Korleis blir formuesverdien rekna ut?

Statistisk sentralbyrå (SSB) har utarbeidd ein formel for utrekning av marknadsverdien til ein bustad. Formelen tek omsyn til kor bustaden ligg, alderen, arealet (P-ROM/BOA) og bustadtypen. Basert på opplysningar om omsette bustader frå SSB reknar Skatteetaten ut ein årleg marknadsverdi for bustaden (bustadsverdi), som blir brukt til å fastsetje ein ny formuessverdi.

Første året bustadseigendommen skal formuesverdsettes eller nye forhald har oppstått med betyding for formuesverdsettelsen (f.eks. nybygg, påbygg osv.), må skattyter påse å gje tilstrekkeleg med opplysningar om bustaden til skattestyringsmakta slik at korrekt estimert markedsverdi og formuesverdi kan reknas ut, sjå meir om dette her . Formuesverdien vil seinere automatisk justeres i takt med prisutviklinga på bustader og utrekna formuesverdi vil fremgå av forhandsutfylt skattemelding.

Arealfaktoren i formelen er bygd opp slik at den første kvadratmeteren har større verdi enn den neste – å auke storleiken på bustaden med 10 kvm frå 50 til 60 kvm inneber relativt sett meir for verdien på bustaden enn å auke frå 200 til 210 kvm.

Formuesverdien for primærbustader (der bustadeigaren er folkeregistrert busett ved utgangen av inntektsåret) utgjer 25 prosent (2016 og 2017) av den utrekna marknadsverdien (bustadsverdien).

Formuesverdien for sekundærbustader (alle andre bustader du måtte eige) utgjer høvesvis 80 prosent (2016) og 90 prosent (2017) av den utrekna marknadsverdien (bustadsverdien).

Merk at for inntektsåret 2016 kan du krevje å få sett ned formuesverdien dersom du kan dokumentere at den er høgere enn 30 og 96 prosent av reell marknadsverdi for høvesvis primær- og sekundærbustad. For inntektsåret 2017 kan du krevje nedsetting av formuesverdien på din sekundærbustad dersom du kan dokumentere at den er høgere enn reell marknadsverdi.