Skjemaer for fastsetting av skatt for 2017 - viktige endringer

Orientering om viktige endringer som er gjort i skjemaene og rettledningene for inntektsåret 2017. 

Skjemaer som har ingen eller ubetydelige endringer for 2017 finnes på egen side.

Tips: Trykk Ctrl + F for å søke på denne siden.

Nye skjema for 2017 er:

RF-1352 Melding om flernasjonale konserns fordeling av inntekt, skatt m.v. (Land-for-land-rapport for skatteformål )

Reglene om plikt til å inngi land-for-land-rapport ble føyd til i skatteforvaltningsloven § 8-12 ved lov av 20.12.2016. Hovedformålet med land-for-land-rapporten er at den skal danne grunnlag for overordnede risikoanalyser og statistikk. Rapporten inneholder opplysninger om inntekt og skatt fordelt på land, i tillegg til en beskrivelse av aktiviteten i hvert enkelt land og det enkelte foretaket i landene.

RF-1363 SAF-T Regnskap (SAF-T Financial)

Når et foretak blir varslet om kontroll, skal foretaket innen varslet frist fremskaffe sine regnskapsopplysninger til Skatteetaten. 
Kontrollobjekt som har sine regnskapsopplysninger elektronisk tilgjengelig vil være pliktet til å sende inn kontospesifikasjon, kunde- og leverandørspesifikasjon på SAF-T format. Det er imidlertid frivillig å sende inn sine regnskapsopplysninger på SAF-T formatet ved en kontroll frem til 1. januar 2020..
Bokføringsforskriften § 7-8 ble vedtatt 22. desember 2017 med virkning fra 1. januar 2020.

RF-1366 Endringsmelding for formues- og inntektsskatt 2016

Lønnstakere, pensjonister og selvstendig næringsdrivende skal bruke denne endringsmeldingen dersom de ønsker å endre egenfastsatte opplysninger i skattemeldingen for 2016 etter 1. februar 2018.

Skjema med endringer fra i fjor:

AKSJONÆRFASTSETTINGEN – MELDING FRA SELSKAPET

RF-1086 Aksjonærregisteroppgaven 2017

Vi har følgende nye hendelsestyper i Aksjonærregisteroppgaven for 2017:

 • Post 9: Stiftelse/nyemisjon med skattefradrag
 • Post 10: Korrigering av aksjeklasse/ISIN
 • Post 15: Nyemisjon ved konverting av fordring ved økning av pålydende
 • Post 23: Stiftelse/nyemisjon med skattefradrag
 • Post 23: Fradrag for investering i oppstartselskap
 • Post 23 og 25: Skattefri utbytteaksje
 • Post 29: Nyemisjon ved konverting av fordring ved økning av pålydende

Særlig om Stiftelse/nyemisjon med skattefradrag og Fradrag for investering i oppstartsselskap i post 23:

Fra 1. juli 2017 kan personlige skatteytere få fradrag i alminnelig inntekt med inntil kroner 500 000 hvert år for innskudd i oppstartsselskap. Innskudd kan også gjøres gjennom et aksjeselskap investor er eier i (holdingselskap). Ved innrapportering på de nye transaksjonstypene i post 23 vil investor få fradrag forhåndsutfylt i skattemeldingen.
For mer informasjon om hendelses- og transaksjonstypene, se beskrivelse i rettledningen.

Aksjonærfastsettingen – melding fra aksjonæren

RF-1088 Aksjeoppgaven 2017

Det er kommet følgende nye poster i RF-1088: Post 150 Formuesverdi norske børsnoterte. Post 160 Formuesverdi utenlandske børsnoterte

RF-1141 Gevinst og tap på aksjer og andeler ved utflytting 2017 

Post 201 beløpet kr 1 500 endres til kr 3 000 pga lovendring. Tilsvarende i rettledningen RF-1280 til post 201. I rettledningen RF-1280 under «Skattepliktig gevinst/fradragsberettiget tap» er det inntatt følgende pga lovendring: «Gevinst/tap som beregnes ved utflyttingen i 2017 skal ved skatteberegningen oppjusteres med 1,24. Tilsvarende skal endelig skattepliktig gevinst/fradrags-berettiget tap oppjusteres med gjeldende sats for utflyttingsåret. Dette skjer automatisk i skatteetatens systemer, og kommer fram på skattmeldingen. 

