Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Betalingsutsettelse ved likviditetsproblemer som følge av koronasituasjonen

Næringsdrivende, selskap og privatpersoner som opplever økonomiske problemer som følge av koronasituasjonen, kan søke om utsatt betaling av de fleste skatte- og avgiftskrav. Ordningen gjelder også krav som Statens innkrevingssentral kan gi betalingsutsettelse for.

Fra 10. juni kan næringsdrivende, selskap og privatpersoner søke om betalingsutsettelse.

Innkrevingen vil midlertidig stanses mens søknad om betalingsutsettelse behandles. Skatteetaten har imidlertid mottatt svært mange søknader. I enkelte tilfeller vil utsendingen av varsler mv. dessverre ikke bli stanset. Mottar du varsel om tvangsinnfordring mens din søknad er under behandling, ber vi om at du tar kontakt med innkrevingsmyndigheten for kravet. Kontaktopplysninger til skattekontoret finner du her. Oversikt over skatteoppkrevere finner du her

Betalingsutsettelsen kan bare innvilges frem til 31. desember 2020. Næringsdrivende som har tollkreditt, dagsoppgjør eller kreditt for engangsavgift kan bare søke om betalingsutsettelse i inntil 4 måneder dersom de ønsker å opprettholde kredittordningen. Tilsvarende gjelder for frivillig registrerte særavgiftspliktige.

Ordningen kommer i tillegg til vår vanlige adgang til å gi betalingsutsettelse. Dersom du allerede har en betalingsavtale med oss og din økonomiske situasjon har forverret seg vesentlig, ber vi deg i stedet ta kontakt med saksbehandler og be om en endring av denne avtalen.

Ordningen er ment å gjøre det enklere og mer fleksibelt å få en utsettelse som følge av koronasituasjonen. 

Du kan ikke søke om betalingsutsettelse for:

 • forskuddsstrekk og skattetrekk, samt ansvarskrav til disse
 • artistskatt
 • krav fastsatt ved summarisk fellesoppgjør
 • særavgifter som forfaller til betaling samtidig med at avgiftsplikten oppstår, for eksempel omregistreringsavgift og engangsavgift
 • toll og avgifter som forfaller til betaling samtidig med at tollplikten oppstår, for eksempel ved fortolling på grensen
 • erstatningskrav

Vilkår

Det er et hovedvilkår at du er midlertidig ute av stand til å innfri dine krav som følge av koronasituasjonen. I tillegg gjelder følgende vilkår:

 • at det ikke foreligger ubetalte skatte- og avgiftskrav mv med forfall før 29. februar 2020 (med unntak for restskatt og forskuddsskatt for 2018 og 2019 for upersonlige på grunn av reglene om tilbakeføring av underskudd)
 • at alle pliktige meldinger med leveringsfrist i perioden 1. januar 2019 og frem til søknadstidspunktet er levert
 • at det ikke foreligger utestående krav på forskuddstrekk og skattetrekk

 • at det er betydelig reduksjon i egen inntekt, eller i egen og ektefelle/samboers samlede inntekt. Vilkåret vil være oppfylt der søker er 100 prosent permittert/arbeidsledig, eller der inntekten er redusert med minst 20 prosent sammenlignet med før 29. februar 2020
 • reduksjonen i inntekt må ha inntruffet etter 29. februar 2020

 • aktive enkeltpersonforetak som søker om utsettelse for skatte- og avgiftskrav knyttet til næringsvirksomhet blir vurdert etter vilkårene for næringsdrivende
 • avsluttet enkeltpersonforetaket blir vurdert etter vilkårene for privatpersoner.
 • utsettelse for skatte- og avgiftskrav som knytter seg til innehavers private forhold blir vurdert etter vilkårene for privatpersoner

Klage

Du kan ikke klage på vedtaket.

Virkninger av betalingsutsettelsen

Dersom du får innvilget betalingsutsettelse vil kravet ikke bli innkrevd i utsettelsesperioden. Du kan likevel innfri kravene i utsettelsesperioden, dersom din økonomiske situasjon bedrer seg.  

Betalingsutsettelsen innebærer likevel:

 • at vi kan gjennomføre motregning i eventuelle utbetalinger du får fra oss i perioden
 • at forsinkelsesrente vil løpe i utsettelsesperioden. Betalingsutsettelsen innebærer ikke endring av forfallsdato. Forsinkelsesrenten er satt ned til 6 prosent fra 10. juni til 31. desember 2020.

Retningslinje

Ordningen er nærmere beskrevet i retningslinje for betalingsutsettelse ved betalingsproblemer som følge av Covid-19-utbruddet

Slik søker du om betalingsutsettelse

Logg inn og fyll ut søknad om betalingsutsettelse av et skatte- eller avgiftskrav:

Søk om betalingsutsettelse

Dersom du er privatperson og ikke kan logge inn i Altinn, kan du laste ned dette skjemaet, fylle ut og sende til oss i posten:

Skatteetaten
Postboks 9200 - Grønland
0134 OSLO