Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Rundskriv

Avgift på alkohol – reduserte satser for øl produsert av småskalabryggerier

  • Publisert:

Fra og med 1. januar 2019 skal det betales redusert alkoholavgift for øl produsert av småskalabryggerier.

Det skal betales redusert sats for øl produsert av småskalabryggerier. Med "småskala­bryggeri" menes en virksomhet som er økonomisk og juridisk uavhengig andre bryggerier, og som årlig produserer mindre enn 500 000 liter øl, jf. forskrift om særavgifter (saf.) § 3-2-3 annet ledd. Med "øl" menes drikk som hører under toll­tariffens posisjon 22.03, jf. saf. § 3-2-1 tredje ledd. Den reduserte satsen gjelder for øl med alkohol­styrke over 3,7 til og med 4,7 volumprosent, og skal betales i henhold til de terskelverdiene for årlig produsert mengde øl som fremgår av § 1 i Stortingets vedtak om avgift på alkohol for 2019. Bakgrunnen for at en virksomhet må være økonomisk og juridisk uavhengig andre bryggerier for å regnes som småskalabryggeri, er å sikre at avgifts­reduksjonen reelt kun vil gjelde mindre bryggerier, og ikke også omfatte store bryggerier med liten produksjon av øl med alkoholstyrke i det aktuelle intervallet.

Det gis 20 prosent reduksjon for årlig produsert mengde øl opp til og med 50 000 liter, 15 prosent reduksjon for mengder over 50 000 til og med 100 000 liter, 10 prosent for mengder over 100 000 til og med 150 000 liter og 5 prosent reduksjon for mengder over 150 000 til og med 200 000 liter. Det skal betales ordinær sats for mengder over 200 000 og til 500 000 liter. Kriteriet om årlig produksjon på mindre enn 500 000 liter øl gjelder således kun som et kriterium for å omfattes av ordningen med reduserte satser. Er virksomheten først omfattet, gjelder de reduserte satsene kun opp til og med 200 000 liter årlig produsert mengde øl. De reduserte satsene gjelder både norske og utenlandske virksomheter.

For å fastslå om virksomheten omfattes av vilkårene for "småskalabryggeri", må den selv etter beste evne anslå et estimat over den mengden øl den årlig kommer til å produsere. Dersom produsert mengde øl i et år er på 500 000 liter eller høyere, må ordinær sats betales for hele årets produserte mengde, ettersom grunnvilkåret for reduserte satser da ikke lenger er oppfylt. I så tilfelle må virksomheten korrigere sin avgiftsfastsetting i ettertid. Det samme gjelder i motsatt tilfelle, dersom virksomheten ved årets begynnelse anslår at årlig produsert mengde vil overstige 500 000 liter, men hvor det underveis i året viser seg at mengden like­vel blir lavere, slik at vilkåret for redusert sats oppfylles.

Når det gjelder øl innført fra utlandet, skal de samme regler gjelde for dette. Dette inne­bærer at registrerte importører av slikt øl også vil være omfattet av de reduserte satsene, for­ut­satt at de dokumenterer at varen som innføres er øl med alkoholstyrke mellom 3,7 og til og med 4,7 volumprosent, produsert av et småskalabryggeri (økonomisk og juridisk uavhengig virksomhet med årlig produksjon på mindre enn 500 000 liter øl).

Fastsetting av avgift på øl produsert av småskalabryggerier skal gjøres med egne koder (avgiftstyper og avgiftsgrupper) i skattemeldingen. Kodene vil fremgå av kodeoversikten i Skattedirektoratets årlige rundskriv om avgift på alkohol for 2019.