Kildeskatt på lønn for utenlandske arbeidstakere

Fra 2019 innføres en forenklet skatteordning for deg som er utenlandsk arbeidstaker i Norge. Denne ordningen kalles kildeskatt på lønn. De fleste nye utenlandske arbeidstakere vil komme inn under denne ordningen det første året de jobber i Norge.

Kildeskattordningen går ut på at

 • Arbeidsinntektene dine skattlegges med 25 prosent. Trygdeavgift på 8,2 prosent er inkludert i satsen.
 • Arbeidsgiveren din trekker skatten direkte av lønnen din, og skatten er dermed ferdig gjort opp når du får lønnen utbetalt.
 • Du skal ikke kreve fradrag, og du slipper å levere skattemelding og å vente på skatteoppgjøret.

Ordningen gjelder for

Ordningen gjelder først og fremst for utenlandske arbeidstakere som jobber i Norge i kortere perioder og som ikke er skattemessig bosatt i Norge. Ordningen gjelder også de fleste utenlandske arbeidstakere det året de blir skattemessig bosatt i Norge.

Kildeskattordningen gjelder også deg som bor i utlandet og mottar styrehonorar og andre lignende godtgjørelser fra norske selskap.

Ordningen gjelder ikke

 • utenlandske sjøfolk og sokkelarbeidere
 • arbeidstakere som har næringsinntekter eller skattepliktig inntekt av eiendom i Norge

Slik blir du med i ordningen

Alle utenlandske arbeidstakere som arbeider i Norge, må ha et skattekort. Dersom vilkårene er oppfylt, blir du automatisk en del av ordningen når du søker om skattekortet. I søknaden skal du gi alle nødvendige opplysninger, slik at vi kan vurdere om du kan være med i ordningen. Ektefeller kan velge ordning for skattlegging uavhengig av hverandre.

Du kan velge å gå ut av ordningen

Dersom du ikke ønsker å skattlegges i kildeskattordningen, men heller ønsker å skattlegges etter de vanlige skattereglene, kan du velge å gå ut av ordningen. Dette gjør du når du søker om skattekort.

Er du usikker på hvilken ordning du skal velge, kan du starte i kildeskattordningen og når som helst i løpet av inntektsåret velge å tre ut av ordningen. Dette gjør du ved å søke om nytt skattekort og huke av for ønske om skattlegging etter skattelovens vanlige regler.

Når du har valgt skattlegging etter vanlige skatteregler, kan du ikke gå tilbake til kildeskatt for dette inntektsåret. Du kan bli med i ordningen igjen fra neste inntektsår, om vilkårene er tilstede.

Allerede innbetalt skattetrekk blir omregnet til ordinært forskuddstrekk når du trer ut av ordningen og vil bli hensyntatt i ditt nye skattekort.

Skattekort i kildeskattordningen

Du får et skattekort med 25 prosent kildeskatt på lønn når du søker om skattekort.

I søknaden må du huke av for skattlegging etter de vanlige skattereglene når du ikke ønsker å være med i ordningen eller ser at du ikke (lengre) fyller vilkårene for å bli skattlagt i ordningen.

Når arbeidsgiveren din søker om skattekort på dine vegne, vil du få et skattekort med kildeskatt dersom vilkårene for å være med i kildeskattordningen er oppfylt. Arbeidsgiveren din har ikke alle opplysninger om deg og dine inntekter, og kan ikke velge for deg at du ikke skal være med i kildeskattordningen.

Dersom du mener at du ikke oppfyller vilkårene for å være med i kildeskattordningen, eller du ønsker å skatte etter skattelovens vanlige regler, må du derfor endre skattekortet ditt og huke av for ønske om vanlig skattlegging.

Du kan beregne hva skatten kan bli om du velger å skatte etter skattelovens vanlige regler under Beregn skatten din.

