Generelt

Skatteforvaltningsloven § 7-3 regulerer hvilke finansforetak som skal gi opplysninger om finansielle forhold og forsikringer, og hvilke opplysninger de skal gi. Bestemmelsen viderefører ligningsloven § 5-3 slik den ble etter endringen ved lov av 18. desember 2015 nr. 112, se Prop. 1 LS (2015–2016). Endringen var en konsekvens av Norges avtale med USA om automatisk utveksling av opplysninger og gjennomføring av regelverket «Foreign Account Tax Compliance Act» (FATCA). Endringen var også nødvendig fordi Norge har forpliktet seg til å implementere OECDs nye internasjonale standard for automatisk utveksling av finansielle kontoopplysninger på skatteområdet, kjent som «the Common Reporting Standard» (CRS). Alle opplysningspliktene om finansielle forhold og forsikringer er dermed samlet i én bestemmelse. Det er gitt forskriftshjemler for blant annet gjennomføring av kravene etter CRS og FATCA.