Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

5.2 Rett til salg, gevinst/tap vedrørende det underliggende objektet

Bruker rettighetshaver en salgsopsjon, må en i tillegg til skattlegging av gevinst/fradrag for tap på selve opsjonen som sådan hos rettighetshaveren, skattlegge gevinst/gi fradrag for tap ved realisasjonen av det underliggende objektet som rettighetshaveren selger ved innløsning av salgsopsjonen.

Gevinst/tap settes til differansen mellom markedsverdien som er brukt ved skattleggingen av retten, og skattyters inngangsverdi for det solgte objektet. Gevinst på det underliggende objektet anses ikke som vunnet i arbeidsforhold. Er det underliggende objektet aksjer, vil gevinst eller tap ved realisasjon av disse bli multiplisert med 1,44 ved skatteberegningen, jf. sktl. § 10-31.