7-9.2 Generelt

Merverdiavgiftsloven § 7-9 er en videreføring av merverdiavgiftsloven § 19-3 første ledd, den del som ga departementet hjemmel til å treffe enkeltvedtak om at det ikke skal beregnes merverdiavgift ved innførsel. Bakgrunnen for bestemmelsen er at merverdiavgiftsloven kapittel 19 ble opphevet i forbindelse med skatteforvaltningsloven som trådte i kraft 1. januar 2017. Merverdiavgiftsloven § 7-9 trådte i kraft fra samme tidspunkt. Endringen er kun av lovteknisk art og er ikke ment å innebære realitetsendringer. Se forøvrig kap. 3-31.3 og kap. 6-36.2.

Finansdepartementet har delegert myndigheten til å treffe enkeltvedtak etter bestemmelsen til Skattedirektoratet, se forskrift 26. januar 2017 nr. 76 . Direktoratet har videredelegert myndigheten til skattekontorene, se forskrift 25. september 2017 nr. 1453.

Fritak som er gitt med hjemmel i tidligere § 19-3 gjelder fortsatt selv om bestemmelsen er opphevet.