 

DELTAKERFASTSETTING – MELDING FRA SELSKAPET

RF-1220 Deltakerinntekt fra skogbruk og reindrift 2017.

I rettledningen orienterer vi om at selskap med deltakerfastsetting (SDF) som ikke fyller vilkårene for virksomhet og som anses oppløst etter de nye retningslinjene og reglene i FSFIN § 10-44-2 ikke skal levere RF-1220.
Videre orienterer vi i rettledningen om at overheng og underheng på grunn av bortfall av gjennomsnittsfastsetting for selskap med deltakerfastsetting rapporteres i "selskapets melding over deltakerens formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting" (RF-1233) post 1127b. Overheng og underheng på grunn av bortfall av gjennomsnittsfastsetting som skyldes endret virksomhetsvudering, må føres direkte i skattemeldingen post 2.7.2 Næringsinntekt fra skogbruk (inntektsføring av gjennomsnittsunderheng) eller post 3.2.19 Underskudd skogbruk (fradragsføring av gjennomsnittsoverheng).

RF-1233 Selskapets melding over deltakerens formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting 2017

Uttrykket "Skjema" er byttet ut med "Melding"

DELTAKERFASTSETTING – MELDING FRA DELTAKEREN

RF-1221 Deltakerens melding over egen formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting 2017

For post 1160 og 1162 er det for begge postene presisert i ledetekstene at arbeidsgodtgjørelsen/lott skal føres her selv om det også inngår i sum alminnelig inntekt i post 1140.

NÆRINGSOPPGAVENE

RF-1175 Næringsoppgave 1 2017

Ordningen med gjennomsnittsfastsetting av skogbruksinntekt i enkeltpersonforetak er opphevet og erstattet med tømmerkonto, se skatteloven § 14-81. Beløp som gjelder tømmerkonto føres i postene 3910,7910,1298, 2098 og 0402, se rettledningen til postene. 

Ved overgang fra gjennomsnittsfastsetting kan det oppstå gjennomsnittsunderheng eller overheng, se lov 20. desember 2016 nr.120 VII. Gjennomsnittsunderheng føres i post 3900 og i RF-1177 Landbruk postene 533 og 534. Gjennomsnittsoverheng føres i post 7700 og i RF-1177 Landbruk post 508. Egenkapitalkorreksjoner for gjennomsnittsoverheng og underheng føres i postene 2058 og 2059, se rettledningen til postene.

Post 1238: Post 1238 Varebiler, drosjebiler og kjøretøy for transport av funksjonshemmede (saldogruppe c1) er slått sammen med post 1239 Vogntog, lastebiler og busser (saldogruppe c2 til saldogruppe c.

Ny post 1239: Varebiler med nullutslipp saldogruppe c. Se rettledningen til RF-1084 Avskrivning.

RF-1167 Næringsoppgave 2 2017

 • Post 1238 Varebiler, drosjebiler o.l. (saldogruppe c1) er endret til Vare- og lastebiler, busser mv. (saldogruppe c)
 • Post 1239 Vogntog, lastebiler og busser (saldogruppe c2) er endret til Varebiler med nullutslipp (saldogruppe c)

RF-1170 Næringsoppgave 3 for 2017 for forsikringsselskaper mv.

 • Ny post 7305 Tilbakeføring av inntekstført utbytte.
 • Ny post 7307 Resultatført konsernbidrag.
 • Se rettledningen for nærmere veiledning.

RF-1173 Næringsoppgave 4 for 2017 for banker og finansieringsforetak mv.

 • Ny post 6305 Tilbakeføring av inntekstført utbytte.
 • Ny post 6307 Resultatført konsernbidrag.
 • Se rettledningen for nærmere veiledning

RF-1242 Næringsoppgave for billedkunstner 2017

I post 3.10 var det for 2016 under "Varebiler, lastebiler, mv" vist til "saldogruppe c1 og c2". For 2017 vises det bare til saldogruppe "C".

