Post 2.1.9

2.1.9 Uføreytelser fra andre enn folketrygden

Gjelder for inntektsåret 2018

Denne posten viser hva du har fått i uføreytelser fra andre ordninger enn folketrygden, herunder uføreytelser fra IPA/IPS og uføreytelser fra utlandet.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som har:

  • Uføreytelser fra offentlige tjenestepensjonsordninger
  • Uføreytelser fra tjenestepensjonsordninger i privat sektor
  • Uføreytelser fra individuell pensjonsforsikringsavtale og pensjonsspareavtale (gammel IPS og IPA)
  • Uføreytelse fra kollektive livrenter i arbeidsforhold opprettet før 1. januar 2007
  • Uføreytelser fra utlandet

Uføretrygd fra folketrygden og uføreytelser fra andre ordninger skattlegges som lønnsinntekt.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Posten er normalt utfylt med hva du har mottatt i uføreytelser. Summene baserer seg på hva som har blitt rapportert inn av de som har utbetalt uføreytelser til deg, så sjekk at alt er riktig.

Beløpene du skal sjekke mot skal stå i den årlige sammenstillingen av inntekter, fradrag og skattetrekk du har fått fra pensjonsordningen.

Hvis beløpet er feil, må du endre det i skattemeldingen. Du bør også kontakte utbetaleren av uføreytelsen, slik at sammenstillingen og rapporteringen av uføreytelsene blir riktig.

Er posten forhåndsutfylt med en uføreytelse fra utlandet, er det ved omberegningen til NOK benyttet gjennomsnittskurs for den utenlandske valutaen for hele året.

Hvis det mangler informasjon, må du føre opp utbetaler, beløp og en beskrivelse av ytelsen. Uføreytelser i denne posten inngår i beregningsgrunnlaget for skattefradrag for pensjonsinntekt.

Uføreytelse fra utlandet

Har du mottatt uføreytelse fra utlandet i 2018, må du oppgi inntekten i denne posten. Dette gjelder selv om du allerede har betalt skatt på den utenlandske uføreytelsen i utbetalingslandet. Du må gi opplysninger om navn på utbetaler, utbetalingsland og inntekt før eventuell skatt i både utenlandsk valuta og i NOK.

Etterbetaling av utenlandsk uføreytelse

Fikk du etterbetaling av utenlandsk uføreytelse i 2018, fører du hele beløpet i post 2.1.9, men spesifiser i vedlegg hvilke år etterbetaling gjelder (gjerne med utbetalingsvedtaket).

Har du betalt skatt på uføreytelsen i utlandet?

Har du betalt skatt på uføreytelsen i utlandet, kan du kreve fradrag i norsk skatt. Du må da huke av "Ja" for kreditfradrag i post 1.5.6. Skjema RF-1147 Fradrag for skatt betalt i utlandet av person skal fylles ut og leveres sammen med skattemeldingen. Leverer du elektronisk vil dette skjema bli tilgjengelig når du svarer "Ja" i posten.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør. I så fall må du kunne dokumentere dette med sammenstilling av inntekter, fradrag og skattetrekk fra den som har utbetalt uføreytelsen.

Krever du kreditfradrag må fastsatt og betalt skatt i det andre landet kunne dokumenteres dersom vi spør.