Pressemelding

Utskrevet terminsskatt 2006: kr 243 mrd

  • Publisert:

Oljeskattekontoret har nylig skrevet ut terminskatt (forhåndsskatt) for 26 selskaper for inntektsåret 2006. Skatten utgjør til sammen 242,5 milliarder kroner. Årets terminskatt er den høyeste som noen gang har blitt skrevet ut.

Terminskatten forfaller til betaling i to terminer, hhv. 1. oktober 2006 og 1. april 2007. Skatten er skrevet ut på grunnlag av selskapenes egne anslag på skattepliktig inntekt. Beregningene er hovedsakelig basert på halvårsregnskap for første halvår 2006 og estimerte priser for annet halvår. 

Selskapenes anslag over forventet oljepris i andre halvår varierer mellom 60 og 77 dollar pr. fat, med et veiet gjennomsnitt på ca 69 dollar. Forventet dollarkurs varierer mellom 6,05 og 6,50, med et veiet gjennomsnitt på 6,29. Gjennomsnittlig forventet oljepris i norske kroner blir derved ca kr 434 pr. fat. Hittil i andre halvår har faktisk gjennomsnittlig oljepris vært 73,67 dollar og gjennomsnittlig dollarkurs vært 6,25, som gir en oljepris i norske kroner på ca kr 460 pr. fat. Isolert sett, og under forutsetning av tilsvarende priser resten av året, indikerer dette at terminskatten kan være noe undervurdert.

Årets terminskatt på 242,5 milliarder kroner er den høyeste som noen gang er skrevet ut. Innbetalt terminskatt for inntektsåret 2005 utgjorde ca 186 milliarder kroner. For å illustrere betydningen skatt på petroleumsutvinning har fått, kan det opplyses at skatt på inntekt og formue unntatt utvinning av petroleum utgjorde ca 237 milliarder kroner for 2005, mens merverdiavgiften utgjorde ca 158 milliarder kroner*.

Statens inntekter i form av skatt fra utvinningsvirksomhet har økt betydelig de senere årene. De beløper seg til kr 973 milliarder (i 2006 kroner) totalt i perioden 2000-2006, mens tilsvarende tall for perioden 1990-1999 er kr 253 milliarder (i 2006 kroner).

Endelig fastsetting av skatten for inntektsåret 2006 for det enkelte selskap vil skje ved likningsbehandlingen i 2007 – eventuelt med etterfølgende klage- eller domstolsbehandling.

Det er innbetalt ca 186 milliarder kroner i terminskatt for inntektsåret 2005. Likningen forventes å bli utlagt 1. desember 2006. Skattelisten er offentlig, og det vil som vanlig bli sendt ut pressemelding i forbindelse med utlegging av likningen.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til underdirektør Erik Solheim på telefon 22 88 79 02 eller seniorrådgiver Brit Thu Gundersen på telefon 22 88 79 03.

Nærmere forklaring om terminskatten

For selskaper som driver utvinningsvirksomhet gjelder det en særlig ordning for innbetaling av skatt. Skatten skal betales i to like store terminer – hhv. 1. oktober i inntektsåret og 1. april det påfølgende året. Dette gir en gjennomsnittlig utsettelse på seks måneder i forhold til når inntektene opptjenes. Til sammenligning betaler andre selskaper skatt i året etter inntektsåret.

Terminskatten skrives ut av Oljeskattekontoret, og bygger på selskapenes egne beregninger av forventet skatt. Også dette er forskjellig fra den alminnelige skattebetalingsordningen, der forhåndsskatten baseres på utlignet skatt ved siste ligning.

Dersom terminskatten skulle være for høy eller lav, kan Oljeskattekontoret etter søknad samtykke i at annen termin avviker fra den første. Skattyter kan uansett selv velge å innbetale mer enn utskrevet terminskatt.

Det er gitt bestemmelser om renteberegning for å motvirke at selskapene vil ha fordel av for lave skatteanslag. Rentesatsen er 5,5 pst. p.a.

Ordningen med terminskatt følger av Finansdepartementets forskrift 5.9.1980 nr. 4 (terminskatteforskriften), som er gitt med hjemmel i lov 13.6.1975 nr. 35 (petroleumsskatteloven).

*Kilde: Statistisk sentralbyrå