Post 2.2.4

2.2.4 Ektefelletillegg

Gjelder for inntektsåret 2017

Denne posten viser hva du har fått i ektefelletillegg fra folketrygden og private pensjonsordninger. 

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som mottar skattepliktig ektefelletillegg fra folketrygden og private pensjonsordninger.

Ektefelletillegg er et forsørgertillegg som du får av NAV eller private pensjonsordninger dersom du tilfredsstiller kravene de setter. Vanligvis er denne posten relevant dersom du er gift med ektefelle med lav inntekt og er pensjonist. Tillegget regnes som en inntekt for deg og du må betale skatt av tillegget.

Ektefelletillegg fra folketrygden som utbetales til mottakere av alderspensjon og avtalefestet pensjon (AFP) med virkningstidspunktet før 1. januar 2011 er skattefri.

Ektefelletillegg som etter en overgangsordning utbetales til mottakere av uføretrygd fra folketrygden som forsørger ektefelle omfattes ikke av denne posten, men av post 2.1.10.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Posten er normalt fylt ut med hvilke beløp du har mottatt i skattepliktig ektefelletillegg. Summene baserer seg på hva som har blitt rapportert inn av NAV og/eller andre private pensjonsordninger, så sjekk at alt er riktig.

Beløpene du skal sjekke mot står i den årlige sammenstillingen av inntekter, fradrag og skattetrekk du får fra NAV og/eller andre private pensjonsordninger i januar eller februar.

Hvis beløpet er feil, må du endre det i skattemeldingen. Du bør også ta kontakt med utbetaleren av ytelsen for at sammenstillingen og rapportering av ektefelletillegget skal bli riktig.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette. Dersom du endrer, sletter eller tilføyer informasjon om ektefelletillegget må du kunne dokumentere dette med sammenstillingen fra NAV og/eller utbetaler av tillegget hvis vi spør.

footer/desktop/standard