Nytt i skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister

I oversikten nedenfor finner du hva som er nytt i skattemeldingen for formues- og inntektsskatt for lønnstakere og pensjonister for inntektsåret 2017.

Post 1.3 - Endring av tekst

Krever du skatteklasse 2 for forsørgelse av ektefelle i utlandet?


Post 1.5 Opplysninger om personlige forhold

Post 1.5.6 – har fått nye spørsmål

 • Krever du opphør av skatteplikt som bosatt (skattemessig emigrasjon)? Du må gi nærmere opplysninger nedenfor og endre de postene dette har betydning for. Se skatteetaten.no/finnpos
  • Hvilket land har du bosatt deg i?
  • Dato for opphør av skatteplikt:
 • Krever du deg skattemessig bosatt i et annet land etter skatteavtale? Du må gi nærmere opplysninger nedenfor og endre de postene dette har betydning for. Se skatteetaten.no/finnpost
  • Hvilket land har du bosatt deg i?
  • Dato for endret bosted etter skatteavtale
  • Har du lønn fra en internasjonal organisasjon som du krever fritatt for beskatning i Norge? Gjør evt. endringer i post 2.1.1.
  • Navnet på den internasjonale organisasjonen
 • Har medlemsskap ditt i norsk folketrygd opphørt eller er du fritatt for trygdeavgift i Norge?
  • Dato for opphør:
  • Periode for fritak:

Ny post 1.5.12

1.5.12 Krever du skattebegrensning etter skatteloven § 17-4?

Postene 1.6.1 og 1.6.2 og 2.1.3 og 2.7.6

Disse postene har fått nytt felt for å fylle inn barns fødselsnummer

Post 3.1.12 – ny post:

Utbetaling fra avtaler om individuell sparing til pensjon

Post 3.2.7 Merkostnader for kost ved arbeidsopphold utenfor hjemmet

Posten har fått to nye felt:

 • Fradrag etter sats
 • Fradrag for faktiske kostnader

Post 3.2.8/3.2.9

 • Posten har fått nytt felt for å kunne gi opplysninger om kostnader til flybilletter
 • I tillegg utgår felt for å oppgi adresse til arbeidsplass

Post 3.2.10 Foreldrefradrag

Posten har fått nytt felt for å kunne oppgi fradrag for kjøring til/fra barnehage, dagmamma og/eller SFO

Post 3.3.5 – nye poster:

Post 3.5.4 Særfradrag

Posten for ombygging/tilpasning av bolig før 2012 utgår.

4.3.2 Bolig / Boenhet i boligselskap / Flerboligbygninger

Postene har fått nytt felt for å kunne legge inn boligverdi.

I tillegg har post 4.3.2 Flerboligbygninger fått nye felt for å skille primærbolig/sekundærbolig i flerboligbygninger.

Post 5.0 Tilleggsopplysninger

Posten utgår fra og med inntektsåret 2017. Må du gi ytterligere opplysninger må dette legges i et vedlegg som sendes inn sammen med skattemeldingen.

Nytt i RF-1030 som sendes til skattytere i manntallet til Sentralkontoret for utenlandssaker (SFU).

Post 1.5.5 – utgåtte felter har gitt følgende ny inndeling av posten

 • Del A om personopplysninger - Sivilstand samboer, skilt og enslig forsørger utgår.
 • Del B om forsørgerforhold - Utgår i sin helhet.
 • Del C om opphold i Norge - Blir ny del B.
 • Del D om boforhold i Norge – Utgår i sin helhet.
 • Del E om mottatt lønn og godtgjørelse – Blir ny del C og har kun to spørsmål:
  • Dekker mottatt lønn både arbeids- og avspaserings/friperioder?
  • Har du arbeidsinntekt i Norge eller på norsk sokkel som du mener ikke er skattepliktig i Norge må du føre beløpet her
 • Del F om plikt til å betale trygdeavgift – Blir ny del D og har kun ett spørsmål:
  • Er inntekten opptjent om bord på utenlandsk registrert skip i fart på norsk sokkel?

Mange av de som er i manntallet til SFU vil for første gang få foreløpig skatteberegning på den tilsendte skattemeldingen for inntektsåret 2017.

Skattefavorisert individuell sparing til pensjon

En ny ordning om skattefavorisert individuell sparing til pensjon ble innført 1. november 2017. Den nye ordningen erstatter dagens ordning for individuell pensjonssparing (IPS), som ble stengt for nytegning 1. november 2017.
Etter dagens IPS-ordning gis det fradrag i alminnelig inntekt for årlig innskudd på inntil 15 000 kroner. I den nye ordningen økes den øvre grensen for fradragsberettiget sparing til 40 000 kroner årlig. Uttak fra den nye ordningen skattlegges som kapitalinntekt. Dette innebærer at uttak fra ordningen ikke skattlegges som personinntekt, med trinnskatt til staten og trygdeavgift, men bare som alminnelig inntekt. Ut over dette skattlegges den nye ordningen på samme måte som dagens IPS-ordning. Innestående beløp i ordningen er således unntatt fra formuesskatt, og avkastningen blir ikke skattlagt løpende.

