Post 4.8.3

4.8.3 Utenlandsk gjeld

Gjelder for inntektsåret 2017

I denne posten fører du opp hva du har i gjeld i utlandet.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder for alle som har gjeld i utlandet.

Er du skattemessig bosatt i Norge har du krav på fradrag for gjeld. Fradraget for gjeld begrenses hvis formue i fast eiendom er unntatt beskatning i Norge etter skatteavtale. Da får du delvis fradrag for gjelden. Begrensningen gjøres når fordelingsmetoden brukes for å unngå dobbeltbeskatning.

Fradraget skal likevel ikke begrenses dersom du eier bolig eller fritidsbolig i en annen EØS-stat og skatteavtalen sier at formuen ikke skal beskattes i Norge. For 2017 gjelder det Belgia, Italia og Kroatia. Har du krevd fradrag for gjeld i det landet der boligen eller fritidsboligen ligger, kan du ikke kreve fradrag for det samme beløpet i Norge.

Er du skattemessig bosatt i Norge har du krav på fradrag for gjeld. Fradraget for gjeld begrenses hvis formue i virksomhet er unntatt beskatning i Norge etter skatteavtale. Da får du delvis fradrag for gjelden. Kravet er at virksomheten drives fra fast driftssted og at fordelingsmetoden brukes for å unngå dobbeltbeskatning.

Hvis du er bosatt i utlandet og du har tatt opp gjeld for å fremme en aktivitet som beskattes i Norge vil du kunne kreve fradrag for gjeld du har i utlandet.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Du må oppgi gjelden i utlandet i post 4.8.3.

I posten fører du informasjon om långivers navn, gjeld og gjeldsrenter i norske kroner og gjennomsnittlig valutakurs. Bruk kjøpskurs fra Norges Bank 1. januar 2018.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Hvis vi spør etter dokumentasjon, må du kunne dokumentere:

  • gjeld og gjeldsrenter med bekreftelse fra låneinstitusjonen
  • hvis du har bolig/fritidsbolig i annen EØS-stat, må du kunne dokumentere at du ikke har krevd fradrag for gjelden i det landet boligen ligger
  • hvis du bor i utlandet, at hele eller tilnærmet hele din inntekt er opptjent i Norge. Sammenligningsgrunnlaget er din totale inntekt før fradrag i de ulike land
footer/desktop/standard