UNDERSPESIFIKASJON TIL NÆRINGSOPPGAVENE

RF-1013 Kostpris for landbrukseiendom 2017

Det er endringer i avskrivningssatsen for driftsmidler som inngår på saldogruppe c, og det er innført forhøyet avskrivningssats for varebiler med nullutslipp. Endringene framgår av punkt V. Endringene er nærmere omtalt i rettledningen RF-1014.

RF-1016 Formue av skogeiendom 2017

Ved beregningen av formuesverdien (punkt IV) er det innført en verdsettingsrabatt på 10 %. Når skogeiendommen eies av en personlig skattepliktig skal 90 % av verdien overføres til skattemeldingen. Selskaper som eier skog fører 100 % av verdien i selskapsmeldingen.

RF-1084 Avskrivning 2017

Det er endringer i avskrivningssatsen for driftsmidler som inngår på saldogruppe c, og det er innført forhøyet avskrivningssats for varebiler med nullutslipp, se nærmere i kommentarer i rettledning RF- 1270 til post 101.
Post 110 b er opphevet.

RF-1177 Landbruk 2017

Under avsnitt romertall I er feltene som gjelder oppstart av gjennomsnittslikning blitt fjerna. Under avsnitt VIII er avkryssningsfeltene for "Er avstanden til kommunens adm.senter over 15 km" dessverre ikke blitt fjernet. Bestemmelsen er opphevet for inntektsåret 2017. For øvrig er skjemaet tilpasset at enkeltpersonforetakene for 2017 er omfattet av reglene om tømmerkonto. Det er oppretta tre nye avsnitt i den sammenheng:

 • XIX. Skogbruk – årets inntekter og kostnader (for enkeltpersonforetak)
 • XX. Tømmerkonto (for enkeltpersonforetak)
 • XXI. Overskudd/underskudd av skogbruk i året (for enkeltpersonforetak)

RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier 2017

UB post 145 er fjernet.

RF-1219 Gevinst- og tapskonto 2017

Det er tatt inn en presisering i post 17 om at det ikke skal beregnes personinntekt for gevinster ved realisasjon av alminnelig gårdsbruk eller skogbruk som er innvunnet i 2016 eller senere. Dette med henvisning til SKD utt av 10. februar 2016 inntatt i Utv 2016/390.

FORETAKSMODELLEN

RF-1224 Personinntekt fra enkeltpersonforetak 2017

Fra og med skattleggingsperioden 2017 blir det én rad i skjemaet for saldogruppe C og satsen for driftsmidlene i denne saldogruppen vil være 24 prosent, unntatt varebiler med nullutslipp som kan avskrives med inntil 30%.

SKATTEMELDINGENE (tidligere selvangivelse)

RF-1028 Skattemelding for aksjeselskap mv. 2017

Side 1:

 • Et nytt felt hvor selskapet skal svare ja/nei på om det er en del av et konsern som skal levere land-for-land rapport.
 • Et nytt felt for spørsmål om selskapet er omfattet av bestemmelsene om finansskatt.

Side 2.

 • Bestemmelsene om korreksjonsinntekt er opphevet og feltet for beregning av dette er fjernet. Korreksjonsinntekt som ikke var fradragsført før 2016, fradragsføres i sin helhet i 2017 i post 223.

Side 3, 4 og 5 :

 • Fra og med 2017 er er det innført rabatt på formuesverdien på aksjer for personlige aksjonær. Som en følge av dette må verdien av næringseiendom eid av ikke-børsnotert aksjeselskap justeres slik at det totalt sett ikke oppnås dobbel rabatt.
 • Beregningen av verdien som aksjonæren skal benytte som grunnlag for formuesbeskatning av aksjene foretas fra post 401A til post 490.
 • Innretninger som selv er formueskattepliktige vil få rabatt på visse eiendeler. I slike tilfeller skal også innretningens gjeld reduseres forholdsmessig slik at det ikke oppnås både rabatt på eiendelene og fullt fradrag for gjeld.
 • Beregningen av innretningens gjeldsreduksjon foretas i postene 500 – 520.

