Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

7.3 For hvilke transaksjoner gjelder bestemmelsen

Vilkåret om betaling via bank gjelder alle transaksjoner som danner grunnlag for fradragsrett etter kapittel 6 i skatteloven, herunder fradrag for avskrivninger og/eller fradrag for tap. Dette innebærer blant annet at kjøp som foretas ved kontant betaling i strid med bestemmelsen i sktl. § 6-51 ikke skal inngå i avskrivningsgrunnlag og inngangsverdier. Kjøpes det inn varer med kontant betaling i strid med bestemmelsen, kommer varekostnaden ikke til fradrag i varesalgsoppgjøret. Vilkåret gjelder uavhengig av om kostnaden er pådratt i eller utenfor virksomhet eller om betaling skjer til mottaker i Norge eller utlandet.

Det er ikke gjort noen unntak for arter av kostnader. Dette innebærer at også lønnskostnader er omfattet, herunder lønnskostnader til utenlandske sesongarbeidere. Om tilfeller hvor det ble nektet fradrag for lønnsutgifter som ikke var betalt via bank, se LRD i LB-2015-167677 (Utv. 2016/1340) og LRD i LB-2017-50712 (Utv. 2018/1471).