Kronikk

På tide med nye tiltak mot svart økonomi

  • Publisert:

Det er på tide å bruke tilgjengelige opplysninger og teknologi for å sette folk bedre i stand til å velge seriøse virksomheter. En frivillig løsning for virksomhetene er ikke nok.

Av skattedirektør Hans Christian Holte

Mange bedriftsledere er positive til offentliggjøring av skatteopplysninger. For eksempel svarte 62 prosent av daglige ledere i 2016 at de er positive til at slike opplysninger blir offentlig tilgjengelig. I andre undersøkelser har åtte av ti nordmenn svart at de ikke vurderer å kjøpe svart arbeid.

Frivillig registrering ikke nok
Finansdepartementet skisserer to alternative løsninger for deling av informasjon, en frivillig ordning eller en obligatorisk ordning. En frivillig løsning mener vi ikke er godt nok.  Løsningen må være obligatorisk for å få til den nødvendige effekten. Useriøse virksomheter bør ikke kunne velge bort åpenhet om skatteinformasjon.

Større åpenhet om sentrale næringslivsdata for alle virksomheter er et viktig og hensiktsmessig virkemiddel for å minske handlingsrommet for aktører som ikke vil etterleve skatte- og avgiftsregelverket. Dette veier vesentlig tyngre enn den belastningen som eventuelle virksomheter måtte oppleve. Fra store deler av næringslivet er et slikt tiltak fra myndighetene etterspurt for å bedre konkurransevilkårene og for å gjøre det enklere å foreta risikovurdering av egne leverandører.

Hva bør offentliggjøres?
Flere ønsker å få utlevert taushetsbelagte opplysninger fra Skatteetaten til bruk i ulike registerløsninger og attester. Noen av disse ønskene er til dels sammenfallende og er basert på et samtykke fra den det gjelder. Vi mener en felles løsning basert på obligatorisk publisering vil være best.

I dag kan du be Skatteetaten om en skatteattest for egen virksomhet. Den gir kun informasjon om betalingsstatus for skatt og avgift på det tidspunktet attestene er gitt. Skatteattesten er således en skatterestanseattest og gir ingen informasjon om skatte- og avgiftsforhold ut over dette. For å gi et riktigere bilde er det behov for ferskere og flere typer data. Det kan for eksempel gjelde om merverdiavgiftsoppgaver er levert for de tre siste terminene og samlet omsetning fra disse oppgavene, om a-meldinger er levert og grunnlaget for arbeidsgiveravgift.

Opplysningene må kunne brukes av privatpersoner, virksomheter og offentlige myndigheter. Det må være mulig å koble flere typer opplysninger om virksomhetene, for å få et riktigere helhetsbilde for å kunne vurdere en leverandørs seriøsitet. Men det bør kun være mulig med enkeltoppslag.

Personvern
Personvernhensyn må avveies mot samfunnets behov. Etter vår oppfatning er Finansdepartementet sitt lovforslag basert på en god avveining av ulike hensyn.

Det er mer sensitivt å offentliggjøre personopplysninger enn hvordan virksomheter oppfyller sine plikter. For enkeltpersonforetak vil forslaget bety at opplysninger om eieren av virksomheten gjøres offentlig. En ordning kan tilrettelegges slik at det tas hensyn til at opplysningene ikke blir søkbare på eieren, men på foretakets navn eller organisasjonsnummer. Det kan også settes terskler for når opplysninger skal offentliggjøres. For eksempel at forfalte ubetalte skatte- og avgiftskrav er over 100 000 kr før de gjøres offentlige.

Enklere for bruker og myndigheter
Det bør legges til rette for at offentlige myndigheter kan  samordne og etablere én felles løsning for deling av informasjon med allmenheten. Det vil gjøre det enklere å dele informasjon, og det vil sikre at informasjonen sammenstilles ut fra gjeldende hjemler og tilgangsstyring. Det vil også være enklere for brukere. Får vi det til, er det et viktig fremskritt i kampen mot den svarte økonomien.