Post 445:

Forskningsstiftelser som mottar basistilskudd er fritatt formuesskatt. Tidligere år har dette blitt gjennomført ved at verdien av stiftelsens eiendeler har blitt ført i post 445. På grunn av bestemmelsene om gjeldsreduksjon kan dette ikke gjennomføres slik fra og med inntektsåret 2017. Stiftelsene må gi opplysninger om eiendelenes verdi i eget vedlegg til skattemeldingen.

RF-1030 Skattemelding for formues- og inntektsforhold – lønnstakere og pensjonister mv. 2017 og

RF-1030 Skattemelding for formues- og inntektsforhold - personlig næringsdrivende 2017

Felles omtale av skattemeldingene:

Post 1.3 - nytt spørsmål

 • Krever du skatteklasse 2 for forsørgelse av ektefelle i utlandet?

Post 1.5.5 – utgåtte felter har gitt følgende ny inndeling av posten

 • Del A om personopplysninger - Sivilstand samboer, skilt og enslig forsørger utgår.
 • Del B om forsørgerforhold - Utgår i sin helhet.
 • Del C om opphold i Norge - Blir ny del B.
 • Del D om boforhold i Norge – Utgår i sin helhet.
 • Del E om mottatt lønn og godtgjørelse – Blir ny del C og har kun to spørsmål:
  • Dekker mottatt lønn både arbeids- og avspaserings/friperioder?
  • Har du arbeidsinntekt i Norge eller på norsk sokkel som du mener ikke er skattepliktig i Norge må du føre beløpet her;
 • Del F om plikt til å betale trygdeavgift – Blir ny del D og har kun ett spørsmål: 
  • Er inntekten opptjent om bord på utenlandsk registrert skip i fart på norsk sokkel?

Post 1.5.6 – nye tekster

 • Krever du opphør av skatteplikt som bosatt (skattemessig emigrasjon)? Du må gi nærmere opplysninger nedenfor og endre de postene dette har betydning for. Se skatteetaten.no/finnpost
 • Hvilket land har du bosatt deg i?
 • Dato for opphør av skatteplikt:
 • Krever du deg skattemessig bosatt i et annet land etter skatteavtale? Du må gi nærmere opplysninger nedenfor og endre de postene dette har betydning for. Se skatteetaten.no/finnpost
 • Hvilket land har du bosatt deg i?
 • Dato for endret bosted etter skatteavtale:
 • Har du lønn fra en internasjonal organisasjon som du krever fritatt for beskatning i Norge? Gjør evt. endringer i post 2.1.1.
 • Navnet på den internasjonale organisasjonen:
 • Har medlemsskap ditt i norsk folketrygd opphørt eller er du fritatt for trygdeavgift i Norge?
 • Dato for opphør:
 • Periode for fritak:

Post 1.5.12 – nytt spørsmål:

 • Krever du skattebegrensning etter skatteloven § 17-4?

Post 1.6.1 og 1.6.2 og 2.1.3 og 2.7.6 – nytt felt:

 • Barns fødselsnummer

Post 3.1.12 – ny post:

 • Utbetaling fra avtaler om individuell sparing til pensjon

Post 3.2.7 Merkostnader for kost ved arbeidsopphold utenfor hjemmet – to nye underposter:

 • Fradrag etter sats
 • Fradrag for faktiske kostnader

Post 3.2.8/3.2.9 – nytt felt:

 • Flybilletter

Post 3.2.8 – følgende felt utgår:

 • Adresse arbeidsplass

Post 3.2.10 Foreldrefradrag – nytt felt:

 • Fradrag for faktiske reiseutgifter ved offentlig fremkomstmiddel

Post 3.3.5 – nye poster:

 • 3.3.5 Individuell pensjonssparing (ny IPS) i Norge
 • 3.3.5 Utenlandsk pensjonsordning - Individuell pensjonssparing i en annen EØS-stat (tilsvarende ny norsk IPS)

Post 3.3.5 Utenlandsk pensjonsordning - Individuell pensjonsavtale i en annen EØS-stat – følgende felt utgår:

