Skjermingsrente for ekstra skatt på lån

Sats

  • Skriv ut

Dersom ein person gir eit lån til eit selskap som er omfatta av aksjonær- og deltakarmodellen, skal det reknast ut ein ekstraskatt på lånerenter utover eit visst nivå (skjermingsrenta).

Satsen gjeld for inntektsåret 2015

Treng du satsar i samband med skattemeldinga (sjølvmeldinga), må du sjå på 2017

Med inntektsåret meiner vi det året inntekta eller utgifta oppstår. Satsane for inntektsåret vert nytta i skattemeldinga (sjølvmeldinga) og skatteberegninga.

Med skattefastsettingsåret meiner vi året etter inntektsåret, kor skattemeldinga (sjølvmeldinga) for inntektsåret skal leverast/kontrollerast og skatten vert berekna.

Skjermingsrenta for ekstra skatt på renter på lån frå personlege skattytarar til selskap (sktl § 5-22)  blir fastsett av Skattedirektoratet på grunnlag av rentesatsen som Noregs Bank publiserer på dei datoane som følgjer av Finansdepartementet si forskrift til skattelova  § 5-22-4

TidsperiodeSats
Skjermingsrente for november og desember 2015 0,5%
Skjermingsrente for september og oktober 2015 0,8%
Skjermingsrente for juli og august 2015 0,8%
Skjermingsrente for mai og juni 2015 0,8 %
Skjermingsrente for mars og april 2015 0,8 %
Skjermingsrente for januar og februar 2015 0,8 %

  

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.