Skatteetatens strategi

Skatteetatens strategi setter retning for etatens utvikling de kommende årene.

Den tar utgangspunkt i vårt samfunnsoppdrag, og angir hvordan vi skal løse dette i årene som kommer, i en omverden preget av raske endringer og kompleksitet.


Fem strategiske ambisjoner

Disse ambisjonene skal vi strekke oss etter både i det daglige og i den langsiktige styringen av virksomheten.

Vi skal møte næringsliv og innbyggere på en slik måte at det blir enklere å gjøre det rette og vanskeligere å gjøre feil

For å sikre etterlevelse og riktig skatt er det avgjørende at brukerne opplever at det er lett å gjøre rett fra start. Vi skal møte næringsliv og innbyggere med det de trenger, der de trenger det. Våre tjenester skal ta utgangspunkt i brukernes behov, og inngå som en del av andre tjenester brukerne forholder seg til. Dette vil bidra til å opprettholde høy tillit til Skatteetaten.

Gjennom mer aktiv kommunikasjon og bedre brukermøter skal vi gjøre det enklere for innbyggere og næringsliv å forstå rettigheter og plikter og å ha oversikt over egen informasjon.

Brukerne skal oppleve at Skatteetaten er forutsigbar. De skal i stor grad betjene seg selv, men når de har behov for hjelp skal de møte en løsningsorientert og effektiv etat, som søker å løse saken ved første kontakt.

Vi skal gjøre gjennomgripende endringer på innkrevingsområdet. Dette arbeidet vil påvirke hele Skatteetaten og legge til rette for nye former for dialog med brukerne, nye arbeidsmåter og systemtilpasninger. I utviklingen av nye tjenester utover innkrevingsområdet vil vi være særlig oppmerksomme på næringslivets behov. Vi har ambisjoner om å være til stede i næringslivets egne prosesser og systemer.

Samtidig som vi skal gjøre det enklere å gjøre rett, skal det også bli vanskeligere å gjøre feil. Dette skal vi få til gjennom å bygge etterlevelse inn i systemene, påvirke adferd og gjennomføre treffsikre kontroller. Vi skal motivere brukerne til å ta riktige valg, og vi skal avdekke feil og unndragelser.

Vi skal styrke kunnskapen om hvordan vi påvirker brukerne til å gjøre rett. Vi skal ha kunnskap om hvordan vi bygger sammenhengende tjenester og understøtter livshendelser som er viktig for beskatning og etterlevelse. Vi skal forstå hvordan endringer rundt oss, som nye forretningsmodeller og arbeidet med FNs bærekraftmål, påvirker næringslivet og samfunnet. Vi skal ha god nok kompetanse til å kunne ta tak i utviklingstrekk som påvirker skatteinngangen og tilliten til Skatteetaten, slik at vi starter endringsarbeidet tidlig nok.

Vi skal jobbe sammen med andre for at skattekriminalitet forhindres og får konsekvenser raskere

Manglende etterlevelse av skatte- og avgiftsregler svekker tilliten til skattesystemet, og har store negative konsekvenser for finansiering av offentlig virksomhet. Vi skal forsterke kampen mot skattekriminalitet og jobbe for nulltoleranse i samfunnet.

Vi skal målrette og effektivisere vår innsats gjennom å jobbe risikobasert med å innhente, sammenstille og analysere data. Vårt informasjonsgrunnlag er fundamentet for at vi skal kunne overvåke utviklingstrekk, utveksle data og bruke riktige virkemidler så tidlig som mulig i verdikjeden.

I samarbeid med andre skal vi utnytte kompetanse, handlingsrom og sanksjonsmuligheter på tvers. Vi skal reagere raskere, både når vi vurderer, forbereder og gjennomfører saker.

Vi skal samarbeide internasjonalt for å forhindre den grenseoverskridende skattekriminaliteten, samt skape felles forståelse for hvordan denne typen kriminalitet kan forhindres.