 • Dato for oppstart av pensjonsordningen i EØS-staten

Post 3.5.4 Særfradrag – ombygging/tilpasning av bolig før 2012 – posten utgår

4.3.2 Bolig / 4.3.2 Boenhet i boligselskap / 4.3.2 Flerboligbygninger – nytt felt: Boligverdi

4.3.2 Flerboligbygninger – nytt felt: Primærbolig/sekundærbolig

Post 5.0 Tilleggsopplysninger – posten utgår

Verdsettingsrabatt/gjeldsreduksjon

Endringer som følge av innføring av verdsettingsrabatt på aksjer og driftsmidler, se Regjeringen.no. I de postene hvor verdien vises eller skal oppgis før verdsettingsrabatt, vil rabatten beregnes automatisk når skatteoppgjøret fastsettes.

Nedenfor vises en liste over poster som er endret eller er nye:

 
Postnr.  Ledetekst 2017  Kommentar
4.1.4 
Formue andeler i verdipapirfond - aksjedel 
Verdi før verdsettingsrabatt
4.1.4  Formue andeler i verdipapirfond tilhørende barn 16 år eller yngre - aksjedel  Verdi før verdsettingsrabatt
4.1.8  Formue aksjesparekonto - aksjedel  Verdi før verdsettingsrabatt
3.1.5/4.1.8  Skattepliktig utbytte/verdi overf. fra Aksjeoppgaven (RF-1088) Verdi før verdsettingsrabatt
4.1.7  Formue av børsnoterte norske aksjer (i VPS)  Verdi før verdsettingsrabatt
4.1.8  Formue av norske aksjer som ikke er børsnotert  Verdi før verdsettingsrabatt
4.3.2  Bolig Verdi etter verdsettingsrabatt. Bare boligtype sekundærbolig gir gjeldsreduksjon
4.3.2  Boenhet i boligselskap  Verdi etter verdsettingsrabatt. Bare boligtype sekundærbolig gir gjeldsreduksjon
4.3.2 Flerboligbygning Verdi etter verdsettingsrabatt. Bare boligtype sekundærbolig gir gjeldsreduksjon
4.3.4  Skogeiendom Verdi etter verdsettingsrabatt
4.3.5  Norsk næringseiendom (RF-1098)  Verdi etter verdsettingsrabatt
4.3.5 Annen fast eiendom innenfor inntektsgivende aktivitet  Verdi etter verdsettingsrabatt
4.3.5 Gårdsbruk  Verdi etter verdsettingsrabatt
4.4.1 Biler, maskiner, inventar mv. (RF-1175 eller RF-1167) Verdi før verdsettingsrabatt
4.4.1 Biler, maskiner, inventar mv. (Næringsrapport skatt) Verdi før verdsettingsrabatt
4.4.4 Skip, fiske- og fangstfartøy Verdi før verdsettingsrabatt
2.7.8/4.5.4 Inntekt/netto formue andel NOKUS-selskap (RF-1246) Verdi før verdsettingsrabatt
4.5.4 Andel av netto formue i KS, ANS mv. (RF-1221) Verdi før verdsettingsrabatt
4.5.4 Andel av felles netto formue i KS, ANS mv.  Verdi før verdsettingsrabatt
4.5.4 Annen formue innenfor inntektsgivende aktivitet  Verdi før verdsettingsrabatt
4.5.4 Formue av kapitalisert festeavgift  Verdi før verdsettingsrabatt
4.5.4 Rettigheter knyttet til skog/utmark (RF-1177) Verdi før verdsettingsrabatt
4.6.1  Formue av fast eiendom i utlandet Gjelder bare eiendommer som er formuesskattepliktige i Norge. Verdi etter verdsettingsrabatt for eiendomstypene
• Regnskapsbehandlet bolig
• Regnskapsbehandlet fritidseiendom
• Gårdsbruk
• Skog
• Annen fast eiendom innenfor inntektsgivende aktivitet
• Utleid flerboligbygning
4.6.1 Formue av fast eiendom på Svalbard  Verdi etter verdsettingsrabatt for eiendomstypene
• Regnskapsbehandlet fritidseiendom
• Gårdsbruk
• Annen fast eiendom innenfor inntektsgivende aktivitet
• Regnskapsbehandlet bolig
4.6.1 Utleid utenlandsk næringseiendom (RF-1098)  Verdi etter verdsettingsrabatt.
4.6.2 Formue av utenlandske aksjer i verdipapirregisteret (VPS)  Verdi før verdsettingsrabatt
4.6.2 Formue av utenlandske aksjer ikke i verdipapirregisteret (VPS) Verdi før verdsettingsrabatt

