Betalingsutsettelse og avdragsordning ved betalingsproblemer som følge av koronasituasjonen

Du kan søke om utsatt betaling av de fleste skatte- og avgiftskrav hvis du opplever økonomiske problemer som følge av koronasituasjonen. Dette gjelder både næringsdrivende, selskap og privatpersoner.

Merverdiavgift 2. termin med forfall 10. juni er ikke omfattet av ordningen.

Viktig informasjon

Ordningen for betalingsutsettelse forlenges

Det er vedtatt at ordningen med betalingsutsettelse forlenges til 30. juni 2021.

Dersom du har fått innvilget en betalingsutsettelse til 28. februar 2021 tilbys du automatisk en forlengelse til 30. juni. Det er ikke nødvendig å søke på nytt for disse kravene. Se nærmere detaljer om ordningen under. 

Betalingsutsettelse av restskatt 2020

Du kan ikke få betalingsutsettelse for restskatt 2020 etter den midlertidige ordningen. Kravet forfaller til betaling tidligst 20. august 2021.

Avdragsordningen - vil utsette og forlenge innbetalingsperioden for utsatt skatt og avgift mv. 

Regjeringen foreslår å utsette og forlenge avdragsordningen som skal starte opp 30. juli 2021. Forslaget vil bli lagt frem i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2021. Se Regjeringens pressemelding.

Les mer om avdragsordningen

Betalingsutsettelse

Du kan få betalingsutsettelse frem til 30. juni 2021. Dersom du har fått innvilget en betalingsutsettelse til 28. februar 2021 tilbys du automatisk en forlengelse til 30. juni. Det er ikke nødvendig å søke på nytt for disse kravene.

For nye krav som forfaller etter 28. februar 2021, og andre krav som du ikke allerede har en utsettelse for, kan du søke om utsettelse til 30. juni 2021. Du kan likevel ikke søke om utsettelse for mva-krav med ordinært forfall etter 12. april 2021.

Næringsdrivende som har tollkreditt, dagsoppgjør eller kreditt for engangsavgift kan bare søke om betalingsutsettelse 1 gang for ett månedskrav/1 termin i inntil 4 måneder dersom de ønsker å opprettholde kredittordningen. Det samme gjelder for frivillig registrerte særavgiftspliktige.

Ordningen kommer i tillegg til vår vanlige adgang til å gi betalingsutsettelse. Dersom du allerede har en betalingsavtale med oss og din økonomiske situasjon har forverret seg vesentlig, ber vi deg i stedet ta kontakt med saksbehandler og be om en endring av denne avtalen.

Ordningen er ment å gjøre det enklere og mer fleksibelt å få en utsettelse som følge av koronasituasjonen. 

Du kan ikke søke om betalingsutsettelse for:

 • forskuddsstrekk og skattetrekk, samt ansvarskrav til disse
 • artistskatt
 • krav fastsatt ved summarisk fellesoppgjør
 • merverdiavgift med ordinært forfall etter 12. april 2021
 • særavgifter som forfaller til betaling samtidig med at avgiftsplikten oppstår, for eksempel omregistreringsavgift og engangsavgift
 • toll og avgifter som forfaller til betaling samtidig med at tollplikten oppstår, for eksempel ved fortolling på grensen
 • erstatningskrav

Ordningen gjelder også krav som Statens innkrevingssentral kan gi betalingsutsettelse for.

Dette kreves for å få betalingsutsettelse

Du må være midlertidig ute av stand til å betale kravene som følger av koronasituasjonen. I tillegg gjelder følgende:

 • at det ikke foreligger ubetalte skatte- og avgiftskrav mv med forfall før 29. februar 2020 (med unntak for restskatt og forskuddsskatt for 2018 og 2019 for upersonlige på grunn av reglene om tilbakeføring av underskudd)
 • at alle pliktige meldinger med leveringsfrist i perioden 1. januar 2019 og frem til søknadstidspunktet er levert
 • at det ikke foreligger utestående krav på forskuddstrekk og skattetrekk

 • at det er betydelig reduksjon i egen inntekt, eller i egen og ektefelle/samboers samlede inntekt. Vilkåret vil være oppfylt der søker er 100 prosent permittert/arbeidsledig, eller der inntekten er redusert med minst 20 prosent sammenlignet med før 29. februar 2020
 • reduksjonen i inntekt må ha inntruffet etter 29. februar 2020

 • aktive enkeltpersonforetak som søker om utsettelse for skatte- og avgiftskrav knyttet til næringsvirksomhet blir vurdert etter vilkårene for næringsdrivende
 • avsluttet enkeltpersonforetak blir vurdert etter vilkårene for privatpersoner.
 • utsettelse for skatte- og avgiftskrav som knytter seg til innehavers private forhold blir vurdert etter vilkårene for privatpersoner

Virkninger av betalingsutsettelsen

Dersom du får innvilget betalingsutsettelse vil kravet ikke bli innkrevd i utsettelsesperioden. Du kan likevel innfri kravene i utsettelsesperioden, dersom din økonomiske situasjon bedrer seg. 

