Post 2.4.1

2.4.1 Barn som er 12 år eller yngre

Gjelder for inntektsåret 2017

Har du barn som er 12 år eller yngre i inntektsåret og hun/han har hatt mer enn 10 000 kroner i lønnsinntekt eller andre skattepliktige ytelser for arbeid, skal du føre opp den overskytende inntekten til barnet i din skattemelding.

Gjelder posten meg?

Det er foreldrene som skattlegges for lønnsinntekten til barn som er 12 år eller yngre.

Posten gjelder deg hvis barnet ditt har mer enn totalt 10 000 kroner i arbeidsinntekt og/eller andre skattepliktige lønnsytelser fordi det overskytende beløpet er skattepliktig.

Når lønnsinntekt over 10 000 kroner tas med i din skattemelding, må eventuelt skattetrekk på barnets inntekt tas med i ditt skatteoppgjør. Overføring av skattetrekket til deg som forelder skjer normalt av skatteoppkreveren/kemneren, men det er viktig at du sjekker at dette er med i ditt skatteoppgjør. Eventuelt skattetrekk på lønnen vises i den årlige sammenstillingen av inntekter, fradrag og skattetrekk som barnet får fra arbeidsgiver .

Lønnsinntekt på 10 000 kroner eller lavere er skattefritt. Skattefritak for de første 10 000 kroner forutsetter at barnet har utført en aktiv arbeidsprestasjon.

Forhåndsutfylt beløp er ført med en halvdel i hver av foreldrenes skattemelding når dere bor sammen, men dere kan velge en annen fordeling.

Hvis foreldrene ikke bor sammen, er det den barnet bor hos ved inntektsårets utgang i følge Folkeregisteret som skal føre opp inntekten. Hvis den andre forelderen har hatt det meste av omsorgen gjennom året, kan den andre forelderen føre opp inntekten i sin skattemelding istedenfor.

Hvis du har barnet boende hos deg og er gift med ny parter, blir barnets inntekt delt mellom deg og din ektefelle. Om din ektefelle ikke er barnets biologiske forelder, kan ektefellen din føre over all inntekt på deg.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Er inntekten innrapportert fra arbeidsgiver, vil posten være utfylt med halvparten på hver forelder (når foreldrene bor sammen). Det er en post for hvert barn. Sjekk at alt er riktig.

Ektefeller og foreldre som bor sammen kan fordele inntekten fritt mellom seg. Hvis dere endrer, må begge endre i sine skattemeldinger.

Informasjon mangler

Hvis informasjon om barnets lønn mangler, fører du opp barn(a)s fødselsnummer, lønnsbeløp over 10 000 og beregner minstefradrag, se post 3.2.5. Husk å føre en post for hvert barn. Minstefradraget beregnes på nytt og fylles ut automatisk når du leverer elektronisk.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Dersom inntekten ikke er innrapportert til skattemyndighetene, må du ta vare på lønnsslipp og/eller sammenstillingen fra arbeidsgiver.

footer/desktop/standard