Aksjesparekonto

Fra september 2017 er det innført en ordning med aksjesparekonto. Poster for aksjesparekonto er:

 • 3.1.5 Utbytte aksjesparekonto
 • 3.1.8 Gevinst salg aksjesparekonto
 • 4.1.8 Formue aksjesparekonto – aksjedel
 • 4.1.8 Formue aksjesparekonto - rentedel
 • 4.1.8 Formue aksjesparekonto –kontanter
 • 3.3.8 Tap aksjesparekonto

Fradrag for investering i oppstartselskap

Det er fra 1. juli 2017 innført ordning med skattefradrag ved investering i gründerbedrifter/oppstartsbedrifter - skatteinsentivordningen. Fradrag skal føres i den nyopprettede posten 3.3.14 Fradrag for investering i oppstartsselskap. Posten er forhåndsutfylt dersom fradraget er innberettet av investeringsselskapet i RF-1086 Aksjonærregisteroppgaven.

RF-1323 Skattemelding for selskap som omfattes av petroleumsskatteloven § 1 for 2017

Ingen vesentlige endringer i skattemeldingen sammenlignet med 2016. Det er ingen nye vedlegg/RF-skjema for 2017. Enkelte endringer kan nevnes. 

I skattemeldingen for 2017 er kolonnene som tidligere ble definert som "Sokkel" splittet på "Sokkel 54 % - grunnlaget" og "Sokkel 24 % - grunnlaget". Oppsettet for beregning av særskattegrunnlaget var tidligere fordelt på to tabeller, men er i skattemeldingen for 2017 slått sammen i en tabell.

 • Ny post 232 – Årets underskudd til fremføring
 • Ny post 1238A – Vare-, lastebiler, busser mv. (saldogruppe c)
 • Ny post 1239A – Varebiler med nullutslipp (saldogruppe c)
 • Ny post 1238 – Vare-, lastebiler, busser mv. (saldogruppe c)
 • Ny post 1239 – Varebiler med nullutslipp (saldogruppe c)

Formue:

Ingen endringer i skjema for inntektsåret 2017 for selskaper som omfattes av petroleumsskatteloven § 1. Men som følge av nye verdsettelsesregler for innretninger som er formueskattepliktige gis det rabatt på visse eiendeler. I slike tilfeller skal også innretningens gjeld reduseres forholdsmessig slik at det ikke oppnås både rabatt på eiendelene og fullt fradrag for gjeld. Her vises det til ytterligere informasjon på www.skatteetaten.no, samt i rettledningen til RF 1323 (RF 1324).

VEDLEGG TIL SKATTEMELDINGENE

RF-1053 Fradrag i skatt for forskning og utvikling 2017

Endring av ledetekst til post 211 som følge av at beløpsgrensene for kostnadsgrunnlaget som skattefradraget skal beregnes av, er hevet til hhv. 25 millioner kroner (egenutført FoU) og 50 millioner kroner (innkjøpt FoU) for inntektsåret 2017.  I rettledningen til post 207 er det etter tredje setning tatt inn en presisering i form av ny tekst om hvordan høyeste tillatte offentlige støtteintensitet skal beregnes for å være i samsvar med statsstøtteregelverket i Gruppeunntaksforordningen. Videre er i rettledningen til post 207 presisert at man ved vurdering av om høyeste tillatte samlede offentlig støtte er overskredet, skal tidfeste støtten til samme inntektsår som denne støtten tidfestes som virksomhetsinntekt.