Vi skal bygge mer kunnskap om hvordan skattekriminalitet oppstår i en digitalisert og globalisert verden, og bruke kunnskapen aktivt for å krympe de kriminelles handlingsrom.

Vi skal forvalte vår informasjon slik at den bidrar til forenkling og digitalisering

Pålitelig informasjon om alle personer som er bosatt i Norge og hva de eier er en forutsetning for korrekt myndighetsutøvelse og effektive og brukerorienterte leveranser.

Skatteetaten skal innhente og forvalte den informasjonen som best setter oss i stand til å levere på samfunnsoppdraget vårt. Vi skal sørge for at disse dataene bidrar til forenkling og digitalisering i Skatteetaten, men også at de kan nyttiggjøres i resten av samfunnet.

Vi skal styrke Folkeregisterets rolle som Norges ID-register. Folkeregisteret skal dekke samfunnets behov for å identifisere personer.

For å sikre skattegrunnlaget skal vi jobbe for bedre informasjon om transaksjoner og verdier. Vi skal også bidra i utvikling av internasjonale standarder for informasjonsforvaltning.

Gjennom å anvende data fra andre, skal vi bidra til at innbyggere og næringsliv ikke trenger å oppgi informasjon til det offentlige mer enn én gang.

Skatteetatens data skal være pålitelige og tilgjengelige, ikke bare for oss, men også for innbyggere, offentlig sektor og private virksomheter. Vi skal opprettholde tillit ved å behandle våre data på en måte som samfunnet oppfatter som trygg og legitim. Vi ivaretar personvern gjennom åpenhet om hvilke data vi har om den enkelte bruker og hva vi bruker dem til.

Skatteetaten skal ha kunnskap om hvilke data som finnes i samfunnet og prosessene de inngår i. Vi skal bygge kompetanse om hvordan vår informasjon kan brukes på nye måter for å skape verdi i våre prosesser og for andre. Vi skal utvikle kompetanse om internasjonale standarder og hvordan de utformes, samt om nasjonale og internasjonale løsninger innenfor god ID-forvaltning.

Vi skal jobbe sammen fra start for raskere resultater

Det er når vi jobber sammen som én etat at vi skaper kraft til å nå målene våre og sikrer at alle hensyn blir ivaretatt. Ved å benytte smidige arbeidsmåter og jobbe på tvers av fag- og organisasjonsgrenser, skal vi skape raskere resultater for våre brukere og oss selv.

Vi skal være ydmyke for at Skatteetaten ikke alltid vet best, og jobbe sammen med brukere og aktører i privat og offentlig sektor når vi løser utfordringer. Gjennom å brukerteste tidlig i utviklingsløpet skal vi sikre at vi viderefører de riktige initiativene og stopper de som ikke treffer.

Vi skal i økende grad produktorientere vårt arbeid. Vi skal sikre at våre produkter har verdi for brukerne og raskt kan tilpasses endrede behov. Dette krever at vi tilpasser måten vi styrer drift og utvikling i etaten. Vår utvikling og forbedring vil skje både gjennom prosjekter og initiativ i linja.

Vi skal i økende grad produktorientere vårt arbeid. Produktene våre, som for eksempel skatteoppgjøret og Folkeregisteret, er etatens leveranser til samfunnet. Vi skal endre oss for å sikre at våre produkter har verdi for brukerne og raskt kan tilpasses endrede behov. Dette krever at vi tilpasser måten vi styrer drift og utvikling i etaten. Vår utvikling og forbedring vil skje både gjennom prosjekter og initiativ i linja.

Endringene Skatteetaten står overfor vil stille nye krav til kompetanse. Vi skal ha god oversikt over Skatteetatens og medarbeidernes kompetansebehov og styrke satsingen på felles kompetanseutvikling slik at ledere og medarbeidere kan utføre fremtidens arbeidsoppgaver. Vi skal lære og dele av våre erfaringer og gi og få tilbakemeldinger, slik at vi skaper resultater raskere. Utvikling og læring vil i hovedsak skje gjennom oppgaveløsningen, tverrfaglig samhandling og i nye roller. Å bruke mulighetene som ligger i å skape fart i oppgaveløsningen, å jobbe sammen med andre og å forstå brukerne våre, skal være sentralt i vår kultur.

