Kunngjøring

Skattetrekket i 2008

  • Publisert:

Nattillegg på tjenestereise

Nattillegg er kun trekkfritt i den utstrekning faktiske losjiutgifter dokumenteres. Overstiger nattillegget de faktiske losjiutgiftene skal det nå foretas forskuddstrekk i differansen. Bare ulegitimert nattillegg på innenlands reiser på inntil kr 400 per døgn kan nå holdes trekkfritt.

Elektronisk kommunikasjon

Innholdstjenester som arbeidsgiver dekker i tillegg til de rene kommunikasjonskostnadene, omfattes ikke av sjablonreglene. Dekkede kostnader til privat bruk av innholdstjenester skal beskattes i tillegg til sjablonbeløpet og vil være trekkpliktig fordel.

Satser for trekkpliktige naturalytelser mv.

Fri kost og losji Satser per døgn
Fritt opphold - kost og losji kr 100
Fri kost - alle måltider kr 73
Fri kost - to måltider kr 57
Fri kost - ett måltid kr 38
Fritt losji - ett eller delt rom kr 27

Skattedirektoratets forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjøring Satser
For arbeidstakere som bor på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter
(og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost) kr 269
For arbeidstakere som bor på hybel/brakke med kokemuligheter eller har
overnattet privat (og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost) kr 174

Fordel ved privat bruk av firmabil

Fordel ved privat bruk av firmabil fastsettes til 30 prosent av bilens listepris som ny inntil kr 249 600 og 20 prosent av overskytende listepris.

For:

  • biler eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret, eller
  • skattytere som godtgjør at yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i inntektsåret, eller
  • el-biler

blir det ved utregningen i avsnittet ovenfor tatt utgangspunkt i bare 75 prosent av bilens listepris som ny. Ved kombinasjon av to eller flere av de ovennevnte alternativer regnes fordelen bare av 56,25 prosent av bilens listepris som ny, med unntak av kombinasjonen el-bil og yrkeskjøring over 40 000 km hvor det likevel blir regnet med 75 prosent av bilens listepris som ny.

Ved firmabilordning i deler av inntektsåret, gjennomføres fordelsbeskatningen forholdsmessig for det antall hele og påbegynte måneder bilen har stått til disposisjon.

Trekkfri reisegodtgjøring for hjemreise for pendler (ikke dagpendler) dekket av arbeidsgiver

per km inntil 35 000 km per år kr 1,40
per km over 35 000 km per år kr 0,70

Kjøregodtgjørelse for yrkes- eller tjenestekjøring er trekkfri dersom godtgjørelsen samsvarer med satsene og vilkårene for øvrig i statlig regulativ.

Rentefordel ved rimelige lån i arbeidsforhold

Normrentesats i januar og februar 2008 5,25 prosent
Eventuelle senere endringer i rentesatsen offentliggjøres på skatteetaten.no under “Tabeller og satser”.

Andre trekkpliktige naturalytelser

Verdi av andre naturalytelser, se forskrift av 21. juni 1993 nr. 546, jf. Skattedirektoratets melding Sk nr. 12/1993.

Se også skatteetaten.no for mer informasjon.
Oslo, 21. desember 2007