RF-1098 Formue av næringseiendom 2017

Som en følge av reglene om gjeldsreduksjon som er innført med virkning fra og med inntektsåret 2017 har del IV i skjema blitt noe endret. I ny post 284 til post 288 er formuesrabatten på næringsiendom tatt inn for henholdsvis personlig skattepliktige, selskaper og innretninger med formuesskatteplikt og selskaper med deltakerfastsetting.
Det er tatt inn en ny post 300 for verdsettelse av næringseiendom eid av ikke-børsnotert aksjeselskap med kapitalendring m.v. i 2017.
Se rettledningen for nærmere informasjon.

RF-1145 Fradrag for skatt betalt i utlandet av selskap – kreditfradrag 2017

Posthenvisninger:

Enkelte posthenvisninger er endret pga feil eller skjemaendring. Gjelder postene 2.3, 3.2, 4.6 og 5.11 c.
Henvisninger til RF-1323 Skattemelding for petroleumsvirksomhet inntatt, se postene 4.1, 4.4, 5.25 og 5.26.

Rentebegrensning:

Endring i skjemaets punkt 4 som følge av rentebegrensningsregelen i sktl § 6-41. Inntatt ny post 4.2 med "Tillegg for avskårne renter hentet fra post 257 i RF-1028".

Konsernbidrag ved to typer utenlandsinntekt:

Utregning av fradrag for konsernbidrag i postene 5.25 – 5.31. I tilfeller hvor skattyter har to typer utenlandsinntekt etter sktl § 16-21, skal det leveres et skjema per utenlandsinntekt. Hvor skattyter gir eller mottar konsernbidrag skal dette fordeles mellom norsk inntekt og de to kategoriene utenlandsinntekt som fremgår av sktl § 16-21 ("inntekt fra lavskatteland m.v." og "annen utenlandsinntekt"). Slik skjemaet er bygget opp i dag vil denne fordelingen kunne bli feil i skjemaet i tilfeller hvor et selskap har begge typer utenlandsinntekt og leverer to RF-1145-skjema, da hvert enkelt skjema ikke tar høyde for den totale utenlandsinntekten og fordelingen av denne.

Post 5.27 og 5.30 er åpnet opp for manuell inntasting fra skattyter basert på utregninger som gjøres utenfor skjemaet.

I rettledningen RF 1146 er det bl.a inntatt: «Summen som fremkommer i post 5.30 venstre felt er totalt fradrag for konsernbidrag som skal tilordnes utenlandsinntektene. Dette beløpet må imidlertid fordeles mellom utenlandsinntektene. Denne fordelingen må gjøres forholdsmessig utfra størrelsen på de to utenlandsinntektene i forhold til hverandre. Utregningen må gjøres separat/utenfor skjemaet og korrekt beløp som skal tilordnes utenlandsinntekten som skjemaet gjelder for, føres i post 5.30 høyre felt». Det er også gitt eksempler på utregning.

Maksimalt kreditfradrag ved to typer utenlandsinntekt:

Post 5.40 og 5.41 Oversikt over maksimalt kreditfradrag. Skjemaets post 5.40 legger i utgangspunktet opp til en forenklet beregning av maksimalt kreditfradrag, ved at den beregnede utenlandsinntekten i post 5.31 multipliseres med gjeldende norsk skattesats. I tilfeller hvor selskapet har to typer utenlandsinntekt vil ikke dette alltid gi riktig resultat, fordi denne regnemetoden ikke fullt ut tar høyde for den forholdsmessige fordelingen som skal skje mellom den norske inntekten og utenlandsinntekten (evt. utenlandsinntektene ). Selskapet må i slike tilfeller gjøre den forholdsmessige beregningen av maksimalt kreditfradrag separat/utenfor skjemaet og føre riktig beløp inn i post 5.40 høyre felt.

Deltakere i ansvarlige selskap:

I rettledningen RF 1146 er det fjernet det som stod om selskaper med deltakerfastsetting. Vi legger til grunn at de norske deltakerne kan kreve kredit for den utenlandske skatten etter sktl § 16-20 flg og som er ilagt dem som deltakere. I sktl § 16-20 første og annet ledd, framkommer det at det er skattyter, dvs deltakeren, som kan kreve fradrag for ilagt skatt, og ikke selskapet. Det legges dermed ikke lengre til grunn at selskaper med deltakerfastsetting som driver virksomhet i utlandet skal levere inn et eget RF-1145 som ledd i at norsk deltaker krever kredit for skatt betalt i utlandet knyttet til selskapets virksomhet."

