Kunngjøring

Endringer i reglene om beregning av arbeidsgiveravgift

  • Publisert:

Fra 1. januar 2007 endres reglene for beregning av arbeidsgiveravgift.

Fra 2007 er det virksomhetens lokalisering og ikke de ansattes bostedskommune som avgjør valg av sone.  Det er imidlertid gjort visse unntak fra denne regelen for transportnæringen og bygg- og anleggsnæringen.

Bestemmelsen om reduserte satser for arbeidstakere over 62 år er fjernet. Dette betyr at det for 2007 skal brukes ordinære satser for arbeidstakere over 62 år.

Flere av unntakene for bestemte næringer tatt ut. Særlig gjelder dette flere av de næringene som til nå har vært omfattet av avgiftsvedtaket § 1 bokstav g. Reglene om transportforetak og statlig virksomhet er også endret.

Alle kommunene i sone IV, sone III og mer enn halvparten av kommunene i sone II vil følge de samme satsene som gjaldt før 2004, altså sone IV: 5,1 %, sone III: 6,4 % og sone II: 10,6 %. Samtidig oppheves fribeløpsordningen for disse sonene.

Tromsø og Bodø, som tidligere var omfattet av sone IV, skilles ut som en ny sone IVa og får en sats på 7,9 pst. Enkelte kommuner som tidligere var omfattet av sone II er nå skilt ut som en ny sone Ia. For foretak i denne sonen vil det fortsatt gjelde en fribeløpsordning.

Fribeløpet heves fra kr 270 000 til kr 530 000.