Vi skal bruke data, analyse og kunstig intelligens i stor skala i oppgaveløsningen

Skatteetaten skal utnytte det fulle potensialet i digitalisering. Vi skal bruke kunstig intelligens og prediksjoner basert på data i stor skala som en naturlig del av oppgaveløsningen for å tilby nye tjenester, automatisere og forenkle oppgaver. Økt bruk av data gir oss innsikt til å treffe bedre beslutninger i saksbehandlingen og øvrig drift. Vi skal være offensive, men ansvarlige, i vår bruk av kunstig intelligens.

Skatteetaten skal styrke arbeidet med utvikling og bruk av prediktive modeller. Det stiller høye krav til vår evne til å forvalte data. Vi må også overvåke logikken maskinene følger slik at den fungerer hensiktsmessig og i tråd med vårt verdigrunnlag. Tverrfaglig samhandling mellom analysemiljøene og andre fagmiljøer er en forutsetning for treffsikre og anvendbare modeller.

Vi skal utnytte handlingsrommet i dagens regelverk, og jobbe aktivt for at regelverket blir mer digitaliseringsvennlig.

Økt bruk av teknologi innebærer at arbeidsoppgavene vil endre seg for mange i Skatteetaten. Saksbehandlingen vil i større grad automatiseres og benytte digital beslutningsstøtte. Selv om vi gradvis kommer til å bli færre ansatte vil data og kunstig intelligens ikke erstatte menneskene, men frigjøre ressurser til oppgaver som krever kompetanse som maskiner ikke har. Våre ansatte skal tilegne seg ny kompetanse og lære seg nye verktøy for å bruke data i arbeidshverdagen.

Vi skal handle når vi får ny innsikt, også når det utfordrer vante oppfatninger og arbeidsmetoder. Vi skal bygge kunnskap om datavitenskap og hva som påvirker brukernes handlinger. Kunnskapen vi baserer oss på skal i større grad være kvantifiserbar og etterprøvbar. Vi skal ha kompetanse om hvilken kvalitet dataene våre har og hvordan vi skal jobbe for å forbedre dem.

Forstå mer

Skatteetatens strategi setter retning for etatens utvikling de kommende årene. Den tar utgangspunkt i vårt samfunnsoppdrag, og angir hvordan vi skal løse dette i årene som kommer, i en omverden preget av raske endringer og kompleksitet.

Skatteetatens strategi består av fem strategiske ambisjoner. Disse ambisjonene skal vi strekke oss etter både i det daglige og i den langsiktige styringen av virksomheten. I tillegg er det beskrevet hva dette betyr for ledere og medarbeidere i Skatteetaten i arbeidet med å innfri våre strategiske ambisjoner.

Vi har valgt å ikke sette en eksakt varighet for strategien. Strategien vil gjelde så lenge forutsetningene den legger til grunn fortsatt er gyldige, og den vil være førende for våre prioriteringer og retningsvalg.

Våre brukere og samarbeidspartnere skal merke effektene av Skatteetatens strategi. Vi skal møte næringsliv og innbyggere på en slik måte at det blir enklere for dem å gjøre det rette, og vanskeligere å gjøre feil. Vi skal jobbe sammen med andre for at skatte- og avgiftskriminalitet forhindres og får konsekvenser raskere. Vi skal forvalte vår informasjon slik at den bidrar til forenkling og digitalisering, både for oss selv og i samfunnet forøvrig.

Å skape fremtidens skatteetat krever nye måter å jobbe på. For å lykkes skal vi jobbe sammen fra start for å skape raskere resultater. Vi skal bruke data, analyser og maskinlæring i stor skala i vår oppgaveløsning.

Engasjerte og kompetente ansatte er avgjørende for å lykkes med strategien og omstillingene vi står overfor. Vi er hverandres arbeidsmiljø, og våre handlinger og væremåte bidrar til fellesskapet. Kompetanse for fremtiden, tillitsbasert ledelse og ansatte som benytter sitt handlingsrom er sentrale forutsetninger for å realisere våre ambisjoner.