Din arbeidsgiver/utbetaler skal trekke kildeskatt av følgende inntekter:

 • lønn og andre godtgjørelser fra kilder i Norge for arbeid utført i Norge, inkludert feriepenger
 • godtgjørelser til direktør eller styremedlem i selskap i Norge
 • gratiale, tantieme eller lignende ytelser fra norske selskap
 • lønn til utleid utenlandsk arbeidstaker, inkludert feriepenger
 • utgiftsgodtgjørelser, refusjoner og naturalytelser som er skattepliktige fordeler, inkludert dekning av pendlerkostnader

 

Utgiftsgodtgjørelser, refusjoner og naturalytelser som er skattepliktige fordeler for deg, skal inngå i inntektsgrunnlaget og ilegges kildeskatt.

Når arbeidsgiveren din dekker kostnader du har hatt i direkte sammenheng med arbeid, som for eksempel merkostnader ved opphold utenfor hjemmet ved yrkesreiser, vil bare et eventuelt overskudd være en skattepliktig fordel for deg.

Er du pendler og arbeidsgiveren din dekker merkostnadene dine ved opphold utenfor hjemmet, vil dekningen likevel være skattepliktig i sin helhet. Den skal derfor tas med når du vurderer om den samlede inntekten din overstiger inntektstaket (se også neste avsnitt).

Dekning av private kostnader som for eksempel arbeidsreiser er også skattepliktige fra første krone i ordningen.

Inntektstak på 617 500 kroner

Forventer du å tjene mer enn 617 500 kroner (inkludert feriepenger og skattepliktige godtgjørelser) i året, må du velge skattlegging etter de vanlige skattereglene når du søker om skattekort.

Er du usikker på hva du kommer til å tjene? Da kan du starte i kildeskattordningen og eventuelt velge deg ut på et senere tidspunkt i løpet av inntektsåret. Skattekontoret vil gi deg et nytt skattekort når inntektstaket er passert dersom du selv ikke sier ifra om det. Tjener du mer enn inntektsgrensen, vil hele inntekten bli skattlagt etter de vanlige skattereglene.

Er du fritatt fra trygdeavgift?

Dersom du er fritatt fra medlemskap i norsk folketrygd, helt eller delvis, skal trygdeavgiften på 8,2 prosent trekkes fra og satsen i skattekortet ditt reduseres. Du kan få skattekort med redusert sats om du dokumenterer for skattekontoret at du er omfattet av trygdeordningen i et annet land. Dette kan for eksempel være skjema A1, som viser at du er omfattet av trygdeordningen i et annet EØS-land.

Kildeskatt på lønn og andre inntekter

Du kan ikke være med i kildeskattordningen om du har skattepliktige inntekter som for eksempel:

 • skattepliktig lønn fra den norske stat
 • skattepliktig inntekt av fast eiendom eller løsøre i Norge
 • skattepliktig inntekt fra næring i Norge
 • inntekter opptjent på norske skip i utlandet
 • inntekter opptjent på norsk sokkel
 • inntekter som kun er trygdeavgiftspliktige til Norge
 • inntekter som ikke er skattepliktige til Norge etter bestemmelser i skatteavtale

Kildeskatt på lønn kan likevel kombineres med disse skattepliktige inntektene/formue:

Når du blir bosatt i løpet av året - kapitalinntekt

Om du skattlegges i kildeskattordningen, har du i utgangspunktet skatteplikt for inntekt og formue etter bestemmelsene om begrenset skatteplikt i Norge.

Blir du skattemessig bosatt i løpet av året, kan du være med i kildeskattordningen resten av inntektsåret. Dette gjelder likevel bare når de samlede kapitalinntektene dine i Norge og andre land samlet sett er under et beløp fastsatt i forskrift. Beløpet er kr 10 000 for inntektsåret 2019. Kapitalinntekter er for eksempel aksjeutbytte, renteinntekter og inntekt fra utleie av eiendom.

Dersom disse inntektene overstiger beløpsgrensen, må du skattlegges etter skattelovens vanlige regler for alle inntekter og all formue for hele inntektsåret.

Har du betalt for mye skatt?

Da kan du søke om refusjon ved å sende inn dette kontaktskjemaet med opplysning om beløp, kontonummer og eventuell dokumentasjon. Du kan kreve refusjon i inntil 3 år etter utløpet av det inntektsåret kildeskatten er fastsatt for.

footer/desktop/standard