Skatteklagenemnda

Deltakerfastsettelse etter nettometoden

  • Publisert:
  • Avgitt: 16.08.2022
Saksnummer SKNS1-2022-48

Saken gjelder fastsettelse av skattepliktiges andel av overskudd i det deltakerlignede selskapet A DA. SKNS1-2022-47

Sekretariatet for Skatteklagenemnda innstiller på at den skattepliktiges klage ikke tas til følge.

Lovhenvisninger: Sktl. § 2-2 annet og tredje ledd, § 10-40 til 10-48, Selskapsloven § 2-25

[Dokumentliste]

Saksforholdet

B AS (B) var årene 2011-2013 deltaker i A DA.  I 2014 ble BC fusjonert med C AS (C). Fra og med 2014 er andelen i overskudd fra A DA medtatt ved inntektsfastsettelsen for C.

Ved deltakerligning etter nettometoden foretas et eget inntektsoppgjør for A DA. Ved fastsettingen av resultatet på grunnlag av selskapets inntekter og kostnader behandles A DA som om det var eget skattesubjekt. Samlet nettoinntekt fordeles på deltakerne i henhold til selskapsloven § 2-25. Endringene skattekontoret fastsatte medførte følgende fordeling av overskuddet og endringer i B skattepliktige inntekt:

 

2011

2012

2013

Totalt endringsbeløp A DA

18 174 411

28 399 795

22 972 589

Eierandel B AS

93,00 %

93,00 %

93,00 %

Endring for B' andel

16 902 202

26 411 809

21 364 508

2011: Inntekten økes med kr 16 902 202 fra kr 123 285 424 til kr 140 187 626.

2012: Inntekten økes med kr 26 411 809 fra kr 190 701 732 til kr 217 113 541.

2013: Inntekten økes med kr 21 364 508 fra kr 295 388 252 til kr 316 752 760.

Sekretariatet sendte utkast til innstilling til vedtak til skattepliktige til uttalelse den 5. april 2022. I e-post datert 2. juni 2022 fra D på vegne av skattepliktige ble det meddelt følgende:

«For ordens skyld bekrefter vi at selskapet ikke har ytterligere innspill til innstillingene (vedlagt) utover det som fremgår av tidligere korrespondanse i saken.»

Sekretariatets vurderinger

Nettoligningen av A DA behandles som en egen klagesak og henføringen av B sin andel av resultatet er en konsekvens av fastsettelsen for A DA. Beregningen av B sin eierandel er ikke omstridt.

Vedtaket om fastsettelse av størrelsen på overskuddet i A DA medfører at deltakernes inntekt må endres basert på sin eierandel. Skattepliktiges klage gjelder inntektsøkningen i A DA som behandles i et separat vedtak for det deltakerlignede selskapet. Sekretariatet viser til vedtaket for A DA for nærmere begrunnelse.

Klagen medfører ingen endring i skattekontorets fastsettelse.

Sekretariatets forslag til vedtak

Klagen tas ikke til følge.

Saksprotokoll i Skatteklagenemnda Stor avdeling 01 – 16.08.2022


Til stede:

                        Skatteklagenemnda

                        Benn Folkvord, nestleder

                        Eivind Furuseth, medlem

                        Camilla Ongre, medlem

                         Aksel B. Stenhamar, medlem
                         Frode Talmo, medlem             

Skatteklagenemndas behandling av saken:

Nemnda sluttet seg til sekretariatets innstilling og traff følgende enstemmige

                                                           v e d t a k:

Klagen tas ikke til følge.