Jeg håper denne strategien vil inspirere og motivere til endring, slik at Skatteetaten fortsetter å levere høy kvalitet og opprettholder tilliten vi nyter i samfunnet.

Nina Schanke Funnemarks signatur

Nina Schanke Funnemark, skattedirektør

 

Vi forventer at særlig følgende utviklingstrekk vil påvirke samfunnet, og dermed også Skatteetaten, i tiden fremover:

Brukerne forventer tilpassede og sammenhengende tjenester. For å opprettholde høy tillit er det avgjørende at offentlig sektor leverer tjenester basert på ny teknologi som er tilpasset brukerens kontekst og behov.
Arbeidslivet omstilles, med flere uten fast arbeidssted og med endrede kompetansekrav. Plattformøkonomien endrer den eksisterende strukturen i arbeidsmarkedet, og andelen selvstendig næringsdrivende og frilansere forventes å øke.
Globalisering setter nasjonale skattesystemer under press og krever samarbeid om regelverk og systemer. Økt flyt av varer, tjenester, kapital og personer over landegrensene utfordrer skattesystemer som har et nasjonalt perspektiv.
Digitalisering driver opp endringstakten. Ny teknologi fører til at verdi skapes på nye måter, og at pengestrømmene kan bli vanskeligere å spore. Digitalisering bidrar også til å skape nye former for kriminell virksomhet.
En bærekraftig utvikling vil kreve bidrag fra alle deler av samfunnet. Delings- og sirkulærøkonomien vil endre rammebetingelsene for økonomisk virksomhet og verdiskapning, både nasjonalt og internasjonalt.
Offentlige budsjetter blir strammere, blant annet på grunn av eldrebølgen . Å sikre velferdssamfunnets bærekraft – sosialt, klimamessig og økonomisk – vil kreve harde prioriteringer.

 

En omverden preget av raske endringer og kompleksitet stiller høye krav til omstilling.

Skatteetaten sikrer inntekter til det offentlige gjennom riktig og effektiv fastsettelse og innkreving av skatter og avgifter vedtatt av Stortinget. Vi har ansvaret for innkreving av flere andre statlige krav samt å forvalte Folkeregisteret.

Næringslivet og innbyggerne har høy tillit til skattesystemet fordi de opplever likebehandling og forutsigbarhet. De som ikke følger reglene blir oppdaget og det er synlig at det får konsekvenser. Skatteetatens ansatte er stolte over å legge til rette for at det norske samfunnet blir bedre, å løse problemer på vegne av fellesskapet og å bekjempe et trusselbilde som kan true statens inntekter.

Skatteetaten er tilstede til når innbyggere og næringsliv trenger det. Våre tjenester inngår som en del av et sammenhengende og helhetlig offentlig tjenestetilbud. Et brukerorientert regelverk som er utformet for digitale tjenester legger til rette for å ivareta brukernes rettigheter og muligheter.

Data gjenbrukes på tvers i offentlig sektor slik at brukerne ikke trenger å oppgi informasjon mer enn én gang. Skatteetaten behandler data på en måte som samfunnet oppfatter som legitim og åpen.

Selv om mye går av seg selv, har både innbyggere og næringsliv innimellom behov for å ta kontakt med Skatteetaten. Da møter man en løsningsorientert og effektiv etat, med god informasjonsflyt på tvers av kommunikasjonskanaler og fagområder.

Skatt er innebygd i næringslivets systemer, og Skatteetaten gir næringslivet innsikt og beslutningsstøtte gjennom å dele relevant informasjon. Nye forretningsmodeller har ført til nye brukerbehov som Skatteetaten har tilpasset sine produkter til. Gjennom å bruke systemer som i større grad sikrer etterlevelse bidrar de seriøse aktørene selv aktivt til å bekjempe skatte- og avgiftskriminalitet.

