Kor store kostnader må eg ha for å få særfrådrag for store sjukdomsutgifter?

Du må på førespurnad kunne dokumentere/sannsynleggjere at du har hatt sjukdomskostnader som i løpet av inntektsåret utgjer minst 9 180 kroner.

Dersom du har fått tilskot frå det offentlege for å dekkje meirkostnadene du har på grunn av sjukdomen, må du trekkje frå dette når du reknar ut om kostnadene har vore store nok til at du kan krevje frådrag.