1.6 Utrekna personinntekt frå føretak

Postane under 1.6 Utrekna personinntekt frå føretak gjeld positiv utrekna personinntekt frå næringsverksemd og sjukepengar utbetalt til næringsdrivande. Personinntekta går fram av skjema RF-1224 Personinntekt, RF-1219 Gevinst- og tapskonto og/eller RF-1084 Avskriving. Dersom du leverer desse skjemaa elektronisk, blir personinntekta automatisk overført til rett post.

Alle postar for 1.6 i skattemeldingaSjå alle postar i skattemeldinga