Kva bustader skal verdsetjast etter reglane om bustadverdi?

Ved formuesfastsettjinga av bustadseigendom søkjer Skatteetaten å finne frem til ein estimert markedsverdi (bustadsverdi) av eigendommen. Skatteetaten tar utgangspunkt i prisstatistikk frå Statistisk sentralbyrå for omsette bustader og finner frem til ein kvadratmeterpris avhengig av bustadens geografiske liggjestad, alder, størrelse og type (enebustad, småhus eller leileghiet). Denne utrekningsmetoden kalles reglane om bustadsverdi.

Reglane gjeld for alle bustadseigendommer med unntak av våningshus, fritidsbustader, bustader i utlandet og på Svalbard. Formuesverdien vil berre få konsekvenser for formuesskatten, ikkje inntektsskatten. (Kommuner som har innført eigendomsskatt kan velge å anvende bustadsverdier fra Skatteetaten som grunnlag for utrekning av eigendomsskatt. Meir om dette her).