Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Betalingsutsettelse og avdragsordning ved betalingsproblemer som følge av koronasituasjonen

Du kan søke om utsatt betaling av de fleste skatte- og avgiftskrav hvis du opplever økonomiske problemer som følge av koronasituasjonen. Dette gjelder både næringsdrivende, selskap og privatpersoner.

Viktig informasjon

Ordningen for betalingsutsettelse forlenges

Du kan nå søke om utsettelse til 28. februar 2021. Slik gjør du det.

Avdragsordning fra 1. april 2021

Ordningen for betalingsutsettelse utvides med en avdragsordning fra 1. april til 1. september 2021. Dersom du har fått innvilget en betalingsutsettelse til 28. februar 2021 tilbys du automatisk en avdragsordning.

Les mer om avdragsordningen

 

Innkrevingen vil midlertidig stanses mens søknad om betalingsutsettelse behandles

Vi har mottatt svært mange søknader. I enkelte tilfeller vil utsendingen av varsler mv. dessverre ikke bli stanset. Mottar du varsel om tvangsinnfordring mens din søknad er under behandling, kan du se bort fra varselet.

Betalingsutsettelse

Du kan få betalingsutsettelse frem til 28. februar 2021. Dette gjelder både for nye krav, og krav som du tidligere har fått en betalingsutsettelse for, men som du fortsatt har problemer med å betale.

Næringsdrivende som har tollkreditt, dagsoppgjør eller kreditt for engangsavgift kan bare søke om betalingsutsettelse i inntil 4 måneder dersom de ønsker å opprettholde kredittordningen. Det samme gjelder for frivillig registrerte særavgiftspliktige.

Ordningen kommer i tillegg til vår vanlige adgang til å gi betalingsutsettelse. Dersom du allerede har en betalingsavtale med oss og din økonomiske situasjon har forverret seg vesentlig, ber vi deg i stedet ta kontakt med saksbehandler og be om en endring av denne avtalen.

Ordningen er ment å gjøre det enklere og mer fleksibelt å få en utsettelse som følge av koronasituasjonen. 

Du kan ikke søke om betalingsutsettelse for:

 • forskuddsstrekk og skattetrekk, samt ansvarskrav til disse
 • artistskatt
 • krav fastsatt ved summarisk fellesoppgjør
 • særavgifter som forfaller til betaling samtidig med at avgiftsplikten oppstår, for eksempel omregistreringsavgift og engangsavgift
 • toll og avgifter som forfaller til betaling samtidig med at tollplikten oppstår, for eksempel ved fortolling på grensen
 • erstatningskrav

Ordningen gjelder også krav som Statens innkrevingssentral kan gi betalingsutsettelse for.

Dette kreves for å få betalingsutsettelse

Du må være midlertidig ute av stand til å betale kravene som følger av koronasituasjonen. I tillegg gjelder følgende:

 • at det ikke foreligger ubetalte skatte- og avgiftskrav mv med forfall før 29. februar 2020 (med unntak for restskatt og forskuddsskatt for 2018 og 2019 for upersonlige på grunn av reglene om tilbakeføring av underskudd)
 • at alle pliktige meldinger med leveringsfrist i perioden 1. januar 2019 og frem til søknadstidspunktet er levert
 • at det ikke foreligger utestående krav på forskuddstrekk og skattetrekk

 • at det er betydelig reduksjon i egen inntekt, eller i egen og ektefelle/samboers samlede inntekt. Vilkåret vil være oppfylt der søker er 100 prosent permittert/arbeidsledig, eller der inntekten er redusert med minst 20 prosent sammenlignet med før 29. februar 2020
 • reduksjonen i inntekt må ha inntruffet etter 29. februar 2020

 • aktive enkeltpersonforetak som søker om utsettelse for skatte- og avgiftskrav knyttet til næringsvirksomhet blir vurdert etter vilkårene for næringsdrivende
 • avsluttet enkeltpersonforetak blir vurdert etter vilkårene for privatpersoner.
 • utsettelse for skatte- og avgiftskrav som knytter seg til innehavers private forhold blir vurdert etter vilkårene for privatpersoner

Virkninger av betalingsutsettelsen

Dersom du får innvilget betalingsutsettelse vil kravet ikke bli innkrevd i utsettelsesperioden. Du kan likevel innfri kravene i utsettelsesperioden, dersom din økonomiske situasjon bedrer seg. 

