Arbeidsinntekt til barn under 13 år

Barn under 13 år kan tjene inntil 10 000 kroner skattefritt i løpet av et inntektsår.

Frikortgrensen på 10 000 kroner i løpet av et år gjelder uavhengig av om inntektene er tjent hos forskjellige arbeidsgivere. Skattefritaket gjelder kun lønn for faktisk arbeid som barnet utfører selv, dvs. en konkret arbeidsprestasjon.

Passive honorarer, som for eksempel reklamefotografering av spedbarn, er skattepliktige og skal skattlegges hos barnets foreldre.

Arbeidsmiljølovens bestemmelser om barn under 13 år kan ta arbeid

Etter arbeidsmiljøloven kan barn under 13 år som hovedregel ikke ta arbeid. Dersom et barn under 13 år skal arbeide, kreves forhåndssamtykke fra Arbeidstilsynet.

En arbeidsgiver som ønsker å ansette et barn under 13 år, må søke Arbeidstilsynet om tillatelse. Tillatelsen må være gitt før barnet kan begynne å arbeide. For nærmere informasjon, se Arbeidstilsynet.

Når Arbeidstilsynet har gitt samtykke til at et barn under 13 år kan ta arbeid, kan barnet tjene 10 000 kroner skattefritt i løpet av et inntektsår. Beløpsgrensen gjelder samlet for inntektsåret, uavhengig av om barnet har flere arbeidsgivere.

Arbeidsinntekt over 10 000 kroner

Tjener barnet mer enn 10 000 kroner er den overskytende inntekten skattepliktig. Da må den skattlegges på vanlig måte sammen med foreldrenes inntekt. Normalt med en halvpart på hver av foreldrene hvis ikke foreldrene velger en annen fordeling. Hvis foreldrene ikke bor sammen, skal barnets inntekt som hovedregel skattlegges den av foreldrene som barnet er registrert bosatt sammen med i Folkeregisteret.

Skattekort for barn under 13 år

Barnets inntekt summeres sammen med foreldrenes inntekt og det beregnes prosentskattekort for barnet.

Bestill frikort eller skattekort

Skal du bestille frikort eller skattekort til barn under 13 år kan du sende oss en melding i Altinn med opplysninger om barnets navn, fødselsdato, inntekt (maks 10 000 kroner), opplysninger om navn og eventuelt organisasjonsnummer på arbeidsgiver/oppdragsgiver samt beskrivelse av arbeidet. For å bestille frikort elektronisk må hun/han fylle 13 år i løpet av inntektsåret.

Trenger du hjelp? Chat med oss

Av hensyn til din egen sikkerhet ber vi deg om å ikke skrive personopplysninger eller sensitive opplysninger, som for eksempel fødselsnummer og helseopplysninger. På chat kan vi ikke gi status i pågående saker. 

Åpningstider: 09:00 til 15:30 på hverdager.

footer/desktop/standard