Merbruk av kjøretøy omfatter merutgifter til bensin/diesel andel årsavgift, forhøyet forsikringspremie, service og reparasjoner som følger av at skattepliktig må bruke kjøretøyet mer enn det som hadde vært nødvendig uten sykdommen eller svakheten.

Unntak

Du kan fortsatt kreve særfradrag for sykdomsutgifter hvis

  • utgiftene er pådratt før 2012 og
  • du ved fastsettingen for inntektsåret 2011 eller tidligere har fått godkjent en fordeling av utgiftene til fradrag over flere inntektsår.

Særfradrag for et slikt restbeløp skal ikke trappes ned.

Eksempel: Utgifter til tilpasning av bolig

Kari ble i 2008 rullestolbruker. På grunn av sykdommen/svakheten foretok hun samme år en ombygging/tilpasning av boligen for rullestolbruk slik at hun kunne fortsette å benytte boligen til helårsbeboelse. Utgiftene utgjorde 450 000 kroner. Ved fastsettingen for inntektsåret 2008 ble utgiftene ansett som sykdomsutgifter i sin helhet med en fordeling over 10 år, dvs. 45 000 kroner per år.

Gjenstående beløp til fradrag etter fastsettingen for inntektsåret 2012 utgjør dermed 225 000 kroner (450 000 – 225 000 = 225 000).

Dette kan fradragsføres i henhold til den innvilgede fradragsperiode.