Betalingsutsettelsen innebærer likevel:

 • at vi kan gjennomføre motregning i eventuelle utbetalinger du får fra oss i perioden
 • at utleggspant stiftet før søknadstidspunktet blir stående
 • at kravene som det gis utsettelse for fremdeles vil fremgå av skatteattesten
 • at forsinkelsesrente vil løpe i utsettelsesperioden. Betalingsutsettelsen innebærer ikke endring av forfallsdato. Forsinkelsesrenten er satt ned til 6 prosent fra 10. juni til 31. desember 2020. Fra 1. januar 2021 gjelder ordinær forsinkelsesrente som for tiden er 8 prosent.

Slik søker du om betalingsutsettelse

Du kan søke om betalingsutsettelse frem til 28. februar 2021. 

Du skal ikke søke om avdragsordning fra 1. april 2021. Dette får du automatisk hvis du får innvilget søknaden om betalingsutsettelse til 28. februar 2021.

Logg inn og fyll ut søknad om betalingsutsettelse av et skatte- eller avgiftskrav:

Søk om betalingsutsettelse

 

Dersom du er privatperson og ikke kan logge inn i Altinn, kan du laste ned søknadsskjema for betalingsutsettelse, fylle ut og sende til oss i posten:

Skatteetaten
Postboks 9200 - Grønland
0134 OSLO

Dette skjer etter at du har søkt

Etter at du har søkt svarer vi deg så raskt vi kan.

Klage

Du kan ikke klage på vedtaket.

Avdragsordningen fra 1. april 2021

Det er åpnet for at de som har fått en betalingsutsettelse etter den midlertidige betalingsutsettelsesordningen, skal kunne betale ned det utsatte beløpet over seks avdrag i perioden april – september 2021. 

Det er kun de krav som er gitt en utsettelse frem til 28. februar 2021 som vil omfattes av avdragsordningen. Dersom det er søkt om utsettelse til en tidligere dato enn dette, må det søkes om en ny utsettelse/forlengelse frem til 28. februar for at kravene skal omfattes av avdragsordningen.

Avdragsordningen er et tilbud til deg som ved utløpet av betalingsutsettelsen fortsatt har problemer med å betale kravet. Det påløper ordinær forsinkelsesrente på kravene i hele avdragsperioden. Denne renten er per i dag 8 pst. Dersom du kan betale ved utløpet av betalingsutsettelsen, bør du derfor gjøre det. Du kan også betale kravet tidligere enn det som følger av avdragsordningen, dersom din økonomiske situasjon bedrer seg.

Kravet vil ikke bli innkrevd i avdragsperioden. Avdragsordningen er likevel ikke til hinder for at vi kan gjennomføre motregning i eventuelle utbetalinger du får fra oss i perioden.

Avdragsordningen opphører dersom de fastsatte betalingsfristene ikke overholdes. Da må gjenstående del av kravet betales umiddelbart, ellers vil vi starte tvangsinnfordring. Dersom avdragsordningen blir avsluttet kan den ikke gjenopprettes selv om du i ettertid betaler de misligholdte avdragene.

For næringsdrivende som har tollkreditt, dagsoppgjør eller kreditt for engangsavgift samt frivillig registrerte særavgiftspliktige kan varigheten på betalingsutsettelse og avdragsordning tilsammen ikke overstige 4 måneder dersom kreditten skal holdes åpen eller registreringen skal opprettholdes.

Dette må du gjøre

Avdragsordningen vil tilbys automatisk og det er ikke nødvendig å søke.

Avdragsordningen gjelder kun for krav som er gitt utsettelse til 28. februar 2021. Dette innebærer at du ikke vil ha krav på en avdragsordning dersom du har fått en utsettelse til en tidligere dato enn dette.

Dersom du fortsatt har problemer med å betale ved utløpet av betalingsutsettelsen, og ønsker en avdragsordning, kan du søke om betalingsutsettelse frem til 28. februar 2021. Da vil du automatisk også tilbys en avdragsordning fra 1. april 2021.

Retningslinje

Ordningen er nærmere beskrevet i retningslinje for betalingsutsettelse ved betalingsproblemer som følge av Covid-19-utbruddet