Utbetalinger fra ordningen omfattes heller ikke av regler om kildeskatt i skatteloven § 2-3 fjerde ledd.

Verdsettingsrabatt/gjeldsreduksjon

Endringer som følge av innføring av verdsettingsrabatt på aksjer og driftsmidler, se Regjeringen.no. I de postene hvor verdien vises eller skal oppgis før verdsettingsrabatt, vil rabatten beregnes automatisk når skatteoppgjøret fastsettes.
Nedenfor vises en liste over poster som er endret eller er nye:

Postnummer Ledetekst 2017 Kommentar
4.1.4 Formue andeler i verdipapirfond - aksjedel Verdi før verdsettingsrabatt
4.1.4 Formue andeler i verdipapirfond tilhørende barn 16 år eller yngre - aksjedel Verdi før verdsettingsrabatt
4.1.8 Formue aksjesparekonto - aksjedel Verdi før verdsettingsrabatt
3.1.5/4.1.8 Skattepliktig utbytte/verdi overf. fra Aksjeoppgaven (RF-1088) Verdi før verdsettingsrabatt
4.1.7 Formue av børsnoterte norske aksjer (i VPS)  Verdi før verdsettingsrabatt
4.1.8 Formue av norske aksjer som ikke er børsnotert  Verdi før verdsettingsrabatt
4.3.2 Bolig Verdi etter verdsettingsrabatt. Bare boligtype sekundærbolig gir gjeldsreduksjon
4.3.2 Boenhet i boligselskap Verdi etter verdsettingsrabatt. Bare boligtype sekundærbolig gir gjeldsreduksjon
4.3.2 Flerboligbygning Verdi etter verdsettingsrabatt. Bare boligtype sekundærbolig gir gjeldsreduksjon
4.3.4 Skogeiendom Verdi etter verdsettingsrabatt
4.3.5 Norsk næringseiendom (RF-1098) Verdi etter verdsettingsrabatt
4.3.5 Annen fast eiendom innenfor inntektsgivende aktivitet  Verdi etter verdsettingsrabatt
4.3.5 Gårdsbruk  Verdi etter verdsettingsrabatt
4.4.1 Biler, maskiner, inventar mv. (RF-1175 eller RF-1167) Verdi før verdsettingsrabatt
4.4.1 Biler, maskiner, inventar mv. (Næringsrapport skatt) Verdi før verdsettingsrabatt
4.4.4 Skip, fiske- og fangstfartøy Verdi før verdsettingsrabatt
2.7.8/4.5.4 Inntekt/netto formue andel NOKUS-selskap (RF-1246) Verdi før verdsettingsrabatt
4.5.4 Andel av netto formue i KS, ANS mv. (RF-1221) Verdi før verdsettingsrabatt
4.5.4 Andel av felles netto formue i KS, ANS mv.  Verdi før verdsettingsrabatt
4.5.4 Annen formue innenfor inntektsgivende aktivitet Verdi før verdsettingsrabatt
4.5.4 Formue av kapitalisert festeavgift Verdi før verdsettingsrabatt
4.5.4 Rettigheter knyttet til skog/utmark (RF-1177) Verdi før verdsettingsrabatt
4.6.1 Formue av fast eiendom i utlandet Gjelder bare eiendommer som er formuesskattepliktige i Norge. Verdi etter verdsettingsrabatt for eiendomstypene
 • Regnskapsbehandlet bolig
 • Regnskapsbehandlet fritidseiendom
 • Gårdsbruk
 • Skog
 • Annen fast eiendom innenfor inntektsgivende aktivitet
 • Utleid flerboligbygning
4.6.1 Formue av fast eiendom på Svalbard  Verdi etter verdsettingsrabatt for eiendomstypene
 • Regnskapsbehandlet fritidseiendom
 • Gårdsbruk
 • Annen fast eiendom innenfor inntektsgivende aktivitet
 • Regnskapsbehandlet bolig
4.6.1 Utleid utenlandsk næringseiendom (RF-1098) Verdi etter verdsettingsrabatt.
4.6.2 Formue av utenlandske aksjer i verdipapirregisteret (VPS) Verdi før verdsettingsrabatt
4.6.2 Formue av utenlandske aksjer ikke i verdipapirregisteret (VPS) Verdi før verdsettingsrabatt

 

  
Aksjesparekonto

Fra september 2017 er det innført en ordning med aksjesparekonto.
Poster for aksjesparekonto er:

 • 3.1.5 Utbytte aksjesparekonto
 • 3.1.8 Gevinst salg aksjesparekonto
 • 4.1.8 Formue aksjesparekonto – aksjedel
 • 4.1.8 Formue aksjesparekonto - rentedel
 • 4.1.8 Formue aksjesparekonto –kontanter
 • 3.3.8 Tap aksjesparekonto

Fradrag for investering i oppstartselskap

Det er fra 1. juli 2017 innført ordning med skattefradrag ved investering i gründerbedrifter/oppstartsbedrifter - skatteinsentivordningen. Fradrag skal føres i den nyopprettede posten 3.3.14 Fradrag for investering i oppstartsselskap. Posten er forhåndsutfylt dersom fradraget er innberettet av investeringsselskapet i RF-1086 Aksjonærregisteroppgaven.

footer/desktop/standard