Post 3.2.12

3.2.12 Fradragsberettiget innbetaling til pensjonsordning i arbeidsforhold - norsk og utenlandsk pensjonsordning

Gjelder for inntektsåret 2017

Denne posten omfatter fradragsberettiget innbetaling til pensjonsordning i Norge og i annen EØS-stat. 

Posten omfatter innbetaling til en utenlandsk pensjonsordning som ikke oppfyller de norske kravene etter foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven og tjenestepensjonsloven.

Gjelder posten meg?

Du får fradrag for premie til:

 • kommunal pensjonsordning
 • Norges Banks pensjonskasse
 • pensjonsordning etter foretakspensjonsloven
 • pensjonsordning etter innskuddspensjonsloven
 • pensjonsordning etter tjenestepensjonsloven
 • pensjonsordning i statlig bedrift
 • i Statens pensjonskasse eller
 • for tariffestet pensjon

Dersom du er statsborger i en annen EØS-stat og har inntekt fra arbeid eller virksomhet i Norge, kan du få fradrag for innbetalinger til en utenlandsk pensjonsordning. Du kan få fradrag for innbetalinger direkte til pensjonsordningen eller innbetalinger som er gjort ved at arbeidsgiver har trukket deg i lønn.

Forutsetningene for fradragsrett er at:

 • pensjonsordningen er etablert i et selskap eller innretning i en annen EØS-stat,
 • du har vært medlem av denne ordningen i minst ett år før skatteplikten til Norge ble etablert,
 • den utenlandske pensjonsordningen ga rett til fradrag i den andre EØS-staten og
 • alderspensjon er både en obligatorisk ytelse og hovedytelse i den utenlandske pensjonsordningen.

Det kreves at Norge har inngått avtale om utveksling av opplysninger med den andre EØS-staten der pensjonsordningen er etablert. Dersom det ikke foreligger en slik avtale, vil det være tilstrekkelig at du på forespørsel legger frem erklæring fra offentlig myndighet i den andre staten som bekrefter forhold av betydning for fradragsretten.

Er du medlem i både en norsk og en utenlandsk pensjonsordning, får du kun fradrag for innbetalinger til den norske ordningen.

Den øvre grensen for fradrag følger av tjenestepensjonsloven. Er du næringsdrivende, vil fradraget være begrenset til maksimalt innskudd etter innskuddspensjonsloven.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Posten er normalt fylt inn med beløpet du har betalt i premie. Summene baserer seg på hva som har blitt rapportert inn av arbeidsgiver, så sjekk at alt er riktig.

Beløpene du skal sjekke mot står i den årlige sammenstillingen av inntekter, fradrag og skattetrekk du får fra arbeidsgiver i januar.

Hvis beløpet er feil, må du endre det i skattemeldingen. Du bør også kontakte arbeidsgiver slik at den årlige sammenstillingen av inntekter, fradrag og skattetrekk blir riktig.

Du må selv føre opp den fradragsberettigede innbetalingen. I tillegg må du gi opplysninger om i hvilken EØS-stat pensjonsordningen er etablert, pensjonstilbyders navn og dato for oppstart for pensjonsordningen i EØS-staten.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon som viser at både du, pensjonstilbyderen og pensjonsordningen oppfyller de kravene som stilles for fradragsrett, dersom skattekontoret etterspør det.

footer/desktop/standard