Kva er forskjellen på primærbustad, sekundærbustad og fritidsbustad ved formuesfastsettinga?

Primærbustad

Ved formuesfastsettinga reknar vi i utgangspunktet primærbustaden for den bustaden der eigaren har folkeregistrert adresse ved utgangen av året. Det er ikkje mogleg å ha meir enn éin primærbustad ved formuesfastsettinga.

Sekundærbustad

Ved formuesfastsettinga reknar vi sekundærbustad som annan bustad enn primærbustaden. Dette gjeld mellom anna pendlarbustad, utleigebustad og heilårsbustad brukt som fritidsbustad.

Fritidseigedom 

Ved formuesfastsettinga reknar vi fritidseigedom typisk som hytter, sommarhus og leilegheitskompleks bygde eine og åleine for fritidsføremål. I utgangspunktet går det fram av matrikkelen (det offisielle bygningsregisteret i landet) kva som er fritidsbygg.

Om ein bustad blir rekna som bustadeigedom eller fritidseigedom ved formuesfastsetjinga, avheng av særtrekka til bygningen. Det er ikkje avgjerande korleis eigedomen faktisk blir brukt.

Heilårsbustad som blir brukt som fritidsbustad, er omfatta av reglane om verdsetjing av bustadeigedomar.