RF-1149 Næringsinntekt skattlagt i utlandet 2017

Inntatt henvisninger til RF-1323 «Skattemelding for selskap som omfattes av petroleumsskatteloven § 1.

RF-1152 Særskilte driftsmidler i kraftverk - avskrivninger og påkostninger 2017

Sumfelt er fjernet, ellers ingen endringer av betydning.

RF-1153 Skattlegging av vannkraftverk 2017

Årstall, satser og konsumprisindekser er oppdatert. Ledeteksten til post 117 er endret som følge av lov- og forskriftsendring.

RF-1189 Utleie mv. av fast eiendom 2017

I utfyllingsfelt i skjemaets innledning er det gjort enkelte endringer. For bedre å kunne identifisere boenheter i boligselskap, er to nye felt for andelsnummer og org.nr for boligselskap etablert. Samtidig er feltet for "Er eiendommen eid i sameie" fjernet, da dette blir overflødig i tillegg til feltet for eierandel i prosent. Tekstlige endringer i post 2.1 og rettledningen til denne post, hvor det er foretatt enkelte presiseringer rundt kostnader rapportert fra boligsameie/boligselskap og fradragsretten. Leieverdiene knyttet til kårbolig er justert til henholdsvis 29 200, 21 900 og 14 600 kroner, jf. takseringsreglene § 3-2-4. Presisering rundt korttidsutleie og mange ulike leietakere, er foretatt i rettledningen til post 1.1.  Enkelte andre tekstlige endringer uten materiell betydning.

RF-1206 Konsernbidrag 2017

Det er tatt inn to nye poster grunnet nye regeler for selskap som er omfattet av finansskatt. Avgitt og mottatt konsernbidrag til slike konsernselskap skal justeres med en faktor. For nærmere omtale av reglene, se rettledningen til postene i RF-1084 "Konsernbidrag"

RF-1231 Bankinnskudd i utlandet 2017

Rubrikken for "Innestående pr. 01.01 i inntektsåret i NOK" i avsnitt I og II er tatt ut. Ellers ingen endringer av betydning for 2017.

RF-1281 Skattemelding for person som ikke har mottatt forhåndsutfylt skattemelding for formues- og inntektsskatt 2017

Noen språklige endringer og endringer i satser for reiser. Egenerklæringen før signering er tatt ut.

RF-1314 Realisasjon av aksjer og andeler etter opphør av skattemessig bosted i Norge 2017

Post 505 beløpet kr 1 500 endres til kr 3000 og tilsvarende i rettledningen RF-1280 til post 505

RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2017

Er tatt inn en presisering i post 720 om at post 440 Netto rentekostnader til nærstående skal settes til 0 i beregningen, dersom denne er negativ.

RF-1318 Salg av bolig, fritidsbolig, tomt – gevinst-/tapsberegning

I post 1.0 Solgt eiendom er begrepet borettslag erstattet med boligselskap for at feltene også er tilpasset eiendom i boligaksjeselskap. Enkelte presiseringer rundt påkostning og vedlikehold er gitt i rettledningen til post 3.7.

RF-1341 Beregning av alminnelig inntekt for enkeltpersonforetak på Svalbard

Fra og med 2017 kan en velge RF-1341 og/eller RF-1224 ved fordeling av næringsinntekt i næringsoppgavene. RF-1341 skal brukes for næringsinntekt skattepliktig til Svalbard og RF-1224 for næringsinntekt skattepliktig til fastlandet.  Endret betegnelse i post 2.1 Saldogruppe C: Vare-, lastebiler, busser mv. Ny post 2.1 Saldogruppe C: Varebiler med nullutslipp. I innledning til rettledningen er det i første linje henvist til Svalbardskatteloven § 3-1, fjerde ledd. Etter lovendring fra 2017 er det riktige § 3-2, fjerde ledd.

footer/desktop/standard