Sentrale endringer

1. januar 1970.Lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift. Merverdiavgift innføres i Norge (lovens kap. VII trådte i kraft 1. oktober 1969). Loven er avløst av lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift.

Lov 19. juni 1969 nr. 67 om avgift på investeringer m.v. Opphevet 1. oktober 2002, med unntak av lovens §§ 6 og 7.

1. mai 1977.Regler om registrering i avgiftsmanntallet ved representant for utenlandske næringsdrivende som ikke har forretningssted eller hjemsted i Norge.

1. juli 1982.Beløpsgrensen for registrering heves fra kr 6 000 til kr 12 000.

1. juli 1989.Adgang til etterberegning overfor uriktig registrerte i avgiftsmanntallet.

1. juli 1992.Beløpsgrensen for registrering heves fra kr 12 000 til kr 30 000.

1. mai 1995.Lov 17. februar 1995 nr. 9 om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner m.v. Innføring av begrenset kompensasjonsordning for kommuners mv. kjøp av tjenester fra registrerte næringsdrivende. Loven er avløst av lov 12. desember 2003 nr. 108.

1. september 1997.Nye regler om lavere grunnlag for beregning av merverdiavgift ved omsetning av brukte varer, kunstverk, samleobjekter og antikviteter (avansesystemet).

1. juli 1999.Avvikling av Det rådgivende utvalg for trykt skrift.

1. juli 2001.Merverdiavgiftsreformen 2001. Innføring av generell avgiftsplikt ved omsetning av tjenester.

Omvendt avgiftsplikt ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet når mottakeren er næringsdrivende eller stat eller kommune i Norge.

Redusert sats på næringsmidler. Senere innført flere reduserte satser på ulike tjenester/områder.

1. november 2001.Innføring av bindende forhåndsuttalelser i Skatteetaten.

21. desember 2001.Unntak for formidling av helsetjenester, undervisningstjenester, sosiale tjenester samt formidling av tjenester i form av rett til å overvære nærmere bestemte kultur- og idrettsarrangementer.

1. januar 2002.Kjøreopplæring og drift av trygghetsalarmer unntas fra avgiftsplikt.

1. juli 2002.Opplysningstjenester om rutegående persontransport unntas fra avgiftsplikt.

1. oktober 2002.Investeringsavgiften avvikles. Lovens §§ 6 og 7 oppheves fra det tidspunkt Kongen bestemmer.

1. januar 2003.Avgiftsplikt med redusert sats for NRKs allmennkringkasting.

Utleie av båtplasser unntas fra avgiftsplikt.

Omsetning av energi fra alternative energikilder til husholdningsbruk i Nord-Norge fritas for avgiftsplikt.

1. juli 2003.Helserelaterte tjenester unntas fra avgiftsplikt.

Postens masseforsendelser av brev til utlandet fritas for avgiftsplikt.

1. januar 2004.Beløpsgrensen for registrering heves fra kr 30 000 til kr 50 000.

Lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. Generell kompensasjonsordning for kommuners mv. kjøp av varer og tjenester fra registrerte næringsdrivende. Senere utvidet til å omfatte også innførsel av varer og tjenester.

1. mars 2004.Avgiftsplikt på persontransporttjenester (redusert sats) og opplysningstjenester om rutegående persontransport.

1. januar 2005.Avgiftsplikt på omsetning av kinobilletter (redusert sats).

Avgiftsplikt på infrastrukturtjenester knyttet til lufthavn og jernbane.

1. juli 2005.Avgiftsfritak ved utsalg på lufthavn ved ankomst fra utlandet.

1. januar 2006.Unntak for dansetilstelninger med levende musikk.

1. mars 2006.Unntak for utleie av utstyr innen helseområdet.

1. september 2006.Avgiftsplikt for omsetning og formidling av rom i hotellvirksomhet mv. (herunder møte- og konferanselokaler mv.) samt yrkesmessig utleie av fritidseiendom i tilknytning til slik virksomhet (redusert sats).

1. januar 2007.Avgiftsplikt for kommunale havner.

1. juli 2007.Avgiftsplikt for striptease.

1. januar 2008.Reorganisering av Skatteetaten (ROS). Fylkesskattekontoret og skattefogden erstattes av skattekontoret, endringer i kompetanseforholdet mellom Skattedirektoratet og skattekontorene mv.

Nye bestemmelser om uttak. Innføring av justeringsbestemmelser for kapitalvarer.

Avgiftsplikt for formidling og utleie av fritidseiendommer også fra andre enn hoteller mv.

Omsetning mellom statlige enheter unntas fra avgiftsplikt.

1. januar 2009.Unntak for adgangsbilletter til datatreff mv.

1. januar 2010.Lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven). Ny, teknisk revidert merverdiavgiftslov. Materielle endringer vedrørende lovens geografiske virkeområde, dispensasjonsadgangen etter tidligere lov § 70 og Finansdepartementets omgjøringsrett overfor Klagenemnda for merverdiavgift.

26. mars 2010.Avgiftsplikt ved omsetning av klimakvoter.

1. juli 2010.Utvidet avgiftsplikt på kultur- og idrettsområdet. Redusert sats ved omsetning og formidling av billetter til større idrettsarrangementer, museer, gallerier, fornøyelsesparker og opplevelsessentre.

1. januar 2011.Innføring av søksmålsfrist for prøving av avgiftsoppgjør.

Betaling via bank som vilkår for fradragsrett ved kjøp over 10 000 kroner.

1. juli 2011.Avgiftsplikt ved omsetning av elektroniske tjenester utenfor merverdiavgiftsområdet til privatpersoner i Norge.

Forenklet registrerings- og rapporteringsordning for tilbydere av elektroniske tjenester utenfor merverdiavgiftsområdet.

1. januar 2012.Avgiftfritak for garantireparasjoner for utenlandske næringsdrivende (gjeninnføring av tidligere fritak).

1. januar 2013.Opphevelse av veifritaket og banefritaket.

1. januar 2014.Innføring av omvendt avgiftsplikt ved omsetning av gull.

1. januar 2015.Avgiftsunntaket for forvaltningstjenester oppheves.

1. juli 2015.Avgiftsfritak v/leasing av elbiler og omsetning av elbil-batterier.

1. januar 2016.Pliktig levering av elektronisk omsetningsoppgave.

1. mars 2016.Avgiftsfritak for elektroniske nyhetstjenester.

1. juli 2016.Avgiftsfritak ved uttak av næringsmidler på veldedig grunnlag.

1. januar 2017.Forvaltningsreglene i merverdiavgiftsloven oppheves som følge av ny skatteforvaltningsloven.

Kravet til minste lengde på 15 meter for avgiftsfritak oppheves for bergings- og redningsfartøyer.

  1. april 2017.Utvidet adgang for direkte registrering av utenlandske næringsdrivende
  2. 1. januar 2020 Lovfestet omgåelsesregel