Generelt

Bestemmelsen gir hjemmel til å gi forskrift om opplysningsplikt for offentlige myndigheter. Videre reguleres opplysningsplikten for Arbeids- og velferdsetatens innkrevingssentral om bidragspliktiges mellomværender med innkrevingssentralen. Hvilke opplysninger som skal gis og hvem som skal gi dem er nærmere regulert i skatteforvaltningsforskriften § 7-9. Bestemmelsens første ledd viderefører ligningsloven § 6-3 nr. 3 og merverdiavgiftsloven § 16-3 tredje ledd første punktum. Annet ledd om opplysningsplikt for Arbeids- og velferdsetatens innkrevingssentral viderefører ligningsloven § 6-3 nr. 4, men med en endring som følge av at Statens innkrevingssentral ble innlemmet i Skatteetaten fra 1. januar 2015. Bestemmelsens innhold stammer fra kontrollkapitlene i ligningsloven og merverdiavgiftsloven, men plasseringen i skatteforvaltningsloven kapittel 7 om tredjepartsopplysninger er ikke ment å medføre realitetsendringer. Plasseringen er valgt fordi det anses hensiktsmessig å få samlet alle bestemmelser om tredjepartsopplysninger som skal leveres ukrevd i ett kapittel.

Som følge av forslaget om overføring av forvaltningsoppgaver fra Tolletaten til Skatteetaten, kan opplysningsplikten også omfatte opplysninger om vareførsel til og fra landet, jf. henvisningen i lovteksten til § 10-5 annet ledd bokstav h.

Tredje ledd ble flyttet fra § 10-5 annet ledd bokstav i, ved lov av 22. juni 2018 nr. 71.