Skattefrådrag for pensjonsinntekt

Sats

  • Skriv ut

Satsen gjeld for inntektsåret 2016

Med inntektsåret meiner vi det året inntekta eller utgifta oppstår. Satsane for inntektsåret vert nytta i skattemeldinga (sjølvmeldinga) og skatteberegninga.

Med skattefastsettingsåret meiner vi året etter inntektsåret, kor skattemeldinga (sjølvmeldinga) for inntektsåret skal leverast/kontrollerast og skatten vert berekna.

Samla pensjonsinntekt er grunnlaget for utrekninga av skattefrådraget. Samla pensjonsinntekt omfattar all inntekt som skal skattleggjast som pensjon. Arbeidsinntekt, kapitalinntekt, frådrag i inntekta og eventuell formue inngår ikkje i utrekningsgrunnlaget.

Skattefrådraget blir avkorta når pensjonsinntekta for 2017 overstig 188 700 kroner.  

Skattefrådrag for pensjonsinntektBeløp / sats
Maksimalt beløp 29 940 kr
Nedtrapping, trinn 1  
Innslagspunkt 188 700 kr
Sats 15,3 %
Nedtrapping, trinn 2  
Innslagspunkt 284 350 kr
Sats 6 %

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.