Betalingsutsettelsen innebærer likevel:

 • at vi kan gjennomføre motregning i eventuelle utbetalinger du får fra oss i perioden
 • at utleggspant stiftet før søknadstidspunktet blir stående
 • at kravene som det gis utsettelse for fremdeles vil fremgå av skatteattesten
 • at forsinkelsesrente vil løpe i utsettelsesperioden. Betalingsutsettelsen innebærer ikke endring av forfallsdato. Forsinkelsesrenten er satt ned til 6 prosent fra 10. juni til 31. desember 2020. Fra 1. januar 2021 gjelder ordinær forsinkelsesrente som for tiden er 8 prosent.

Slik søker du om betalingsutsettelse

Du kan søke om betalingsutsettelse frem til 30. juni 2021. 

For krav som allerede er utsatt til 28. februar 2021 forlenges utsettelsen automatisk til 30. juni 2021.  Du skal ikke søke om forlengelse av disse kravene.

Du skal heller ikke søke om avdragsordning fra 30. juli 2021. Dette får du automatisk hvis du får innvilget en utsettelse til 30. juni 2021.

Logg inn og fyll ut søknad om betalingsutsettelse av et skatte- eller avgiftskrav:

Søk om betalingsutsettelse

Dersom du er privatperson og ikke kan logge inn i Altinn, kan du laste ned søknadsskjema for betalingsutsettelse, fylle ut og sende til oss i posten:

Skatteetaten
Postboks 9200 - Grønland
0134 OSLO

Dette skjer etter at du har søkt

Etter at du har søkt svarer vi deg så raskt vi kan.

Klage

Du kan ikke klage på vedtaket.

Avdragsordningen fra 30. juli 2021

Det er åpnet for at de som har fått en betalingsutsettelse etter den midlertidige betalingsutsettelsesordningen, skal kunne betale ned det utsatte beløpet over seks avdrag i perioden juli – desember 2021. 

Det er kun de krav som er gitt en utsettelse frem til 30. juni 2021 som vil omfattes av avdragsordningen. Dersom det er søkt om utsettelse til en tidligere dato, må det søkes om forlenget utsettelse for å bli omfattet av avdragsordningen.

For krav som er innvilget en utsettelse til 28. februar 2021 forlenges utsettelsen automatisk til 30. juni 2021. Disse kravene vil derfor også omfattes av avdragsordningen. Det er ikke nødvendig å søke på nytt for disse kravene.

Avdragsordningen er et tilbud til deg som ved utløpet av betalingsutsettelsen fortsatt har problemer med å betale kravet. Det påløper ordinær forsinkelsesrente på kravene i hele avdragsperioden. Denne renten er per i dag 8 pst. Dersom du kan betale ved utløpet av betalingsutsettelsen, bør du derfor gjøre det. Du kan også betale kravet tidligere enn det som følger av avdragsordningen, dersom din økonomiske situasjon bedrer seg.

Kravet vil ikke bli innkrevd i avdragsperioden. Avdragsordningen er likevel ikke til hinder for at vi kan gjennomføre motregning i eventuelle utbetalinger du får fra oss i perioden.

Avdragsordningen opphører dersom de fastsatte betalingsfristene ikke overholdes. Da må gjenstående del av kravet betales umiddelbart, ellers vil vi starte tvangsinnfordring. Dersom avdragsordningen blir avsluttet kan den ikke gjenopprettes selv om du i ettertid betaler de misligholdte avdragene.

Næringsdrivende som har tollkreditt, dagsoppgjør eller kreditt for engangsavgift kan bare søke om betalingsutsettelse for krav under disse ordningene i inntil 4 måneder. Utsettelsen kan bare omfatte ett månedskrav/én termin dersom de ønsker å opprettholde kredittordningen. En kredittkunde som tidligere har fått betalingsutsettelse for ett krav, kan innvilges betalingsutsettelse for nye krav, men kredittordningen vil da bli avsluttet. Det samme gjelder dersom man søker om betalingsutsettelse i mer enn 4 måneder. Tilsvarende vilkår gjelder ordningen for frivillig registrerte særavgiftspliktige.

Dette må du gjøre

Betalingsutsettelsen for utsatte krav vil automatisk bli forlenget til 30. juni 2021. Avdragsordningen fra 30. juli 2021 vil også tilbys automatisk og det er ikke nødvendig å søke for disse kravene.

Dersom du fortsatt har problemer med å betale, kan du søke om betalingsutsettelse for nye krav frem til juni 2021. Da vil du automatisk også tilbys en avdragsordning fra 30.juli 2021.

Retningslinje

Ordningen er nærmere beskrevet i retningslinje for betalingsutsettelse ved betalingsproblemer som følge av Covid-19-utbruddet