Skattekort 2018 - til deg som bur i utlandet og betalar kjeldeskatt på pensjon eller uføreytingar

  • Skriv ut

Skatteetaten har ikkje sendt ut brev med informasjon om skattekort for 2018 til deg som bur i utlandet og som har pensjon og/eller uføreytingar frå Noreg i 2017.

Du treng ikkje å søke om nytt frikort/skattekort for 2018

Skattekontoret skriv ut eit nytt frikort eller skattekort for 2018 på grunnlag av dei opplysningane som skattekontoret har om din skatteplikt.

Du får tilsendt informasjon om skattekortet ditt (skattetrekksmelding). Her får du mellom anna informasjon om utrekna trekkprosent/frikort.

Meiner du at skattekortet er feil, må du søkje om nytt skattekort.

Dersom du har skattekort med lågare trekk enn 15 prosent eller frikort, må søkje om nytt skattekort når:

  • du flytter til eit anna land
  • du ikkje lenger er skattemessig busett i det landet du sist sendte inn bustadattest frå
  • du får ein ny pensjon/uføreyting frå Noreg
    • Dette gjeld også når du får ein annan pensjon/uføreyting frå same pensjonsutbetalar.
  • du tidlegare har fått skatten berekna etter dei reglane som gjeld for personar som bur i Noreg, og dine inntekter har endra seg slik at du ikkje lenger er skattepliktig i Noreg for minst 90 prosent av dine inntekter

Bur du i Thailand

Du må søkje om nytt skattekort når:

  • du ikkje skal opphalde deg i Thailand i minst 180 dagar i 2018
  • du skal gje opp et anna beløp til skattlegging i Thailand for 2018 enn det du ga opp for 2017

Opplysning om ny adresse

Du må gje opplysningar skriftleg til skattekontoret dersom du får ny postadresse.

Alle førespurnader skal sendast til :

Skatt nord
Postboks 6310
NO – 9293 Tromsø

Hugs å gje opp ”vår referanse” som står øvst i det brevet du har fått, når du tar kontakt med Skatteetaten.

Vedlegg

Skjema "Skattekort 2018 kjeldeskatt på pensjon/uføreytingar - inntektsopplysningar" - RF-1290

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.