Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Tiltak for å kreve inn ubetalt restskatt

Blir ikke restskatten betalt ved forfall, påløper forsinkelsesrenter, og skatteoppkreverne vil sette i verk tiltak for å kreve inn skatten.

Skatteoppkreverne benytter et beslutningsstøttesystem i sitt innkrevingsarbeid. Dette skal bidra til at skatteoppkreverne velger det innfordringstiltaket som gir raskest mulig dekning av skattekravet sett i forhold til skattyters økonomiske situasjon.

For å kunne velge rett tiltak, ses forskjellige opplysninger om den enkelte skattyter i sammenheng. Det gjelder blant annet størrelse på restskatten, betalingshistorikk, inntekts- og formuesopplysninger og flyttehistorikk. Disse opplysningene har også tidligere vært brukt til å velge innkrevingstiltak.

Opplysningene blir samlet og brukt på en systematisk måte. Sammenstilling av informasjonen på denne måten omfattes av personvernforordningen artikkel 15.

Følgende opplysninger legges til grunn for valg av tiltak:

  • Fra a-meldingen: Lønn og tilsvarende ytelser, dagpenger, uførepensjon, underholdsbidrag etter pålegg fra NAV, premier til pensjonsordninger og oppgavepliktige ytelser til næringsdrivende
  • Fra skattemeldingen: Opplysninger om saldo og renter, nettoformue, skattepliktig andel av aksjefond og boligens formuesverdi
  • Fra skatteregnskapet: Betalingshistorikk for restskatt
  • Fra folkeregisteret: Opplysninger om flyttehistorikk

Skattedirektoratet har det faglige ansvaret for innkreving av skatt og avgift, mens de kommunale skatteoppkreverne gjennomfører det daglige arbeidet med innkreving av skatt og avgift.