Kunngjøring

Lønns- og trekkoppgaver for 2005 - Svalbard

  • Publisert:

Arbeidsgivere skal sende lønns- og trekkoppgave til arbeidstakerne og skattemyndighetene.

Arbeidsgivere som er hjemmehørende på Svalbard skal levere lønns- og trekkoppgaver med følgeskriv senest 31. januar 2006. Lønns- og trekkoppgaver kan hentes på www.skatteetaten.no eller på Svalbard likningskontor.

Følgende oppgaver kan fås på likningskontoret:

RF-1025 Årsoppgave/følgeskriv

RF-1022 Kontrolloppstilling over registrerte og innberettede beløp

RF-1023 Lønns- og trekkoppgave - manuell

RF-1015 Lønns- og trekkoppgave - for laserskriver

Årsoppgave for arbeidsgiveravgift - Følgeskriv til lønns- og trekkoppgaver (RF-1025) skal som tidligere sendes i to eksemplar til skatteoppkreveren i arbeidsgivers kontorkommune. Et eksemplar skal legges ved arbeidsgivers selvangivelse sammen med blankett RF-1022 Kontrolloppstilling over registrerte og innberettede beløp.

Manuelt utfylte lønns- og trekkoppgaver for arbeidstakere som er skattepliktig til Svalbard skal sendes til:     

Troms skattefogdkontor     

Postboks 563     

9256 Tromsø

Oppgavene merkes med kommune 2100

Manuelt utfylte oppgaver for lønnsinntekter som ikke skal beskattes etter Svalbardskatteloven skal sendes til:     

Rogaland skattefogdkontor     

Postboks 148, Sentrum     

4001 Stavanger

Oppgavene merkes med kommune 2312 sokkel/utland

Maskinelle oppgaver skal sendes til:     

Skattedirektoratet     

Postboks 6300 Etterstad     

0603 Oslo

Alle oppgaver må fylles ut med fullstendige arbeidsgiver- og arbeidstakeropplysninger. Det er spesielt viktig å gi nøyaktige opplysninger om navn og adresse for arbeidstakere som er bosatt i utlandet.

Arbeidstakere bør kontrollere fødselsnummer og opplysninger på oppgaven. Kontakt arbeidsgiver ved feil eller mangler.

Ekstra arbeidsgiveravgift på 12,5 prosent skal betales av avgiftspliktige ytelser over 16 ganger folketrygdens gjennomsnittlige grunnbeløp. Mer informasjon på www.skatteetaten.no eller på likningskontoret.

Oslo, 6. januar 2006