Skatteetaten er en sentral aktør i kampen mot økonomisk kriminalitet. Kriminaliteten er i økende grad grenseoverskridende og kompleks. Skatteetaten har fremmet bruken av digitale identitetsløsninger for å hindre ID-tyveri og forebygge økonomisk kriminalitet.

Skatteetaten er en aktiv medspiller for at det internasjonale systemet rundt skatt fungerer. Vi deltar i fellesskapet som sikrer riktig beskatning på tvers av landegrenser.

Siden de enkle oppgavene er automatisert, har både ledere og medarbeidere fått nye og mer utfordrende oppgaver. Det har blitt gradvis færre av etatens ansatte som jobber med de tradisjonelle oppgavene. Gjennom tverrfaglige team som raskt tester løsninger sammen med brukere, tilegner ansatte seg løpende ny kompetanse i tide til å løse nye oppgaver. Samarbeid på tvers og fra start er en del av etatens kultur. Vi tenker nytt sammen med andre, både nasjonalt og internasjonalt.

Engasjerte og kompetente ansatte er avgjørende for å lykkes med strategien og omstillingene vi står overfor. Vi er hverandres arbeidsmiljø, og våre handlinger og væremåte bidrar til fellesskapet. Kompetanse for fremtiden, tillitsbasert ledelse og ansatte som benytter sitt handlingsrom, er sentrale forutsetninger for å realisere ambisjonene i strategien.

Ledelse basert på tillit, som legger til rette for samarbeid, tempo og gjennomføring

Som leder kommuniserer jeg tydelig retning, og synliggjør helhet og sammenhenger gjennom å bygge på eksempler som folk kjenner seg igjen i. Jeg skaper trygghet og motivasjon for endring, og legger til rette for at kompetanse utvikles og anvendes der den trengs.

Jeg skal sette overordnede rammer og felles mål slik at medarbeiderne kan handle selvstendig og ta raske og gode beslutninger. Avhengig av kontekst og oppgavens kompleksitet legger jeg til rette for samarbeid fra start ved å planlegge og løse oppgaver i fellesskap.

Jeg skal ha tillit til ansatte og delegere oppgaver. Jeg er nysgjerrig på mine omgivelser og utfordrer egne antakelser. Jeg skaper åpne diskusjoner, oppfordrer til mangfold og utforskende dialog.

Ansatte som tar ansvar og benytter sitt handlingsrom sammen med andre

Som ansatt i Skatteetaten tar jeg ansvar for å lede og motivere meg selv for å nå ønskede mål. Jeg benytter eget handlingsrom, og ser min rolle og mine oppgaver i det store bildet. Jeg forstår hvordan digitaliseringen kan påvirke oppgaveløsningen, og bruker mulighetene til å skape en effektiv arbeidshverdag. Jeg tør å utfordre etablerte sannheter for å skape forbedringer og mer effektive prosesser.

Jeg er nysgjerrig og tar ansvar for å utvikle min kompetanse med utgangspunkt i brukernes behov, også utover eget fagområde. Jeg bruker gjerne min kompetanse andre steder i etaten, og utnytter dette som en kilde til læring. Jeg tør å utforske, og jeg gir og får tilbakemeldinger også på arbeid som ikke er helt ferdig. Jeg spør om hjelp når jeg trenger det, og samarbeider med andre slik at vi kan spille hverandre gode.

Dokumenter og presentasjoner

Du kan velge å vise strategien som et PDF-dokument.

Hvis du er leder og trenger støttemateriell for bruk av strategien i din gruppe, finner du presentasjoner og annet materiell på intranett (lenken er kun tilgjengelig for etatens ansatte).

Viktig informasjon

Skatteetatens samfunnsoppdrag

Skatteetaten sikrer et finansielt hovedgrunnlag for offentlig virksomhet


Skatte- og opplysningspliktige etterlever skatte- og avgiftsreglene.


Skatteetaten sikrer brukerne tilgang til registerdata og informasjon med god kvalitet


Samfunnet har tillit til Skatteetaten.