Post 4.2.3

4.2.3 Innbo og annet løsøre enn motorkjøretøy, campingvogn og båt med salgsverdi kr 50 000

Gjelder for inntektsåret 2017

I denne posten fører du inn verdi av innbo og annet løsøre (IKKE  motorkjøretøy/campingvogn) og båt med salgsverdi under 50 000 kroner. Verdi som føres inn i posten er salgsverdi redusert med fribeløp på 100 000 kroner.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som har verdi av innbo/løsøre som

  • overstiger 100 000 kroner og enten
  • brukes privat eller
  • brukes i utleid bolig

Posten gjelder også dersom du har båt med salgsverdi under 50 000 kroner.

Satser og nøkkeltall

I vurderingen av verdien på innboet, så er det forsikringssummen du skal ta utgangspunkt i.

Salgsverdien av innbo og annet løsøre beregnes slik:

Forsikringssum/anskaffelsesverdi som nytt Salgsverdi
av de første 1 000 000 kroner 10 prosent
av de neste 400 000 kroner  20 prosent
av overskytende beløp  40 prosent

Båt skal bare inngå i beregningen ovenfor hvis den inngår som en del av en innbo- og løsøreforsikring.

Dersom innbo/løsøre ikke er forsikret, må du ta utgangspunkt i hva det vil koste deg å anskaffe innbo/løsøre som nytt.

Er båten særskilt forsikret settes antatt salgssverdi til 75 prosent av forsikringssummen.

Dersom båten ikke er særskilt forsikret eller ikke inngår som del av innbo/løsøreforsikringen må den verdsettes til antatt salgsverdi.

Eksempel på verdsettelse av innbo/løsøre og båt

Forsikringssum:

Innbo/løsøre eksklusiv båt 1 100 000 kroner
Båt 40 000 kroner

  Løsøre kr 1 000 000 x 10 % 100 000 kroner
+ kr 100 000 x 20 % 20 000 kroner
= Antatt salgsverdi  120 000 kroner
+ Båt kr 40 000 x 75 % 30 000 kroner
= Sum 150 000 kroner
Skattefritt beløp 100 000 kroner
= Formuesverdi som føres i post 4.2.3 50 000 kroner

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Verdien som føres i posten er summen av beregnet salgsverdi redusert med 100 000 kroner.

Båt med antatt salgsverdi per 1. januar 2018 på kr 50 000 eller høyere, skal føres i post 4.2.4.

Fribeløpet er felles for ektefeller og barn som liknes under ett, selv om inntekten liknes særskilt. Fribeløpet kan fordeles mellom ektefellene etter eget ønske.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

footer/desktop/standard