Post 2.2.2

2.2.2 Pensjon fra andre enn folketrygden

Gjelder for inntektsåret 2017

Denne posten viser hva du har fått i pensjon fra andre enn folketrygden som for eksempel AFP (avtalefestet pensjon), tjenestepensjon, introduksjonsstønad og utenlandsk pensjon. Summen er normalt fylt ut med det som har blitt rapportert inn, så sjekk at alt er riktig. Pensjon fra utlandet vil du normalt måtte føre opp selv fordi mange land rapporterer inntekt for sent til at det kommer med på forhåndsutfylt skattemelding. 

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som har mottatt:

 • Tjenestepensjon
 • AFP (avtalefestet pensjon)
 • Pensjoner i arbeidsforhold
 • Introduksjonsstønad
 • Ytelser fra kollektiv pensjonsordning
 • Utbetaling fra individuell pensjonsavtale (gammel IPS og IPA)
 • Støtte etter lov om supplerende stønad til personer med kort botid i Norge
 • Føderådsytelser (kårytelser) i jord- og skogbruk
 • Utbetalinger fra livrenter i arbeidsforhold (kollektive livrenter) opprettet før 1. januar 2007. Kollektive livrenter opprettet etter 1. januar 2007 føres i post 2.6.2
 • Pensjon fra land utenfor EØS
 • Pensjoner som ikke er alderspensjon eller AFP fra andre EØS-stater enn Norge. Alderspensjon og AFP fra andre EØS-stater fører du i post 2.2.3


Engangsbetalinger som kommer i stedet for utbetalinger nevnt ovenfor.

Følgende omfattes ikke av denne posten, men av post 2.1.8 og 2.1.9:

Uføretrygd fra folketrygden og uføreytelser fra offentlige tjenestepensjonsordninger og tjenestepensjonsordninger i privat sektor samt uføreytelser fra individuell pensjonsforsikringsavtale og pensjonsspareavtale og kollektive livrenter inngått før 2007, inkludert uføreytelser fra utlandet.

Uføretrygd fra folketrygden og uføreytelser fra andre ordninger skattlegges som lønnsinntekt

Utbetalinger fra ny ordning om individuell sparing til pensjon omfattes av post 3.1.12

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Posten er normalt utfylt med hva du har mottatt i pensjon. Summene baserer seg på hva som har blitt rapportert inn av de som har utbetalt pensjonen til deg, så sjekk at alt er riktig.

Beløpene du skal sjekke mot står i den årlige sammenstillingen av inntekter, fradrag og skattetrekk du har fått fra pensjonsordningen. Hvis beløpet er feil, må du endre det i skattemeldingen. Du bør også kontakte utbetaleren av pensjonen slik at sammenstilingen og rapporteringen blir riktig.

Er posten forhåndsutfylt med en pensjon fra utlandet, er det ved omberegningen til NOK benyttet gjennomsnittskurs for den utenlandske valutaen for 2017.

Informasjon mangler

Hvis det mangler informasjon, må du føre opp navn på utbetaler, beløp og en beskrivelse av ytelsen.

Har du mottatt pensjon fra utlandet i 2017, må du oppgi inntekten i denne posten. Dette gjelder selv om du allerede har betalt skatt på den utenlandske pensjonen i utbetalingslandet. Du må gi opplysninger om navn på utbetaler, utbetalingsland og inntekt før eventuell skatt i både utenlandsk valuta og i NOK.

Bruk kursen fra Norges Bank.

Fikk du etterbetaling av utenlandske pensjoner, fører du hele beløpet i post 2.2.2, men spesifiserer i vedlegg hvilke år etterbetalingen gjelder (gjerne med utbetalingsvedtaket).

Har du betalt skatt på pensjonen i utlandet, kan du kreve fradrag i norsk skatt. Du må da huke av "Ja" for kreditfradrag i post 1.5.6. Skjema "RF-1147 Fradrag for skatt betalt i utlandet av person - kreditfradrag" skal fylles ut og leveres sammen med skattemeldingen. Leverer du elektronisk vil dette skjema bli tilgjengelig når du svarer "Ja" i posten.

Dokumentasjonskrav

Dersom du endrer, sletter eller tilføyer informasjon om pensjon må du kunne dokumentere dette med sammenstilling av inntekter, fradrag og skattetrekk fra den som har utbetalt pensjonen hvis vi spør.

Dersom du flytter utenlandsk pensjon fra post 2.2.2 til post 2.2.3 må du kunne dokumentere at pensjonen fra utlandet er utbetalt fra allmenn og pliktig pensjonsordning som omfatter alle innbyggerne i landet.

Krever du kreditfradrag må fastsatt og betalt skatt i det andre landet kunne dokumenteres dersom vi spør.

footer/desktop/standard